Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

NHOs redsel for en konstruktiv EØS-debatt

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Ifølge leder av NHOs Brusselkontor, Ingebjørg Harto, er det ikke måte på hvor ille britisk befolkning og bedrifter har det etter brexit. «Elendigheten i Storbritannia kan i beste fall tjene som et skrekkens eksempel på hva en frikobling fra EU kan føre til», hevder Harto (Nationen 03.02.22).  

Bakgrunnen for den voldsomme språkbruken handler mindre om Storbritannia og mer om NHOs hjertebarn, EØS-avtalen. Retorikken avslører en kronisk redsel for en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge, når vi ser at andre land beviselig handler godt med EU uten å importere hundrevis av EU-regler i året eller avstå suverenitet til EUs mange byråer og EØS-tilsynet ESA.

Pandemien gjør det ekstra vanskelig å vurdere de økonomiske virkningene av brexit. Noen holdepunkter har vi likevel for at verdiskapningen i Storbritannia ikke har tatt skade. Det internasjonale pengefondet IMFs World Economic Outlook fra januar angir en høyere økonomisk vekst i Storbritannia i 2021 enn i gjennomsnittet for eurolandene (7,2 prosent mot 5,2 prosent). Dessuten sier IMFs prognose at veksten i 2022 også vil være høyere i Storbritannia enn for eurosonen (4,7 prosent mot 3,9).

En gjennomgang av britisk økonomi utarbeidet av De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte (Etter brexit, De Facto-notat 1:2022) viser at handelen med varer til EU gikk ned fra 2019 til 2020, men tok seg en del opp igjen i 2021. Det er særlig importen som er redusert, mens eksporten fra Storbritannia til EU er mer stabil. Resultatet er at Storbritannia har styrket handelsbalansen overfor EU.

Storbritannia har styrket handelsbalansen overfor EU

For handelen med tjenester er bildet lignende. Vi ser at import er mer redusert enn eksport, noe som igjen bidrar til å styrke den britiske handelsbalansen. Denne utviklingen tyder på at selve markedsadgangen til EU ikke er et problem. 

Harto erkjenner at «køene er forsvunnet» på grensen mellom EU og Storbritannia, men at det fortsatt er et problem med tollpapirer. Det er et spesielt argument i norsk sammenheng, ettersom Norge er utenfor EUs tollunion. EØS eller en handelsavtale utgjør ikke noen forskjell.

Et annet poeng i norsk sammenheng er at britene også har frikoblet seg fra EUs energiregelverk og energibyrået ACER. Regulering av strømkabelen North Sea Link fra Kvilldal til Blyth er derfor et spørsmål mellom Norge og Storbritannia. Med de uholdbare strømprisene reises kravet om reforhandling av avtalene for utenlandskablene fra mange hold. Brexit har gjort det mulig å reforhandle vilkårene for NSL-kabelen uten at EØS-avtalen og EUs energipakker begrenser mulighetene til å ta kontroll med krafteksporten, som er et problem for eksempel når det gjelder tysklandskabelen NordLink.  

Harto er kritisk til at regjeringen skal evaluere EØS-avtalen og undersøke erfaringene med andre handelsavtaler med EU. Er ikke hun og NHO bekymret for det økende underskuddet for fastlandsnæringene vi har sett under EØS-avtalen? Handelen med fastlandsvarer til EU viser et årlig underskudd for Norge mellom 100 og 160 milliarder kroner de siste ti årene. 

Ett eksempel på den negative handelsutviklingen under EØS-regimet er landbruksvarer. 

Importen fra EU har økt kraftig, fra 10 milliarder kroner i 2000 til 51 milliarder i 2020, korrigert for eksport en nettoimport på 44 milliarder kroner. Denne ubalansen i handelen er en trussel mot norsk matproduksjon og titusenvis av arbeidsplasser i landbruk og industri over hele landet. Situasjonen viser også behovet for en åpen og mer konstruktiv debatt om EØS-avtalen og alternativene.

Roy Pedersen er leder i Nei til EU.

Innlegget stod på trykk i Nationen 10. februar 2022.

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.