Suvereniteten skal sikres

Den stadige avståelsen av norsk suverenitet til EU er i strid med folkeviljen og Grunnloven (§§ 1 og 115) . Nei til EU vurderer søksmål for å sikre suvereniteten. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 8. april 2018.

Stortingets vedtak av EUs tredje energimarkedspakke 22. mars, der Norge blir underlagt energibyrået ACER, viser hvordan Norge gjennom EØS-avtalen avstår suverenitet selv på helt sentrale samfunnsområder som energi. Acer-saken handler ikke, slik stortingsflertallet synes å mene, om noe rent teknisk men om råderett over verdier. Nei til EU mener vedtaket blir enda mer uholdbart ved at Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 som setter vilkår for suverenitetsavståelse.

Et sentralt prinsipp ved EØS-avtalen var at den skulle være mellomstatlig, og ikke overnasjonal som et EU-medlemskap. Det såkalte topilar-systemet betyr at Norge ikke skulle underlegges EU, men stå fritt til å avvise og gjennomføre nye EU-lover og vedtak. I en rekke saker de siste årene har vi imidlertid sett at EU-byråer og overvåkingsorganet ESA får myndighet til å fatte beslutninger som er bindende for myndigheter, foretak eller personer i Norge.

EUs kjemikaliebyrå i Helsinki (ECHA) avgjør hvilke kjemikalier som kan brukes i Norge. Det europeiske flysikkerhetsbyrået i Köln (EASA) kan bestemme typesertifisering for nye fly og gi påbud om reparasjon og kontroll overfor norske flyselskap. Overvåkingsorganet ESA i Brussel kan bøtelegge norske flyselskap som bryter lisensen eller regelverket. ESA har også fått myndighet til å bøtelegge firma i Norge som ikke følger EU-regelverket for legemidler.

Via kopivedtak i ESA kan EUs finanstilsyn gjøre vedtak overfor norske banker, pensjonskasser og andre finansinstitusjoner samt overstyre det norske finanstilsynet.

Stortingsflertallets avståelse av suverenitet går på tvers av ønskene til befolkningen de skal representere. Meningsmålinger om Acer viser svært liten støtte for å overføre nasjonal myndighet.

Med tilslutningen til ACER får vi en kjede av kopivedtak fra EU til Norge: Formelt skal ESA gjøre vedtak på vegne av ACER, men vedtakene skrives av EU-byrået. ESAs vedtak går deretter via Reguleringsmyndighet for energi i Norge (RME), som ifølge EU-regelverket må være uavhengig av nasjonale myndigheter. RME skal kopiere og gjennomføre vedtakene fra ESA, og kan ikke instrueres verken av regjering eller storting.

Nye saker om suverenitetsavståelse står i kø i EØS, på områder som personvern, statsstøtte, jernbane og elektronisk kommunikasjon. Senest har EU-kommisjonen foreslått å opprette et EU-byrå for arbeidslivet med overnasjonal myndighet. I Sverige og Danmark advares det mot at dette vil true den nordiske modellen.

Stortingsflertallets avståelse av suverenitet går på tvers av ønskene til befolkningen de skal representere. Meningsmålinger om Acer viser svært liten støtte for å overføre nasjonal myndighet. Mindre enn én av ti ønsket å knytte Norge til EUs energibyrå. Vedtaket i Acer-saken er i strid med Grunnloven. Saken ble ikke behandlet etter Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, med krav om tre fjerdedels flertall.

Derimot ble saken behandlet etter Grunnloven § 26 annet ledd med kun alminnelig flertall, ut fra begrunnelsen om at suverenitetsavståelsen var «lite inngripende» og ut fra påstand om at det var «sikker konstitusjonell  sedvanerett for en slik behandlingsmåte». Nei til EU mener det ikke kan aksepteres ny konstitusjonell sedvanerett som ikke har sterk støtte i den alminnelige rettsoppfatning og som i tillegg strider mot Grunnlovens ånd og prinsipper.

Nei til EU mener dette er en uakseptabel omgåelse av både folkeviljen og Grunnloven. Nei til EU vurderer derfor søksmål med krav om at Stortingets vedtak i ACER-saken er ugyldig.

  • For spørsmål og kommentarer, kontakt Kathrine Kleveland, på 928 25 162.
  • Foto: Pressebilde til fri bruk kan lastes ned fra vår Flickr-side her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU og Ungdom mot EU på skolebesøk på Jessheim

23. jan. 2019

Onsdag tok Nei til EU, sammen med Ungdom mot EU, turen ut til Jessheim videregående skole for å snakke om EU og EØS med elevene på skolens splitter nye Europa-linje.

EU vil ha torsken vår uansett

22. jan. 2019

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

21. jan. 2019

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

25 år med EØS og 25 år med nei til EU

18. jan. 2019

Ved inngangen av dette året for 25 år siden, trådte EØS-avtalen i kraft. Mot slutten av året vil vi kunne markere at det er 25 år siden folket sa nei i folkeavstemningen om EU-medlemskapet 28. november 1994.

Eksisterer det alternativer til dagens EØS avtale?

16. jan. 2019

I år er det 25 år siden Norge sa nei til EU medlemskap for andre gang. I stedet for medlemskap i EU kom EØS avtalen. En avtale som ble utarbeidet i 1992 og trådte i kraft fra 1 januar 1994, og var ment å være inngangsporten for Norge med mål om fullt medlemskap i EU. Dette til tross for folkets nei ved folkeavstemninger.

NHO-kamporganisasjon for EØS-avtalen

15. jan. 2019

NHO sine direktører rundt om i Norge har fått kalde føtter, fordi vi er stadig flere som ønsker at landet skal styres av oss sjøl og våre egne demokratiske institusjoner.

Nei til EU sender åpent brev til KrF

09. jan. 2019

– Nei til EU har sendt et åpent brev om Grunnloven og EØS til Kristelig Folkeparti som nå sitter i regjeringsforhandlinger, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Åpent brev til KrF-forhandlerne på Hadeland

09. jan. 2019

På vegne av Nei til EU tillater jeg meg å gi forhandlingsdelegasjonen noen god råd med på veien, siden grunnfjellet i KrF er solide EU-motstandere, skriver Kathrine Kleveland i dette åpne brevet.

Forskjellene som øker

03. jan. 2019

EUs frislipp av konkurranse svekker fagbevegelsens forhandlingsmakt både i Norge og i EU.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Lav lønn som fortrinn

02. jan. 2019

Veipakka som øker konkurransen mellom lastebileiere, busselskap og sjåfører

Acer-søksmålet er i gang: Saksøker Erna Solberg

20. des. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.