Budskapet til Stortinget var ikke til å ta feil av.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.

Nei til EUs anke på tingrettens avvisning av ACER-søksmålet er nå til behandling for Borgarting lagmannsrett i en skriftlig prosess. Nei til EUs nye ankeskriv, levert lagmannsretten 17. januar, viser til flere sammenlignbare søksmål både i Norge og andre europeiske land som har blitt akseptert fremmet for domstolene. Før nyttår avsa nederlandsk høyesterett en dom som går rett inn i forholdet mellom politikk og jus, der retten påla den nederlandske staten å redusere CO2-utslippene med 25 prosent.

ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Det er uheldig å måtte vente til en skade er skjedd for å få fremmet et søksmål. NAV-skandalen har illustrert behovet for at domstolene fører kontroll med hvordan EU-lovgivning gjennomføres i norsk rett.

NAV-skandalen har illustrert behovet for at domstolene fører kontroll med hvordan EU-lovgivning gjennomføres i norsk rett.

Sammenlignbare saker opp for retten

Internasjonal rettspraksis viser en utvikling der sammenlignbare saker kommer opp for retten. Nærliggende er de danske grunnlovssøksmålene om både Maastricht- og Lisboatraktaten. Poenget er at dansk rett tillater søksmål mot statens tilslutning til overstatlige ordninger hvor den danske stat må avgi suverenitet. Nei til EU fastholder at dette ikke er «unntak» fra kravet til rettslig interesse slik Regjeringsadvokaten hevder, men ligger innenfor. 

Nederlandsk høyesterett (Hoge Raad) avsa 20. desember dom for at den nederlandske stat må redusere CO2-utslippene med 25 prosent. Spørsmålene om forholdet mellom politikk og jus, mellom nasjonalforsamlingens autonomi og domstolenes kontroll med lover, gir parallelle problemstillinger som i ACER-søksmålet. Også den nederlandske staten forsøkte å få avvist søksmålet med at miljøstiftelsen Urgenda ikke var i posisjon til å kreve dom for sitt krav. Dette fikk staten ikke medhold i av byrett eller appellretten. Og heller ikke i Hoge Raad.

Nei til EU viser vi også til klimasøksmålet fra Natur og Ungdom som står for lagmannsretten. Lisensene til boring er utdelt, og da lisenshaverne ikke er saksøkt blir søksmålet "abstrakt" om man skal følge statens mal. Søksmålet kan ikke trekke lisensene tilbake, den rettslige betydningen gjelder forståelsen av Grunnloven.

ACER-saken er høyst aktuell

Nei til EU mener det er i organisasjonens og samfunnets behov å få avklart lovligheten av tilslutningen til EUs energipakke 3 nå. Det er urimelig og uheldig å måtte vente til skadevirkninger av tilslutningen har skjedd for å få fremmet sitt søksmål. I denne sammenhengen vises det til Altakjennelsen (1980) om Naturvernforbundets søksmål mot et regjeringsvedtak.

Energipakke 3 er et omfattende regelverk, og det foreligger uenighet rundt det konkrete omfanget av myndighetsoverføringen.

ACER-saken er høyst aktuell. Energipakke 3 er et omfattende regelverk, og det foreligger uenighet rundt det konkrete omfanget av myndighetsoverføringen. Ett omstridt spørsmål er i hvor stor grad EU-regelverket hindrer adgangen til å disponere flaskehalsinntekter til å redusere nettleien for norske forbrukere. Flaskehalsinntekter oppstår når strøm blir solgt mellom forskjellige prissoner, blant annet gjennom utenlandsforbindelsene. Det dreier seg om milliardbeløp, og tidligere er alle Statnetts flaskehalsinntekter brukt til å redusere nettleien. 

Forordning (EU) 714/2009 om grensekryssende krafthandel, som er en del EIII, utelukker eksplisitt at flaskehalsinntektene i sin helhet kan inngå som reduksjon i tariffgrunnlaget og dermed nettleien. Likevel hevder olje- og energidepartementet at flaskehalsinntektene fortsatt kan brukes i sin helhet til dette. Reguleringsmyndigheten RME har overfor ABC Nyheter fastslått at dette ikke er noe nasjonale instanser kan bestemme fritt

Konkret forhold av betydning for befolkningen

Den suverenitetsavståelse som skjer gjennom Energipakke 3 er omfattende. Når kjerneområder i energipolitikken overlates til EU, er suverenitetsavståelsen vesentlig på et område som berører hele samfunnet på grunnleggende måte.

Norsk tilslutning til EUs Energipakke 3 er verken abstrakt, eller uaktuell, som staten hevder. Tvert om et dette et helt konkret forhold av betydning for befolkningen, og godt innenfor Nei til EUs saksområde.

Påstand: Forskrift kjennes ugyldig

Energipakke 3 er fra 1. november 2019 gjennomført i norsk rett gjennom lovendringer og forskrifter. Søksmålets opprinnelige påstand om at regjeringen må unnlate å gjennomføre energipakken, er derfor ikke lenger relevant. Nei til EU endrer innretningen på søksmålet med påstand om at den forskriften som gjennomfører ACER-forordningen kjennes ugyldig.

Lovforarbeidene sier at det ligger innenfor rammene av tvistemålsloven å innlede søksmål om gyldigheten av forskrifter. NAV-skandalen har på sin måte vist behovet for at domstolene fører kontroll med at gjennomføring av EU-lovgivning i norsk rett gjennom EØS-avtalen skjer på korrekt vis.

Støtt ACER-søksmålet: Overfør bidraget direkte til innsamlingens kontonummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». Eller send bidrag på Vipps til 516595.

Stort bilde i toppen: Budskapet til Stortinget var ikke til å ta feil av. (Nei til EU | Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.