Vårt vern mot elektrosjokk: Ut av ACER!

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Ta tilbake kontrollen!

Folk og industri må ha rimelige og forutsigbare strømpriser i et land der vannkraftverk produserer strøm for 12 øre/kWh.

Det trengs gunstige, langsiktige strømavtaler for næringslivet og toprissystem for husholdningene, som sikrer et rimelig basisforbruk.

Kortsynte politikere overfører makt og myndighet til EU og ACER. Vår forpliktelse overfor kommende generasjoner må være å gjenvinne kontrollen før det er for seint.

Last ned folderen som denne siden er basert på (PDF).

EUs energibyrå ACER

European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) er EUs energibyrå. ACER er «kommandosentralen» som foreslår og håndhever felles regler og retningslinjer for EUs energimarked.

Hovedprinsippet for ACER er at strømmen skal flyte så fritt som råd, og alltid dit prisen er høyest. For at flyten skal skje uhindret, vil ACER ha flest mulig overføringslinjer og -kabler og forbud mot skjerming av nasjonale behov.

Rimelig og grønn strøm er grunnleggende for næringslivet, velferden og miljøet, ikke en vare vi skal overlate til markedet og EU å styre. Nei til EU vil ta tilbake kontrollen over strømmen.

Kraftlinjer i fjellandskap.
Foto: Helena Nynäs

 

Dyrere strøm

Bilde av Europa med strømlinjer tegnet inn.
Illustrasjon: EU

Den ACER-styrte markedslogikken gjør at det alltid er den dyreste krafta som bestemmer prisnivået, uansett om vannkrafta vår bare koster 12 øre/kWh å produsere.

Stadig flere kabler til utlandet og styring av strømflyten dit EU trenger den mest, betyr at vi «importerer» europeiske strømpriser.

Inntektene fra kablene (flaskehalsinntekter) skal fortrinnsvis gå til å legge nye kabler og linjer, ikke til å redusere nettleia. Det har EU bestemt.

For klimaets og miljøets skyld?

Med energieffektivisering kan vi utnytte vannkrafta enda bedre. Norsk kraft slipper nesten ikke ut CO2. Kortreist grønn kraft gir oss verdens mest miljøvennlige kraftkrevende industri.

Tapping av magasiner og effektkjøring er til skade for klima og miljø. Høye strømpriser gjør at industrien flytter ut, og produksjon av mat og grønnsaker legges ned. Det grønne skiftet utsettes.

Det er med kortreist strøm som med kortreist mat: Da går mindre til spille. Rundt 9 prosent av effekten går tapt ved kraftoverføring over lange avstander.

Tåkete fjellandskap.
Foto: Statkraft

 

Solidarisk kraftutveksling

Utlegging av strømkabel i vannet.
Foto: Statnett

Solidaritet er et godt prinsipp. Vi skal selvsagt dele av vårt overskudd, når vi har mulighet. Markedet er ikke solidarisk. Direktører i kraftselskaper gis økte bonuser, mens millioner i hele Europa ikke klarer å betale strømregninga.

Fornuftig utveksling gjennom kabler og linjer er noe annet enn fri eksport av kraft. Gode naboer hjelper hverandre ved behov. Det har vi gjort i Norden i 60 år, lenge før strømmen kom på børs og lenge før EUs energiunion var påtenkt

Demonstrasjonstog mot ACER i Oslo på Karl Johansgate i Oslo.
Det folkelige engasjementet mot EUs energibyrå ACER er stort. Foto: Nei til EU

Noen tjener grovt, andre taper alt

Kraftprodusenter og kabeleiere kan gjøre store penger på krafteksport. De vil mye heller ha inn superprofitt enn å forsyne vår kraftforedlende industri og husholdninger med rimelig strøm.

Resultatet ser vi allerede: Gartnerier stenger ned, klimavennlig industri blir utkonkurrert av land der kullkraft dominerer. Enkelte husholdninger tyr til dieselaggregat. Uten billig strøm forsvinner også vårt grønne fortrinn.

Elektrisitetsforsyning er grunnleggende infrastruktur og ingen vare. Derfor må strøm og kraftforsyning ut av EØS-avtalen.

Et vannmagasin til vannkraft.
Foto: Martin NH

 

 

Et inngrep mot sjølstyret vårt

Vindturbiner.
Foto: Lindsay Smith

Stortingsflertallet mente i 2018 at myndighetsoverføringen til EU på energiområdet var «lite inngripende». En stor folkeopinion protesterte. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, MDG og Venstre ga likevel vekk vår nasjonale styringsrett til ACER og EØS-tilsynet ESA med alminnelig flertall. Vi mener suverenitetsparagrafen 115 i Grunnloven skulle vært brukt. Den krever tre fjerdedels flertall.

Nei til EU har saksøkt staten for brudd på Grunnloven. Høyesterett ga oss medhold i at saken skal behandles. Nå fortsetter den i rettsvesenet.

Reven i hønsegården

I Norge er det Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som vokter over kraftbørs og strømflyt på vegne av ACER og EU. Pålegg til RME kommer gjennom EØS-tilsynet ESA.

RME er ellers helt fristilt, og bare i navnet en del av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Etter EU-regelverket er det forbudt for norske myndigheter å instruere eller påvirke RME. Det er derfor misvisende å kalle RME for en «norsk» myndighet.

Nett Reven i hønsegården
Tegning: Jørgen Bitsch

 

 

Veto mot energipakke 4!

En av løvestatuene utenfor Stortinget.
Foto: Nei til EU

Den tredje energipakka er ille. Den fjerde, som allerede er vedtatt i EU, er enda verre.

Energipakke 4 er tusen sider med regelverk for EUs energiunion. Pakka kommer til oss gjennom EØS. Men vi kan si NEI.

ACER får en enda større rolle og vi blir pålagt å gjøre 70 prosent av eksportkapasiteten tilgjengelig for markedet.

Derfor krever vi at Stortinget sier nei og legger ned veto mot Energipakke 4, slik EØS-avtalen gir full anledning til.

Stort bilde i toppen: (Tegning: Jørgen Bitsch )

reLATERT

Se alle arrangementer

I full spagat

24. jan. 2023

Regjeringsadvokaten kan bare vinne Acer-saken om domstolene lukker døra ut til den virkelige verden en gang for alle.

ACER-søksmålet går til kjernen i strømpriskrisen

19. jan. 2023

Regjering og storting står ikke fritt til å uthule norsk suverenitet. Grunnlovens mindretallsvern og nasjonal kontroll over strømprisen i Norge er sentrale tema i ACER-anken til Høyesterett.

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

EUs energiun​​​​​​​ion og norsk energilov

19. des. 2022

EØS kan føre til at ele​​​​​​​ktrisk strøm blir en ny norsk råvare for eksport.

Nei til EU anker lagmannsrettens ACER-dom 

09. des. 2022

Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte torsdag kveld å anke ACER-dommen til Høyesterett.   

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

ACER-saken: Nei til EU vurderer anke til Høyesterett 

07. des. 2022

Dagens dom fra Borgarting lagmannsrett konkluderer med at Stortinget ikke brøt Grunnloven da EUs tredje energipakke ble vedtatt. 

ACER vil ha mer styring over kraftproduksjonen

06. des. 2022

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), og dermed ACER, kan få siste ord når det gjelder godkjenning av nye anlegg for kraftproduksjon eller større oppgraderinger av eksisterende kraftverk, både på land og offshore.

«Engelsk konfekt» fra RME hindrer ikke nytt hopp i nettleia

17. nov. 2022

En midlertidig forskrift omfordeler noen av flaskehalsinntektene fra kabelen til Storbritannia tilbake til strømabonnentene. Men det gjelder ikke inntektene fra eksport og import til EU-land, fordi det kunne kollidere med energiregelverket som Stortinget har innlemmet i EØS-avtalen.

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe.