– EUs personvernforordning medfører overføring av myndighet til EU

Ole Kvadsheim og Hilde Loftesnes Nylén representerte Nei til EU på den åpne høringen i Stortingets justiskomité 3. mai.

– Nei til EU mener forslaget gjennomføring av personvernforordningen medfører myndighetsoverføring til EU som er svært betenkelig, og som regjeringen synes å ta alt for lett på, sa Ole Kvadsheim i høringen.

– Det skal nok en gang overføres myndighet til et overnasjonalt EU-byrå, kalt Personvernrådet (EDPB). Forslaget gir ikke overbevisende sikring mot at EU-domstolen får en rolle i rettslig prøving av Datatilsynets vedtak.

– Forordningen bygger på at ansvaret for å håndheve personvernlovgivningen skal ligge hos den enkelte virksomheten. Det skal ikke lenger være krav om meldeplikt eller forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet.

Overfører myndighet til EU-byrået

– Det mest problematiske i forordningen er likevel at det nok en gang gis overnasjonal myndighet til et EU-byrå, kalt Personvernrådet (EDPB), sa Kvadsheim.

– Rådet kan avgjøre tvister mellom to eller flere nasjonale tilsynsmyndigheter om håndteringen av en grenseoverskridende sak, eller der det er uenighet om hvilken nasjonal tilsynsmyndighet som kan gripe inn overfor en virksomhet som opererer i flere land.

Forslaget fra regjeringen om å underlegge Datatilsynet EUs personvernråd må avvises.

– EU-byrået skal kunne gjøre vedtak som er bindende også for Datatilsynet i Norge, uten at vedtaket går via overvåkingsorganet ESA. Dette bryter med EØS-avtalens to-pilarsystem, der EFTA-landene og EU skal være atskilt. Myndighet på personvernområdet skal altså overføres direkte til et EU-byrå.

– Regjeringen erkjenner i proposisjonen at det skjer en myndighetsoverføring, men mener den er «lite inngripende» og derfor kan vedtas etter Grunnlovens § 26. Nei til EU vil vise til at den såkalte læren om lite inngripende er omstridt i juridisk teori, og den har ingen støtte i Grunnlovens ordlyd. Vi mener forslaget ikke kan behandles etter § 26. Det kan heller ikke behandles etter § 115 ettersom Norge ikke er fullverdig medlem i Personvernrådet med stemmerett. Forslaget fra regjeringen om å underlegge Datatilsynet EUs personvernråd må derfor avvises, sa Kvadsheim i høringen.

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømkrisa splitter EU

08. des. 2021

Har ACER rett. Er EUs felles energimarked nødvendig for å få samfunn bygd på fornybar kraft? Er høy strømpris den prisen som må betales?

Strømsjokk på strømsjokk og verre vil det bli.

07. des. 2021

Kan det bli verre? Ja, alt tyder på det. Vi har importert europeiske strømpriser og problemer, det er vi ikke nødt til, hvis alt hadde vært «på stell», men det er ikke det.

Et sjokk i sakte film

06. des. 2021

Alle snakker om strømprisen. Hva gjør EUs energiunion og Acer med den?

EØS og galopperende strømpriser 

02. des. 2021

I 1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Den trådte i kraft 1. januar 1991. Med den nye loven ble strøm ansett som en vare på lik linje med andre varer. Krafthandelen skulle styres av tilbud og etterspørsel. 

Ta tilbake politisk kontroll med strømprisene 

02. des. 2021

Nå kreves handling. Aktuelle krav er stans i krafteksporten gjennom utenlandskablene når det er lav fyllingsgrad i magasinene, makspris på strøm for industri og jordbruk samt toprissystem for husholdningene. 

Tusenvis av arbeidsplasser i kraftkrevende industri er satt i spill

02. des. 2021

Bindingene til EUs energiunion og EØS setter Norge i klimaets Catch 22.

Kampen om ACER

01. des. 2021

De ekstreme strømprisene er en følge at en politikk hvor markedet bestemmer og hvor utenlandskabler bidrar til å nivellere prisdannelsen og frata norske forbrukere og norsk industri den fordelen det har vært med billig strøm i Norge.

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

22. nov. 2021

– En skog er noe mer enn ett tre her og ett tre der, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en kommentar til dagens dom i ACER-saken.

Alvorlige signalfeil fra Hurdal

15. nov. 2021

Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny og annen jernbanepolitikk. Det må bety at dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.

Acer-frontene skjerpes 

15. nov. 2021

Har ikke statens toppbyråkrater klart å oppdage hvor suverenitetstapet i Acer-saken ligger? 

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Hovedoppgaver for 2022

09. nov. 2021

Intern uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.