Rådsmøte i Nei til EU 15. og 16. april 2023.

ACER og EU sin energiunion blir meir og meir inngripande 

Vi vil ta tilbake politisk kontroll over krafta ved å frikople Noreg og RME frå ACER. Vetoretten i EØS må takast i bruk mot EUs fjerde energipakke. Fråsegn frå rådsmøtet i Nei til EU 16. april 2023.

Stortinget vedtok 22. mars 2018 EU si tredje energimarknadspakke og dermed tilslutning til ACER. Dette vart gjort med simpelt fleirtal trass i at slikt vedtak er suverenitetsavståande og skulle hatt ¾-dels fleirtal. No ser vi at Noreg si innlemming i ACER og EU sin energiunion er langt meir omfattande enn det Stortinget la til grunn.  Marknadsstyrte, varige EU-straumprisar gjennom nye høgkapasitetskablar viser tydeleg kor lite Noreg sjølv kan setja eigne, innanlandske straumprisar basert på vår låge produksjonskostnad frå vasskraft. 

EUs energibyrå ACER har dei seinare åra treft ei rad avgjerder med store konsekvensar for kraftmarknaden òg i Norden. 26. oktober 2022 avgjorde til dømes ACER at Svenska kraftnät ikkje kunne avgrense krafteksporten til Finland og Danmark. ACER viste til kravet i fjerde energimarknadspakke om at landa er forplikta til å stille minst 70 prosent av sin eksportkapasitet til rådvelde for marknaden. 

15. februar fastslo EU-domstolen at ACER har ei brei overnasjonal myndigheit. Opptakta var eit ACER-vedtak om balansering av kraftsystemet. EU-domstolen slår fast at når ei sak kjem til ACER, kan EU-byrået vurdere heile saka. Dette bygger opp under Nei til EU sine merknadar i ACER-søksmålet. 

ACERs forlenga arm i Noreg, Reguleringsmyndigheit for energi (RME), har no pålagt fleire nettselskap å endre namn eller logo. Grunnen er krav i EUs tredje energimarknadspakke om skilje mellom selskap i same konsern. Ifølgje bransjen kostar RMEs pålegg millionar av kroner og skapar forvirring hos kundane. RME passar på at EU-reglene vert følgde og kan ikkje instruerast av norske myndigheiter. 

Då regjeringa i fjor haust skulle undersøke handlingsrommet i EØS for kraftreguleringar, var det nett RME som blei spurt. RME avviste at det er tillate å avgrense krafteksporten av omsyn til straumprisen. Kor blir det av folkestyret når avgjerande delar av kraftpolitikken ikkje lenger er underlagt folkevald kontroll? 

Vi treng føreseieleg og rimeleg straumpris i Noreg for å omstille samfunnet, utvikle næringslivet og kutte klimautsleppa.

Med eit toprissystem for hushalda, kan høgt forbruk koste meir, medan eit vanleg forbruk vert lågare prisa. 

Noreg er eit land med lange og kalde vintre.  Oppvarming er i hovudsak basert på straum. Noreg har ein stor industri bygd på konkurransedyktig straumpris. Dette er heilt naudsynt for å kompensere for ulempene som det naturgitte klimaet gir. 

Nei til EU gir honnør til regjeringa som skrinla North Connect-kabelen til Skottland for godt. Klok av skade må regjeringa hindre fornya konsesjon til dei tilårskomne kablane Skagerrak 1 og 2. Denne reine vasskrafta treng vi til det grøne skiftet. 

Straumsolidaritet med dei nære naboane våre har vi praktisert i seksti år. No trengst nasjonal styring for å sikre ei utveksling av kraft til gjensidig fordel. Nei til EU stør den breie mobiliseringa frå folk og organisasjonar mot ei straumpriskrise skapt av tilkoplinga til den EU-styrte kraftmarknaden. Vi vil ta tilbake politisk kontroll over krafta ved å frikople Noreg og RME frå ACER. Vetoretten i EØS må takast i bruk mot EUs fjerde energipakke. Det understrekar alvoret i situasjonen at Høgsterett har avgjort at Nei til EU sitt ACER-søksmål skal prøvast i plenum, det vil seie med alle domarane representerte. 

Stort bilde i toppen: Rådsmøte i Nei til EU 15. og 16. april 2023. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.