Fiskemarked i Frankrike. Foto: Norges Sjømatråd.

Markedsadgang for fisk uten EØS

Storbritannias handelsavtaler med EU og Norge står seg godt som alternativ til EØS-avtalens regime for eksport av sjømat, viser en fersk rapport.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen bebudet en utredning om EØS, som også skal ta for seg erfaringene som «nærstående land» har med alternative avtaler med EU. En ny rapport skrevet av Peter Thomas Ørebech, professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, viser at det er nyttige lærdommer å hente i de handelsavtalene Storbritannia har inngått både med EU og med Norge, Island og Liechtenstein. Rapporten Markedsadgang for fisk uten EØS: En komparativ analyse av folkerettslige avtaler i kjølvannet av BREXIT er skrevet på oppdrag fra Nei til EU og finansiert med prosjektmidler fra Utenriksdepartementet.

Utgangspunktet for rapporten er at Storbritannia, som en direkte følge av britenes sorti fra EU, har sagt opp EØS-avtalen med Norge. Ørebech skriver: «Vårt handelspolitiske mellomværende skal ikke lenger være regulert av EU-rettslige regler, retningslinjer eller prinsipper. Dette skulle etter sigende føre til katastrofe, noe som hittil har vist seg å slå feil. Som jeg skal vise betyr britenes sorti at vårt bilaterale forhold reguleres av en frihandelsavtale som igjen bygger på Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Generalavtalen for handel og toll (GATT-94) med under- og tilleggsavtaler...» (side 2).

Rapporten tilbakeviser at brexit og britenes nye handels- og samarbeidsavtale med EU har medført en kostnadskrevende grensekontroll for sjømathandelen. Likeledes påviser rapporten at det ikke er slik at bortfallet av EUs veterinære regler fører til ressurskrevende grensekontroller og mye kø ved passering inn til EU-land.

«Både EU og UK skriker etter råstoff. 8 % av torsken fanges med EU-fartøy, Særlig portugisiske, italienske, franske og spanske kjøpere «støvsuger markedet», noe som bekrefter at det er selgers marked», skriver Ørebech (side 4).

Videre heter det i rapporten (side 5): «Mens EU-markedet «skriker» etter fisk – «Eksportprisen for fersk hel torsk i januar var på hele 50 kroner per kilo. Dette er den nest høyeste noensinne i en enkeltmåned» – er det kun Norge som har det kvantum som skal til for å dekke etterspørselen. Det er langt fra tilfelle med produkter som EU eksporter til Norge, jf. f.eks. industrivarer som biler, maskiner, vindturbiner, skip, fly, sykler og allehånde jordbruksprodukter grønnsaker, frukt, vin, øl, oster, melk, kjøtt etc. Her er substitutter og markeder i fleng. Standpunktet om at norske eksporterer «må tollklarere varene ved passering av grensen til EU», betyr da selvsagt at en evt. tollklarering også blir innført andre veien, fordi det ikke gjelder «doble standarder» i internasjonal handelsrett.»

Stort bilde i toppen: Fiskemarked i Frankrike. Foto: Norges Sjømatråd. (© Norges Sjømatråd)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Tiden er inne for å skrinlegge frihandelsavtalene med Mercosur!

14. feb. 2024

De siste ukene har bønder demonstrert over store deler av Europa. Typisk aksjoneres det mot dårlige vilkår, for lav inntekt og vanskelige fremtidsutsikter, men misnøyen kan ses i sammenheng med den nyliberalistiske landbrukspolitikken EU har ført i flere tiår.

Del 10 Handel og samarbeid med EU uten EØS

12. feb. 2024

Dersom EØS-avtalen sies opp, skal handelsavtalen som ble inngått mellom Norge og EU før EØS igjen regulere handelen.

Del 5 Konsekvenser for norsk næringsliv og økonomi

12. feb. 2024

Norge er et av landene i Europa som har hatt sterk økonomisk vekst de siste 30 årene. Det er mange forhold som taler for at EØS-avtalen ikke har vært drivkraften for denne utviklingen.

Del 9 Noen alternativer: andre lands handelsavtaler med EU

12. feb. 2024

Denne delen undersøker erfaringene fra flere lands handelsavtaler med EU, og sammenligner vilkårene i forhold til EØS-avtalen.

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brexit fra Baskerville

08. jan. 2024

Skremslene sprekker når Det internasjonale pengefondet forventer sterkere vekst i Storbritannia enn i de store EU-landene.

Krone eller euro?

07. des. 2023

Webinar med Christian Anton Smedshaug og Morten Harper 7.12.2023

En rettferdig handelspolitikk

09. okt. 2023

Om lag 95 prosent av verdens befolkning er ikke med i EU. Det viktigste internasjonale samarbeidet for miljø, klima, solidaritet og fred skjer utenfor EU.

Myten om markedet

10. juli 2023

Det finnes allerede et alternativ til EØS-avtalen. Det vil gi tollfri eksport til EU for alle industrivarer.

Euro kan gjøre vondt verre

03. juli 2023

Hver gang krona svekkes, kommer ropene fra EU-tilhengerne om at Norge bør innføre euroen.