Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen i Høyesterett. (Foto: Eivind Formoe/Nei til EU.)

– Staten unnviker realitetene

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Siste dag med ACER-saken i Høyesterett åpnet med at staten sluttførte sitt hovedinnlegg, før det var Nei til EUs tur til å gi et kort svarinnlegg.

– Høyst ærverdige rett, rikets øverste dommere. Staten unnviker realitetene i de spørsmål som tas opp, innledet Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sin replikk. Han fortsatte:

– Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det. Bruken av den avståtte myndighet går ut på regulering av det europeiske strømmarkedet, som har betydning for utvekslingen av strøm og strømprisen for kunder i Norge. Formålet med energiregelverket og formålet med vedtakene er å tilrettelegge for et mest mulig friksjonsfritt marked for elektrisk kraft.

– Kan ikke regulere for lavere strømpris

Brygfjeld tilbakeviste statens anførsler om at utvekslingen av kraft uansett er regulert av EØS-avtalens hovedregler som blant annet forbyr eksportrestriksjoner på varer.

– Tredje energimarkedspakke medfører ytterligere restriksjoner på adgangen til å regulere krafteksporten, slik det også er vurdert av RME (Reguleringsmyndigheten for energi) i deres rapport til regjeringen fra august i fjor. Fra punkt til punkt beskriver RME hvordan handlingsrommet begrenses av regelverket i energipakken. Man kan ikke regulere markedet med formål om en lavere strømpris i Norge, forklarte Brygfjeld.

Advokaten fortsatte videre: – Dette er det materielle innhold av den vedtakskompetansen som ACER-ESA-RME har. Myndighetsoverføringen dreier seg om forskriftsmyndighet, forvaltningsmyndighet og også domstolsmyndighet.

Innholdet i ACERs kompetanse ble ikke vurdert

ACER-forordningen i tredje energimarkedspakke artikkel 8 er hjemmelen for at ACER treffer bindende vedtak. Innholdet i bestemmelsen er videre konkretisert gjennom flere kommisjonsforordninger, som var vedtatt i EU da Stortinget behandler ACER-saken, men ble ikke behandlet for innføring i EØS før i 2021.

– Det er ikke mulig å vurdere hva ACER-forordningens artikkel 8 innebærer uten å trekke inn kommisjonsforordningene. Selv om forordningene var vedtatt, ble de likevel ikke benyttet av lovavdelingen for å vurdere innholdet i artikkel 8, anførte Brygfjeld.

– Det er ikke gjort noen vurdering av dette materielle innholdet i forbindelse med energipakken. Dette skiller seg fra vurderingen av myndighetsoverføring i saken om finanstilsyn, der det er en mer inngående vurdering av hva som ligger i de overnasjonale organenes kompetanse, utdypet Nei til EUs advokat.

Finanstilsynsaken ble behandlet av Stortinget etter Grunnloven § 115.

Stort bilde i toppen: Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen i Høyesterett. (Foto: Eivind Formoe/Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.