Skjermbilde fra overrekking av NOU om EØS fra utvalgsleder Line Eldring til utenriksminister Espen Barth Eide.

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

– Hvordan EØS-avtalen har ført til dramatiske endringer både i norsk arbeidsliv og kraftmarked er noe den ferske utredningen bare overfladisk behandler. Utredningen tar ikke på alvor for eksempel den usikkerheten som mange bedrifter merker på kroppen med de historisk høye strømprisene, sier Nei til EU-leder Einar Frogner. 

– Det vi ser er at 30 år med EØS-avtalen har svekket det norske folkestyret, både fordi Norge underlegges EU-regler og fordi handlingsrommet som finnes ikke blir brukt, sier Frogner. 

Det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget, ledet av Line Eldring, har i dag levert sin utredning, kalt «Norge og EØS: Utvikling og erfaringer» (NOU 2024:7). Bakgrunnen for utvalget var Fellesforbundets landsmøtevedtak i 2019 som krevde en utredning av alternativer til EØS. Utvalget er derimot ikke bedt om å vurdere alternativer for Norge, og har kun beskrevet noen andre lands erfaringer med handelsavtaler med EU. 

Mens sveitsiske myndigheter sier man har et godt avtaleforhold med EU, som ivaretar Sveits sin suverenitet, fremstiller derimot Eldring-utvalget avtalene i svært negative ordelag. 

– Det er synd at utredningen kommer med ensidige karakteristikker når det vi trenger er et balansert kunnskapsgrunnlag om de ulike avtalene, påpeker Einar Frogner. 

Utvalget tar til orde for en raskere innføring av EU-tilpasninger i EØS-avtalen og å knytte Norge stadig tettere til EU. Dette vil Nei til EU advare mot på det sterkeste. 

– Ekspressfart i EØS vil være å overkjøre folkestyret, både nasjonalt og lokalt. Det bryter fullstendig med regjeringens Hurdalsplattform om å bruke handlingsrommet i EØS, sier Einar Frogner. 

Andre steder i utredningen omtaler også Eldring-utvalget betydningen av handlingsrommet i EØS. Nei til EU støtter utvalgets påpekning av at det er «behov for å styrke veiledningen til kommuner, og kompetansen i kommuner, slik at forståelsen av EØS-retten ikke innsnevrer det lokalpolitiske handlingsrommet unødvendig». 

Utvalget påpeker videre at avståelsen av suverenitet i en del EØS-saker har reist konstitusjonelle problemer, og at det fortsatt etter Høyesteretts dom i ACER-saken er behov for en nærmere avklaring av Grunnlovens bestemmelser for behandling av slike EØS-saker. 

Utvalget anbefaler videre at EØS-regler i større grad blir gjenstand for ordinær lovbehandling i Stortinget, og at det raskere må foreligge en offisiell norsk oversettelse av EØS-regelverket. Nei til EU mener det er opplagt at regelverk tidlig må oversettes til norsk av hensyn til innsyn og åpen debatt om konsekvensene. 

Nei til EUs folkestyreutvalg har nylig utarbeidet en rapport som gjennomgår erfaringene med EØS-avtalen og aktuelle alternativer til dagens avtale. 

Spørsmål og kommentarer

For flere kommentarer, kontakt Einar Frogner, tlf. 976 96 163. 

Stort bilde i toppen: Skjermbilde fra overrekking av NOU om EØS fra utvalgsleder Line Eldring til utenriksminister Espen Barth Eide.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!