Borgarting Lagmannsrett i Munchs gate i Oslo. (Foto: Anne-Sophie Ofrim – Creative Commons-lisens CC BY-SA 4.0.)

ACER-anken til lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Samtidig som strømprisen når stadig nye høyder sør, øst og vest i Norge, går forberedelsene sin gang til neste rettsrunde om Nei til EUs ACER-søksmål. Behandlingen starter i Borgarting lagmannsrett mandag 31. oktober, og det er satt av én uke til prosedyrene og vitneførsel.

Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven og ikke kunne vedtas med vanlig flertall. Oslo tingrett frifant i november 2021 staten. 

Nei til EU mener tingretten i liten grad vurderte de samfunnsmessige og politiske virkningene av EUs tredje energimarkedspakke. Retten så heller ingen sammenheng mellom myndighetsoverføringen og de begrensningene som tilknytningen til EUs energiunion setter på nasjonal kontroll og styring over energiområdet. Samtidig overvurderte tingretten norsk innflytelse når den uttalte at norske myndigheter kontrollerer den aktuelle myndighetsutøvelsen innen ACER/ESA. Blant annet på bakgrunn av dette har Nei til EU anket avgjørelsen til lagmannsretten.

I et nytt prosesskriv anfører Nei til EU at saken også omfatter de EU-forordningene som Stortinget vedtok i juni 2021 til oppfølging av tredje energimarkedpakke.

Videre heter det i skrivet: «I tillegg til den myndighet som ACER/ESA etter regelverket i Energimarkedspakke III har til å treffe vedtak med bindende virkning for norske borgere anføres det at den rolle som Reguleringsmyndigheten (RME) er gitt medfører overføring av suverenitet.» Det henvises til at elektrisitetsdirektivet (2009/72/EF) artikkel 35 krever at det opprettes en reguleringsmyndighet som er uavhengig av nasjonal kontroll.

RME konkluderte nylig i en utredning til olje- og energidepartmentet med at det ifølge EØS-regelverket ikke er anledning til å begrense krafteksporten av hensyn til lavere strømpris i Norge.

Nei til EU har også meldt inn flere vitner til lagmannsretten, bl.a. tre tidligere olje- og energiministre: Terje Søviknes (Frp), Eivind Reiten (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap).

Det var i november 2018 at Nei til EU stevnet staten. I mars 2021 fikk Nei til EU medhold i Høyesterett om at saken kan fremmes. Oslo tingretts dom 22. november ga ikke Nei til EU medhold. 

Nei til EU har saksøkt Staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energipakke ble vedtatt i mars 2018. 

Nei til EU opplever en kraftig støtte for søksmålet og at saken føres videre. En innsamlingsaksjon er i gang for å dekke kostnadene med rettsaken. Du kan gi din støtte på Vipps til 516595 eller overføre bidraget direkte til innsamlingens konto nummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål».

Stort bilde i toppen: Borgarting Lagmannsrett i Munchs gate i Oslo. (Foto: Anne-Sophie Ofrim – Creative Commons-lisens CC BY-SA 4.0.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Selvmotsigende fra Energikommisjonen 

01. feb. 2023

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen vil ha mer kraft prisgitt et EU-styrt marked. Samtidig snakker den om «et markedsbasert system under sterk statlig styring». 

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

01. feb. 2023

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Kvikk og fiks

30. jan. 2023

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har mye å lære av MacGyver.

I full spagat

24. jan. 2023

Regjeringsadvokaten kan bare vinne Acer-saken om domstolene lukker døra ut til den virkelige verden en gang for alle.

ACER-søksmålet går til kjernen i strømpriskrisen

19. jan. 2023

Regjering og storting står ikke fritt til å uthule norsk suverenitet. Grunnlovens mindretallsvern og nasjonal kontroll over strømprisen i Norge er sentrale tema i ACER-anken til Høyesterett.

Når EØS gir EU forsprang

17. jan. 2023

Hvilke partier vil ha forrang for norske tariffavtaler og norsk lovgivning i arbeidslivet vårt?

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

EUs energiun​​​​​​​ion og norsk energilov

19. des. 2022

EØS kan føre til at ele​​​​​​​ktrisk strøm blir en ny norsk råvare for eksport.

Vårt vern mot elektrosjokk: Ut av ACER!

15. des. 2022

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Ta tilbake kontrollen!

Må EØS-regler alltid gå foran?

09. des. 2022

​​​​​​​Et forslag om å endre den norske EØS-loven for å utvide handlingsrommet i EØS har blitt nedstemt av stortingsflertallet. Rødt, SV, Frp og Pasientfokus stemte for forslaget. Ap, Sp, H, V, KrF og MDG stemte mot.