Roy Pedersen holder appell under Arendalsuka 2021.

– Stå på helt til valglokalene stenger!  

Det var Nei til EU-leder Roy Pedersens klare sluttoppfordring til medlemmer, venner og allierte da han holdt appell under Arendalsuka. Les hele appellen under.   

Se appellen fra Arendalsuka 2021 her, eller les teksten under. (Roy starter fra 10 minutt inn i videoen). 

 

Kjære venner! 

I mer enn 15 år har meningsmålinger vist at det er et klart neiflertall imot norsk medlemskap i EU. Nei til EU og våre allierte vil gjør alt vi kan, og litt til, for at opinionen forblir på vår side.  

Undersøkelser vi har gjort viser at det i tillegg vil være et klart neiflertall på Stortinget etter valget. 

EU-kommisærer i Brussel, Ja-folka i Høyres Hus, i NHO-bygget på Majorstua, i store avisredaksjoner og i kontorbygg rundt Youngstorget har grunn til å være skuffa over følgende saksopplysning:  

Det blir ingen norsk søknad om EU-medlemskap i kommende stortingsperiode! 

Verden er større enn EU.  

Påstanden om at vi er imot internasjonalt samarbeid er feil.  Men vi sier nei til et EU som avgjør folks hverdag på tvers av hva folkevalgte på Stortinget og opinionen måtte mene. Uten å ta hensyn til valgresultat og hvilken regjering vi har.  
I tillegg med traktater og direktiv som går foran norske lover og tariffavtaler.  

Vi forsvarer folkestyre.  

Vi er imot at Stortinget fratas makt bit for bit og at kommunalt sjølstyre og den norske modellen undergraves. 
Vårt demokratiske samarbeidsalternativ er en handelsavtale der folkevalgte avgjør innhold, omfang og om avtalen skal utvides eller innskrenkes. Derfor har vi følgende krav til kommende Storting: 

Bidra til kunnskap og saklig debatt - Innfri Fellesforbundets krav om en offisiell utredning om alternativer til EØS! 

Et eksempel på EUs væremåte er EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringa fikk knapt flertall for pakka like før Stortinget tok ferie. EU pålegger konkurranseutsetting av jernbanen uavhengig av hvilken regjering vi har.  

EUs jernbanebyrå ERA og EU domstolen får siste ord når det gjelder sikkerheten. Og presset øker på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Den aktive alliansen mot jernbanepakka består av Jernbaneforbundet og lokomotivmannsforbundet som fikk støtte fra LO og rødgrønne partier. Og vi var og er med heile veien. Mindretallet på Stortinget besto av AP, SP, SV, MDG og Rødt. Det mindretallet kan være i flertall i neste måned. Jernbanepakka ser ikke ut til å bli behandla i EØS-komiteen før etter valget. Derfor følgende oppfordring og krav: 

Forsvar folkestyre - Ny stortingsbehandling etter valget.    

Synes landets statsminister det er drøy kost så minner jeg om at hennes regjering trakk tilbake et rødgrønt veto mot EUs tredje postdirektiv. 

Vannkraft har skaffa oss Europas billigste og grønneste oppvarming, lys til hus og heim samt strøm til industriarbeidsplasser. Norske fosser har bidratt til velstand. Tilknytningen til energiunionen snur detta på hue.  

EUs energibyrå ACER fastsetter ikke strømprisen, men økt EU- kontroll med strømnett, fri strømflyt og markedstvang gjør at vi må betale mye mer.   

Lav strømpris som konkurransefordel for den kraftkrevende industrien nulles ut. Kontroll med strømflyten er et viktig virkemiddel i et nødvendig grønt skifte. Derfor er vi helt tydelige i vårt krav til en ny regjering:  

Ut av ACER og veto mot EUs fjerde energipakke 

NHO sa før folkeavsteminga i 1994 at et nei ville bety tap av 100.000 arbeidsplasser. Det var skremsler og kun skremsler.  

Nå skremmer NHO med at arbeidsplasser ryker uten EØS. De fortier at om vi sier opp EØS-avtalen, så gjelder Handelsavtalen fra 1973. Den gir tollfrihet for industrivarer mellom Norge og EU. Norge er med EØS ikke en del av EUs tollunion. Uten EØS blir tollkontrollene som nå. Færøyene selger sin fisk til EU uten veterinær grensekontroll. Ønsker vi det, kan vi uansett innføre samme produktkrav som EU. Sveits eksporterer like godt til EU uten EØS som Norge gjør med. Saken er at vi har både varer og ressurser EU trenger som olje og gass foreløpig, samt metaller og fisk. 

Brexit viser at en handelsavtale med EU er mulig.  Derfor en oppfordring til ja-sida:  

Slutt med skremsler – handelsavtalen sikrer tollfri adgang for industrien!  

Nylig ble det avgjort at Havforskningsinstituttets nye skip blir bygd i Nederland. Fiskeriminister’n hevder at det ikke var nok handlingsrom i EØS som kunne gi jobben til et norsk verft. Siden 2017 har det vært en kraftig nedgang i nye kontrakter.  

Norsk industri trues av et EØS som bidrar til en passiv stat og undergraver en nasjonal industristrategi. EØS krever at over en viss verdi kan det ikke tas hensyn til norske arbeidsplasser ved offentlig anskaffelser og oppdrag innen bygg- og anlegg.  

EØS bryter med importvern for jordbruket og økt sjølberging. Norsk landbruk rammes. Det samme gjør råvarer som sikrer næringsmiddelindustrien. Og når fisken er på dekk i båten vurderes den som vare i EØS Det hindrer ilandføring og helårsarbeid langs kysten. EØS sikrer ikke, men truer arbeidsplasser.  Derfor følgende politiske oppfordring:  

Skaff handlingsrom, bruk vetorett og støtt krav om ut av EØS. 

En sterk fagbevegelse er en forutsetning for rettferdig fordeling Men EU vil at arbeidsfolk skal konkurrere med hverandre. Dette er stikk i strid med tariffavtalens hensikt om å hindre lavlønnkonkurranse og sosial dumping. I sommer har vi lest om en taxi – og bussnæring som kjører på felgen og underbetalte sjåfører i godstransporten. Fra før kjenner vi godt til sosial dumping innen industri, bygg- og anlegg.  

LO har stilt krav om at norske lover og tariffavtaler skal ha forrang framfor EUs regler.  

Skal det innfris, må flere politikere opp på barrikadene:  

Bruk handlingsrommet til å forby bemanningsbransjen. Si ja til tarifflønn og gå for veto mot et EU-krav om lovbestemt minstelønn. Ta fighten med ESA for å redde taxinæringa! 

Torsdag 29.juli meldte Global Footprint Network at konto’n for fornybare naturressurser er brukt opp for i år. FNs klimapanel slår fast at det går fra vondt til verre. Advarslene må vi ikke bare høre, men også lytte til. Vi frykter for at utslippskutt kommer for seint.  

EU vil utfase fossilbiler innen 2035. Norges mål er 2025. EUs indre marked bidrar til økt transport, mer avfall og et mer intensivert jordbruk.   

Klimakrisa kan ikke løses med EUs frie flyt. Både EUs markedstvang og dagens økonomiske vekst må endres. Og Uten rettferdig fordeling intet grønt skifte. Vi må skifte retning. Derfor har vi landsmøtevedtak på følgende: 

Slutt å kjøpe kvoter for å unngå egne utslippskutt. Sett klimahensyn framfor konkurransehensyn. 

Arendalsuka markerer at valgkampen er i gang. Meningsmålinger og vår utspørring av stortingskandidater viser at det i det nye Stortinget ikke bare vil være økt motstand mot EU- medlemskap, men også flere som sier de vil bruke vetoretten i EØS. Og det kan bli langt flere som sier nei til EØS.  Detta inspirerer oss i Nei til EU til innsats.  

Vår sluttoppfordring til medlemmer, venner og allierte er glassklar:  

Stå på helt til valglokalene stenger!  

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen holder appell under Arendalsuka 2021. (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

Acer kan stå for fall

11. sep. 2023

Uavhengig av tausheten til NRK og riksmedia er det skrevet rettshistorie i Høyesterett denne uka.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

ACER-saken er i gang i Høyesterett

05. sep. 2023

Nå har Høyesterett startet sin behandling av Nei til EUs anke i ACER-saken. Følg saken direkte her.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

Se ACER-saken direkte! 

01. sep. 2023

Høyesterett har besluttet å strømme behandlingen av anken i Nei til EUs ACER-sak. Det vil si at du kan følge saken direkte på video. 

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?