Faksimile fra Klassekampens spalte "Orientering" 06.01.24.

Brexit fra Baskerville

Skremslene sprekker når Det internasjonale pengefondet forventer sterkere vekst i Storbritannia enn i de store EU-landene.

I krimklassikeren Hunden fra Baskerville sender Arthur Conan Doyle sin mesterdetektiv Sherlock Holmes ut på den engelske countryside for å oppklare mystiske ugjerninger mot familien Baskerville. Det snakkes om en forbannelse og en hund som synes å være besatt av djevelen. Uten å spolere spenningen for mye, kan jeg si såpass som at forklaringen er uten skrømt.

Mystikken som Holmes må avkle, minner om tåken av skremsler om økonomisk dommedag etter brexit fra ledende EU-tilhengere som Nikolai Astrup og Heidi Nordby Lunde. Nå som det er tre år siden overgangsordningene for EU-utmeldelsen ble avsluttet, og Storbritannias nye avtale om handel og samarbeid med EU trådte i kraft 1. januar 2021, er det en anledning til å se nærmere i lupen.

Pandemien og ettervirkningene av den, energikrisen i Europa og høy prisstigning har gjort det særskilt krevende å vurdere virkningene av brexit for økonomi og handel. Det er likevel flere forhold som taler for at verdiskapningen i Storbritannia står seg godt utenfor EU. For eksempel hadde Storbritannia høyere økonomisk vekst enn alle de tre største EU-landene Tyskland, Frankrike og Italia (målt i BNP) i 2021 og 2022.

 

Det internasjonale pengefondet IMFs prognose World Economic Outlook (oktober 2023) sier at Storbritannia får en lavere vekst i år (0,6 prosent), begrunnet med høye renter og energipriser. I 2025 øker veksten til 2 prosent, det samme som Tyskland og mer enn Frankrike og Italia. Fra 2026 og årene videre til 2028, der prognosen slutter, forventer IMF at Storbritannia har en vekst som er høyere enn alle de tre store EU-landene.

Det er selvsagt usikkerhet knyttet til disse beregningene, men de er en internasjonal referanse og gir i alle fall ikke grunnlag for å hevde at brexit er selvskading.

IMF har også prognoser for sysselsettingen. I Storbritannia var arbeidsløsheten i 2023 på 4,2 prosent, og den vil ligge rundt 4 prosent i årene fremover. Det er atskillig lavere enn Frankrike og Italia, som er forventet å ligge rundt henholdsvis 7 og 8 prosent. Andelen ikke-sysselsatte har gått markant ned siden brexit-avstemningen i 2016. Myndighetene oppgir at over én million arbeidsledige briter har kommet i jobb.

 

Som i flere europeiske land er det mangel på arbeidskraft i en del sektorer. Det er fortsatt en stor arbeidsinnvandring til Storbritannia, men andelen som kommer fra land utenfor EU har økt. Siden Storbritannia forlot EUs indre marked, og dermed den frie flyten av arbeidskraft i EU/EØS, har næringslivet blitt mindre basert på dårlig betalte arbeidere fra EU. En større andel av arbeidsinnvandrerne har nå høyere kompetanse og høyere lønn.

Selv om Storbritannia er utenfor EUs indre marked, er handelen med alle varer uten toll eller kvoter, inkludert sjømat. Avtalen legger opp til at varehandelen skal være så fri som mulig også for andre hindringer. Det er grensekontroll av varer og eksportsertifikater for matvarer, men Storbritannia og EU skal tilstrebe samsvarende produktkrav. Dessuten er det gjensidig anerkjennelse for sertifisering av blant annet medisiner, økologiske produkter og kjøretøy.

Avtalen omfatter også tjenester, men her er det ikke full frihandel. Det er regler om ikke-diskriminering av utenlandske tjenesteytere og markedsadgang, og det kan ikke stilles krav om at en tjenesteyter etablerer seg i landet.

 

Eksporten fra Storbritannia av varer og tjenester gikk ned i pandemiårene 2020 og 2021, men i 2022 var eksportverdien igjen høyere enn i 2019 – både til EU og land utenfor EU. For eksempel har Storbritannia en betydelig eksport av finanstjenester, men også juridiske tjenester og utdanning. London er fortsatt Europas største senter for finanshandel. En del firma har styrket eller etablert kontorer i EU-land, men i antall ansatte har dette vært marginalt i en bransje som sysselsetter over én million personer.

Når det gjelder varer, skriver næringsorganisasjonen MAKEuk i sin status for fjoråret:

«Med et betydelig hopp i produksjonen til 224 milliarder pund, har Storbritannia klatret fra 9. til 8. plass på den globale produksjonsrangeringen, og stadfester vår rolle som en nøkkelaktør i industrien.» (Sitert fra «UK Manufacturing, The Facts: 2023», www.makeuk.org.)

Eksportverdien har økt kraftig for blant annet mat og drikke, medisiner og kjemikalier, metaller og maskiner. Handelen med andre deler av verden har gått opp, men også etter brexit er Nederland, Tyskland, Irland og Frankrike blant landene britene eksporterer mest varer til.

 

En uttrykt begrunnelse for brexit var å ta tilbake kontroll, og det har britene i prinsippet gjort både politisk og rettslig. Avtalen med EU har et eget system for håndhevelse og tvisteløsning. Britene er ikke underlagt EU-domstolen, og det er opprettet en egen tvisteløsningsmekanisme der partene er likeverdige. I motsetning til EØS-avtalen er det ikke noen forutsetning om ensidig innføring av nytt regelverk fra EU.

Storbritannia er heller ikke underlagt EUs statsstøtteregler, og kan støtte næringslivet etter sine egne prinsipper og prioriteringer. Avtalen har likevel et rammeverk som skal sikre «sammenlignbare» støtteregimer, med et eget tilsyn og slike saker kan håndheves direkte for britiske domstoler.

Da den britiske regjeringen høsten 2022 lanserte en omfattende strømstøtte til næringslivet, var det med beløp utover de rammene EU hadde satt. Derimot var den norske strømstøtten for bedrifter tilpasset EUs retningslinjer. Det har langt fra vært nok til å avhjelpe høye strømpriser og store regionale forskjeller.

Teksten er opprinnelig trykt i Klassekampen 6. januar 2024.

Stort bilde i toppen: Faksimile fra Klassekampens spalte "Orientering" 06.01.24.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 3 2022: Historier om handel

28. okt. 2022

Erfaringer fra flere lands handelsavtaler med EU.

Markedsadgang for fisk uten EØS

07. april 2022

Storbritannias handelsavtaler med EU og Norge står seg godt som alternativ til EØS-avtalens regime for eksport av sjømat, viser en fersk rapport.

NHOs redsel for en konstruktiv EØS-debatt

15. feb. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Etter brexit

28. jan. 2022

Notat fra De Facto om utvikling i økonomi, handel og arbeidsinnvandring etter brexit

Storbritannias økonomi vokser, og eksporten til EU har økt siden brexit

09. sep. 2021

Nye handelstall viser kraftig vekst i Storbritannias eksport til EU i årets andre kvartal. Den britiske økonomien er forventet å vokse mer enn i euro-landene.

Departement for feilinformasjon

30. aug. 2021

Hvor mange Solberg-statsråder trengs for å svare riktig om EØS og handel?

Grunnløs brexit-fobi

01. juli 2021

Nei til EU svarer Norsk Industri (NHO), som advarer mot at Norge trekker positive lærdommer av brexit og inngår et jevnbyrdig handelsforhold med EU.

Fem positive ting ved brexit

26. juni 2021

Siden NRK velger å fokusere på fem angivelige forverringer etter brexit, tillater vi oss å trekke fram fem positive følger av at Storbritannia har forlatt Den europeisk unionen.

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

Regjeringen må ikke gi landbruksinnrømmelser til Storbritannia

28. mai 2021

Norges forhandlinger med Storbritannia om en ny handelsavtale etter brexit er i sluttfasen. Oppslag i media tyder på at tollfrie kvoter for landbruksvarer er et tema. Nei til EU krever at regjeringen ikke gir Storbritannia noen innrømmelser på landbruksområdet.

Et EU og EØS til besvær

30. april 2021

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.