Roy Pedersen holder appell under Arendalsuka 2021.

– Stå på helt til valglokalene stenger!  

Det var Nei til EU-leder Roy Pedersens klare sluttoppfordring til medlemmer, venner og allierte da han holdt appell under Arendalsuka. Les hele appellen under.   

Se appellen fra Arendalsuka 2021 her, eller les teksten under. (Roy starter fra 10 minutt inn i videoen). 

 

Kjære venner! 

I mer enn 15 år har meningsmålinger vist at det er et klart neiflertall imot norsk medlemskap i EU. Nei til EU og våre allierte vil gjør alt vi kan, og litt til, for at opinionen forblir på vår side.  

Undersøkelser vi har gjort viser at det i tillegg vil være et klart neiflertall på Stortinget etter valget. 

EU-kommisærer i Brussel, Ja-folka i Høyres Hus, i NHO-bygget på Majorstua, i store avisredaksjoner og i kontorbygg rundt Youngstorget har grunn til å være skuffa over følgende saksopplysning:  

Det blir ingen norsk søknad om EU-medlemskap i kommende stortingsperiode! 

Verden er større enn EU.  

Påstanden om at vi er imot internasjonalt samarbeid er feil.  Men vi sier nei til et EU som avgjør folks hverdag på tvers av hva folkevalgte på Stortinget og opinionen måtte mene. Uten å ta hensyn til valgresultat og hvilken regjering vi har.  
I tillegg med traktater og direktiv som går foran norske lover og tariffavtaler.  

Vi forsvarer folkestyre.  

Vi er imot at Stortinget fratas makt bit for bit og at kommunalt sjølstyre og den norske modellen undergraves. 
Vårt demokratiske samarbeidsalternativ er en handelsavtale der folkevalgte avgjør innhold, omfang og om avtalen skal utvides eller innskrenkes. Derfor har vi følgende krav til kommende Storting: 

Bidra til kunnskap og saklig debatt - Innfri Fellesforbundets krav om en offisiell utredning om alternativer til EØS! 

Et eksempel på EUs væremåte er EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringa fikk knapt flertall for pakka like før Stortinget tok ferie. EU pålegger konkurranseutsetting av jernbanen uavhengig av hvilken regjering vi har.  

EUs jernbanebyrå ERA og EU domstolen får siste ord når det gjelder sikkerheten. Og presset øker på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Den aktive alliansen mot jernbanepakka består av Jernbaneforbundet og lokomotivmannsforbundet som fikk støtte fra LO og rødgrønne partier. Og vi var og er med heile veien. Mindretallet på Stortinget besto av AP, SP, SV, MDG og Rødt. Det mindretallet kan være i flertall i neste måned. Jernbanepakka ser ikke ut til å bli behandla i EØS-komiteen før etter valget. Derfor følgende oppfordring og krav: 

Forsvar folkestyre - Ny stortingsbehandling etter valget.    

Synes landets statsminister det er drøy kost så minner jeg om at hennes regjering trakk tilbake et rødgrønt veto mot EUs tredje postdirektiv. 

Vannkraft har skaffa oss Europas billigste og grønneste oppvarming, lys til hus og heim samt strøm til industriarbeidsplasser. Norske fosser har bidratt til velstand. Tilknytningen til energiunionen snur detta på hue.  

EUs energibyrå ACER fastsetter ikke strømprisen, men økt EU- kontroll med strømnett, fri strømflyt og markedstvang gjør at vi må betale mye mer.   

Lav strømpris som konkurransefordel for den kraftkrevende industrien nulles ut. Kontroll med strømflyten er et viktig virkemiddel i et nødvendig grønt skifte. Derfor er vi helt tydelige i vårt krav til en ny regjering:  

Ut av ACER og veto mot EUs fjerde energipakke 

NHO sa før folkeavsteminga i 1994 at et nei ville bety tap av 100.000 arbeidsplasser. Det var skremsler og kun skremsler.  

Nå skremmer NHO med at arbeidsplasser ryker uten EØS. De fortier at om vi sier opp EØS-avtalen, så gjelder Handelsavtalen fra 1973. Den gir tollfrihet for industrivarer mellom Norge og EU. Norge er med EØS ikke en del av EUs tollunion. Uten EØS blir tollkontrollene som nå. Færøyene selger sin fisk til EU uten veterinær grensekontroll. Ønsker vi det, kan vi uansett innføre samme produktkrav som EU. Sveits eksporterer like godt til EU uten EØS som Norge gjør med. Saken er at vi har både varer og ressurser EU trenger som olje og gass foreløpig, samt metaller og fisk. 

Brexit viser at en handelsavtale med EU er mulig.  Derfor en oppfordring til ja-sida:  

Slutt med skremsler – handelsavtalen sikrer tollfri adgang for industrien!  

Nylig ble det avgjort at Havforskningsinstituttets nye skip blir bygd i Nederland. Fiskeriminister’n hevder at det ikke var nok handlingsrom i EØS som kunne gi jobben til et norsk verft. Siden 2017 har det vært en kraftig nedgang i nye kontrakter.  

Norsk industri trues av et EØS som bidrar til en passiv stat og undergraver en nasjonal industristrategi. EØS krever at over en viss verdi kan det ikke tas hensyn til norske arbeidsplasser ved offentlig anskaffelser og oppdrag innen bygg- og anlegg.  

EØS bryter med importvern for jordbruket og økt sjølberging. Norsk landbruk rammes. Det samme gjør råvarer som sikrer næringsmiddelindustrien. Og når fisken er på dekk i båten vurderes den som vare i EØS Det hindrer ilandføring og helårsarbeid langs kysten. EØS sikrer ikke, men truer arbeidsplasser.  Derfor følgende politiske oppfordring:  

Skaff handlingsrom, bruk vetorett og støtt krav om ut av EØS. 

En sterk fagbevegelse er en forutsetning for rettferdig fordeling Men EU vil at arbeidsfolk skal konkurrere med hverandre. Dette er stikk i strid med tariffavtalens hensikt om å hindre lavlønnkonkurranse og sosial dumping. I sommer har vi lest om en taxi – og bussnæring som kjører på felgen og underbetalte sjåfører i godstransporten. Fra før kjenner vi godt til sosial dumping innen industri, bygg- og anlegg.  

LO har stilt krav om at norske lover og tariffavtaler skal ha forrang framfor EUs regler.  

Skal det innfris, må flere politikere opp på barrikadene:  

Bruk handlingsrommet til å forby bemanningsbransjen. Si ja til tarifflønn og gå for veto mot et EU-krav om lovbestemt minstelønn. Ta fighten med ESA for å redde taxinæringa! 

Torsdag 29.juli meldte Global Footprint Network at konto’n for fornybare naturressurser er brukt opp for i år. FNs klimapanel slår fast at det går fra vondt til verre. Advarslene må vi ikke bare høre, men også lytte til. Vi frykter for at utslippskutt kommer for seint.  

EU vil utfase fossilbiler innen 2035. Norges mål er 2025. EUs indre marked bidrar til økt transport, mer avfall og et mer intensivert jordbruk.   

Klimakrisa kan ikke løses med EUs frie flyt. Både EUs markedstvang og dagens økonomiske vekst må endres. Og Uten rettferdig fordeling intet grønt skifte. Vi må skifte retning. Derfor har vi landsmøtevedtak på følgende: 

Slutt å kjøpe kvoter for å unngå egne utslippskutt. Sett klimahensyn framfor konkurransehensyn. 

Arendalsuka markerer at valgkampen er i gang. Meningsmålinger og vår utspørring av stortingskandidater viser at det i det nye Stortinget ikke bare vil være økt motstand mot EU- medlemskap, men også flere som sier de vil bruke vetoretten i EØS. Og det kan bli langt flere som sier nei til EØS.  Detta inspirerer oss i Nei til EU til innsats.  

Vår sluttoppfordring til medlemmer, venner og allierte er glassklar:  

Stå på helt til valglokalene stenger!  

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen holder appell under Arendalsuka 2021. (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

29. april 2024

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden.