Espen Barth Eide holder appell ved markering mot ACER foran Stortinget 27. februar 2018. 
CC BY-NC-SA Nei til EU | Eivind Formoe

Ap vil lure Stortinget igjen.

Gro Harlem Brundtland (Ap) lurte Stortinget til å gjera Noreg og det norske folk til ein husmannsplass og husmenn under EU gjennom EØS-avtalen.

Gro Harlem Brundtland (Ap) lurte Stortinget til å gjera  Noreg og det norske folk til ein husmannsplass og husmenn under EU gjennom EØS-avtalen. Overklassedama utan røter eller kjennskap til arbeidarrørsla nytta ålbogane til å arbeide for sterkast mogeleg tilknyting til EU(helst medlemsskap)  og eigen karriere. EØS-avtalen er blitt det som Gro Harlem Brundtland ville, å få Noreg sterkast mogeleg knytta til EU gjennom EU sitt regelverk og dermed direktivdiktat frå Brüssel.

EØS-avtalen har til no hatt dramatiske verknader for den norske samfunnsmodellen.

Stadige direktiv frå Brüssel og fri flyt av personar, kapital, varer og tenester har skapt mange  «Wild west» situasjonar innan arbeidslivet med sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, korrupsjon og nedleggjing av seriøse verksemder, som fylgjer regelverket for norske løns- og arbeidsvilkår. Offentleg sektor med stat, fylkeskommunar og kommunar blir alle diktert frå Brüssel.

EU medlemskap var viktigare for Gro Harlem Brundtland enn Noreg, det norske folk, Grunnlova og sjølvråderetten.

Noreg hadde ein Handelsavtale med EU, ein tosidig avtale der EU og Noreg var likeverdige partar. Den er ikkje sagt opp  og kan difor takast fram, børstast  støv av , moderniserast  og erstatta EØS-avtalen. Sjølvråderett er sjølvsagt i eit fritt såkalla demokratisk land som Noreg er.

Det må vera noko ibuande mangel på respekt for folket og for landet i Ap bastionen. Det virkar som mykje dreier seg om ein indre maktkamp, trakassering, fortiingar og uklare fråsegner til velgjarane.

No vil Espen Barth Eide «ta opp hansken» etter Gro Harlem Brundtland og med sju krav til regjeringa  i samband med ei eventuell overføring av konroll og reguleringsmyndigheit  til ACER og EU. Dersom desse krava ikkje vert oppfylde, vil truleg Ap sei nei til noko ACER dominans av norsk energiproduksjon. Dette er eit spel for galleriet , som det heiter. Espen Barth Eide er som Gro Harlem Brundtland sterk tilhengjar av EU-medlemsskap.

Denne Ap strategien for å overføra meir av norsk sjølvråderett til EU avslører nok ein gong Ap si respektløysa ovanfor det norske folk samstundes som dei klårt viser både ei styringsvegring og eit ynskje om makt , for makta sin eigen del. Den katastrofale tilbakegongen på meiningsmålingane for Ap viser tydeleg at ferre og ferre har TILLIT til det partiet, som spela hovudrolla med å  byggje opp det velferdssamfunnet me har i Noreg.

Den avideologiske sentralleiinga i Ap, frå det å arbeide for fellesskap, velferd og solidaritet til i stigande grad å overføra styringa av landet til marknadskreftene har vore ein raud tråd i partiet frå Gro Harlem Brundtland og fram til i dag. I sak etter sak allierer partiet seg med Høgre.

Det «nye «partiet er blitt ein kopi av Tony Blair sitt New Labour i Storbritannia med sin NMP – new public management (ny offentleg leiing) styre  landet etter bedriftsøkonomiske prinsipp. Jeremy Corbyn , som leier Labour i Storbritannia i dag, har sett galskapen i dei nedbrytande veknadene dette har for samfunnet.

Sentralleiinga i Ap synest ikkje å ha oppdaga dette. Kanskje har det med ståstaden til partileiaren å gjera? Trass i dette er det likevel eit gledeleg håp for partiet i horisonten.

Ungdomspartiet til Ap, AUF,  har vedtatt å gå mot det som vert kalla EU sin tredje energimarknadspakke og ACER. Leiaren, Mani Huseini, seier det slik; « Vi vil ha suverenitet over kraften. Den tilhører fellesskapet.» AUF leiaren seier vidare at spørsmålet om å bli ein del av ACER må røystast over i samsvar med § 115 i Grunnlova, som krev tre fjerdedelar fleirtal på Stortinget  for å overføra råderett av norsk eigedom til internasjonalt samarbeid.

Det er håp når ungdomen i Ap, dei som skal byggje landet vidare, ser klårare enn moderpartiet at fellesskapsverdiane og sjølvråderetten er mykje viktigare for Noreg og det norske folk enn på enno eit område å gjera oss alle til husmenn under EU.

Stort bilde i toppen: Espen Barth Eide holder appell ved markering mot ACER foran Stortinget 27. februar 2018. CC BY-NC-SA Nei til EU | Eivind Formoe (CC BY-NC-SA Nei til EU | Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kampen om ACER

01. des. 2021

De ekstreme strømprisene er en følge at en politikk hvor markedet bestemmer og hvor utenlandskabler bidrar til å nivellere prisdannelsen og frata norske forbrukere og norsk industri den fordelen det har vært med billig strøm i Norge.

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

22. nov. 2021

– En skog er noe mer enn ett tre her og ett tre der, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en kommentar til dagens dom i ACER-saken.

Redusert nettleie? Det var før, det.

18. nov. 2021

Det norske underbruket av ACER godkjenner en beregningsmåte som innebærer at flaskehalsinntektene slett ikke reduserer nettleia. I stedet forsvinner inntektene i det store investeringssluket til Statnett.

Alvorlige signalfeil fra Hurdal

15. nov. 2021

Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny og annen jernbanepolitikk. Det må bety at dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.

Acer-frontene skjerpes 

15. nov. 2021

Har ikke statens toppbyråkrater klart å oppdage hvor suverenitetstapet i Acer-saken ligger? 

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Skal strømprisene ned, må Norge ut av ACER og EUs energiunion

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

EØS-mesterskap i inkonsekvens

08. nov. 2021

Hvorfor håner og nedsnakker EØS-tilhengere en avtale som de mener Norge ikke kan klare seg foruten?

Kortslutter kraftkontrollen

08. nov. 2021

Når uavhengighet er definert som fraværet av politiske styringsmuligheter.

UNDERGRAVING, ACER-RETTSSAK OG GRUNNLOVSDOMSTOL

07. nov. 2021

Sist fredag ble ACER-rettssaken avsluttet i Oslo Tingrett. Nei til EU mener stortingsvedtaket fra 2018 om tilslutning til EUs energibyrå ACER, var ulovlig, og har saksøkt Staten. Grunnlovens paragraf 115 står sentralt. Den åpner for at Stortinget med 3/4 flertall kan overdra noen av statens oppgaver til en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet.

– Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda forsvarer overfor regjering og storting

04. nov. 2021

En rekke vitner har belyst ACER-saken. - I ACER-saken står vi overfor en myndighetsoverføring som er langt mer enn «lite inngripende», og dermed krever kvalifisert flertall etter Grunnlovens § 115, påpekte Nei til EU-leder Roy Pedersen for retten.

Høye og svingende strømpriser i Oslo tingrett  

03. nov. 2021

ACER-saken fortsetter i Oslo tingrett onsdag med en rekke vitneforklaringer. Et sentralt tema vil være sammenhengen mellom høyere strømpris i Norge og EUs energiunion og ACER.