Vårt vern mot elektrosjokk: Ut av ACER!

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Ta tilbake kontrollen!

Folk og industri må ha rimelige og forutsigbare strømpriser i et land der vannkraftverk produserer strøm for 12 øre/kWh.

Det trengs gunstige, langsiktige strømavtaler for næringslivet og toprissystem for husholdningene, som sikrer et rimelig basisforbruk.

Kortsynte politikere overfører makt og myndighet til EU og ACER. Vår forpliktelse overfor kommende generasjoner må være å gjenvinne kontrollen før det er for seint.

Last ned folderen som denne siden er basert på (PDF).

EUs energibyrå ACER

European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) er EUs energibyrå. ACER er «kommandosentralen» som foreslår og håndhever felles regler og retningslinjer for EUs energimarked.

Hovedprinsippet for ACER er at strømmen skal flyte så fritt som råd, og alltid dit prisen er høyest. For at flyten skal skje uhindret, vil ACER ha flest mulig overføringslinjer og -kabler og forbud mot skjerming av nasjonale behov.

Rimelig og grønn strøm er grunnleggende for næringslivet, velferden og miljøet, ikke en vare vi skal overlate til markedet og EU å styre. Nei til EU vil ta tilbake kontrollen over strømmen.

Kraftlinjer i fjellandskap.
Foto: Helena Nynäs

 

Dyrere strøm

Bilde av Europa med strømlinjer tegnet inn.
Illustrasjon: EU

Den ACER-styrte markedslogikken gjør at det alltid er den dyreste krafta som bestemmer prisnivået, uansett om vannkrafta vår bare koster 12 øre/kWh å produsere.

Stadig flere kabler til utlandet og styring av strømflyten dit EU trenger den mest, betyr at vi «importerer» europeiske strømpriser.

Inntektene fra kablene (flaskehalsinntekter) skal fortrinnsvis gå til å legge nye kabler og linjer, ikke til å redusere nettleia. Det har EU bestemt.

For klimaets og miljøets skyld?

Med energieffektivisering kan vi utnytte vannkrafta enda bedre. Norsk kraft slipper nesten ikke ut CO2. Kortreist grønn kraft gir oss verdens mest miljøvennlige kraftkrevende industri.

Tapping av magasiner og effektkjøring er til skade for klima og miljø. Høye strømpriser gjør at industrien flytter ut, og produksjon av mat og grønnsaker legges ned. Det grønne skiftet utsettes.

Det er med kortreist strøm som med kortreist mat: Da går mindre til spille. Rundt 9 prosent av effekten går tapt ved kraftoverføring over lange avstander.

Tåkete fjellandskap.
Foto: Statkraft

 

Solidarisk kraftutveksling

Utlegging av strømkabel i vannet.
Foto: Statnett

Solidaritet er et godt prinsipp. Vi skal selvsagt dele av vårt overskudd, når vi har mulighet. Markedet er ikke solidarisk. Direktører i kraftselskaper gis økte bonuser, mens millioner i hele Europa ikke klarer å betale strømregninga.

Fornuftig utveksling gjennom kabler og linjer er noe annet enn fri eksport av kraft. Gode naboer hjelper hverandre ved behov. Det har vi gjort i Norden i 60 år, lenge før strømmen kom på børs og lenge før EUs energiunion var påtenkt

Demonstrasjonstog mot ACER i Oslo på Karl Johansgate i Oslo.
Det folkelige engasjementet mot EUs energibyrå ACER er stort. Foto: Nei til EU

Noen tjener grovt, andre taper alt

Kraftprodusenter og kabeleiere kan gjøre store penger på krafteksport. De vil mye heller ha inn superprofitt enn å forsyne vår kraftforedlende industri og husholdninger med rimelig strøm.

Resultatet ser vi allerede: Gartnerier stenger ned, klimavennlig industri blir utkonkurrert av land der kullkraft dominerer. Enkelte husholdninger tyr til dieselaggregat. Uten billig strøm forsvinner også vårt grønne fortrinn.

Elektrisitetsforsyning er grunnleggende infrastruktur og ingen vare. Derfor må strøm og kraftforsyning ut av EØS-avtalen.

Et vannmagasin til vannkraft.
Foto: Martin NH

 

 

Et inngrep mot sjølstyret vårt

Vindturbiner.
Foto: Lindsay Smith

Stortingsflertallet mente i 2018 at myndighetsoverføringen til EU på energiområdet var «lite inngripende». En stor folkeopinion protesterte. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, MDG og Venstre ga likevel vekk vår nasjonale styringsrett til ACER og EØS-tilsynet ESA med alminnelig flertall. Vi mener suverenitetsparagrafen 115 i Grunnloven skulle vært brukt. Den krever tre fjerdedels flertall.

Nei til EU har saksøkt staten for brudd på Grunnloven. Høyesterett ga oss medhold i at saken skal behandles. Nå fortsetter den i rettsvesenet.

Reven i hønsegården

I Norge er det Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som vokter over kraftbørs og strømflyt på vegne av ACER og EU. Pålegg til RME kommer gjennom EØS-tilsynet ESA.

RME er ellers helt fristilt, og bare i navnet en del av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Etter EU-regelverket er det forbudt for norske myndigheter å instruere eller påvirke RME. Det er derfor misvisende å kalle RME for en «norsk» myndighet.

Nett Reven i hønsegården
Tegning: Jørgen Bitsch

 

 

Veto mot energipakke 4!

En av løvestatuene utenfor Stortinget.
Foto: Nei til EU

Den tredje energipakka er ille. Den fjerde, som allerede er vedtatt i EU, er enda verre.

Energipakke 4 er tusen sider med regelverk for EUs energiunion. Pakka kommer til oss gjennom EØS. Men vi kan si NEI.

ACER får en enda større rolle og vi blir pålagt å gjøre 70 prosent av eksportkapasiteten tilgjengelig for markedet.

Derfor krever vi at Stortinget sier nei og legger ned veto mot Energipakke 4, slik EØS-avtalen gir full anledning til.

Stort bilde i toppen: (Tegning: Jørgen Bitsch )

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

Del 3 Energi og kontrollen med krafta

12. feb. 2024

EU/EØS-regelverket har hatt stor innvirkning på norsk olje-, gass- og kraftsektor. Det gjelder på alt fra konsesjonspolitikk og ressursforvaltning til eierskap, selskapsstrukturer og markedsliberalisering.

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.