Nei til EUs arbeidsutvalg 2022–2024. Fra venstre Sofie Axelsen Osland, Heidi Larsen, Einar Frogner og Erlend Kvittum Nytrøen.

Selvmotsigende fra Energikommisjonen 

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen vil ha mer kraft prisgitt et EU-styrt marked. Samtidig snakker den om «et markedsbasert system under sterk statlig styring». 

– Kommisjonen sier at Norge med vår fornybare vannkraft har et annet utgangspunkt enn våre naboland, men den tar ikke høyde for det i sine anbefalinger, sier nestleder i Nei til EU, Erlend Kvittum Nytrøen. Han mener at en kraftig satsning på uregulerbar kraft kombinert med elektrisitetskrevende prosjekter må bety at Norge bruker den regulerbare vannkrafta til å sikre egen forsyning, framfor å eksportere strøm gjennom kablene til Tyskland og Storbritannia.  

– Strømprissituasjonen lå ikke i utvalgets mandat, men rapportens anbefalinger vil i hvert fall ikke gi lavere priser, legger han til. 

En økning i kraftproduksjonen med førti prosent de kommende sju åra vil måtte innebære en voldsom satsning på vindkraft. Kommisjonen anbefaler utbygging i nærområder på land og havvind langs hele kysten, og vil korte ned konsesjonsbehandlinga. 

– En slik utbygging vil føre til store arealkonflikter. EU har ingen kjærlighet for norske lokalsamfunn, så det er viktig at norske folkevalgte sikrer lokaldemokratiet gode muligheter til å bli hørt i prosessene, sier Nytrøen. 

Framfor alt er rapporten selvmotsigende når den hyller et felleseuropeisk, markedsbasert kraftmarked, samtidig som den anbefaler sterk statlig styring.  

– Dette henger ikke på greip, sier Nytrøen. – En vesentlig grunn til at utvalget ble nedsatt var for å finne en vei ut av en kraftsituasjon som i stor grad er skapt fordi Norge har frasagt seg politisk styring av kraftmarkedet. Det er EUs energiregelverk i kombinasjon med nye mellomlandsforbindelser som har satt folk og næringsliv i en kritisk situasjon.  

– Det er bra at et flertall i utvalget mener Norge må innta en aktiv rolle og ta initiativ til dialog med EU om tilpasninger av regelverket. En slik dialog må etter min mening minimum bety reforhandling av deler av energimarkedspakka. Det som antydes fra utvalgets flertall er i beste fall flikking på et EU- og ACER-styrt strømmarked som har vist seg ikke å tjene norske interesser. Det må kraftigere lut til enn bare litt flikking for å få kontroll over de norske strømprisene igjen, avslutter Nytrøen. 

Nei til EU vil komme med et uttømmende høringsinnspill når vi har fått studert rapporten nærmere. 

For spørsmål og kommentarer, ta kontakt med 

Erlend Kvittum Nytrøen 
Mobil: 48297446 
E-post: erkn@stortinget.no

Stort bilde i toppen: Nei til EUs arbeidsutvalg 2022–2024. Fra venstre Sofie Axelsen Osland, Heidi Larsen, Einar Frogner og Erlend Kvittum Nytrøen. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Kampen mot EUs energiunion og ACER fortsetter!  

31. okt. 2023

– Høyesteretts dom i ACER-rettssaken var en skuffelse. Landets høyeste domstol har dessverre gitt grønt lys for Stortingets ja til ACER i 2018, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.  

Høyesteretts dom i ACER-saken kommer på tirsdag

27. okt. 2023

Tirsdag 31. oktober kl. 09 avsier Høyesterett dom i Nei til EUs ACER-søksmål mot staten.