Landbruk er ikke industri

​​​​​​​Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet.

Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg sendte følgende høringsuttalelse til Miljødirektoratet 1. september: 

Uttalelse fra Nei til EU angående forslag til revidert industriutslippsdirektiv

Vi viser til høring 2020/9451 angående EU-kommisjonens forslag til revidert industriutslippsdirektiv (COM/2022/156 final/3).

Nei til EU noterer at forslaget har som mål å skjerpe regelverket blant annet når det gjelder forurensning, sirkulærøkonomi, energieffektivitet, klimanøytralitet og redusert bruk av farlige kjemikalier.

Norge har gode forutsetninger for å være et foregangsland i klima- og miljøpolitikk, og Nei til EU mener det er positivt at EU vil styrke flere miljøkrav i direktivet.

EU-kommisjonen foreslår samtidig at direktivets virkeområde for landbruk skal utvides betydelig. Nåværende direktiv, er inntatt i EØS-avtalen, omfatter de aller største gårdsbrukene med intensiv produksjon av svin eller fjørfe: Gårder med mer enn 40 000 plasser til fjørfe, 2 000 plasser til produksjonssvin (over 30 kg), eller 750 plasser til purker. Bare noen få norske bruk er i dag omfattet av direktivet.

Endringsforslaget vil gjøre at flere norske bruk blir omfattet av industriutslippsdirektivet. Storfeproduksjon blir tatt inn, og terskelen for fjørfe og svin senkes betydelig – fra 40 000 til 21 400 plasser for fjørfe og fra 2000 til 500 plasser for svin. Storfebesetninger på over 150 melkekyr blir omfattet.

Nei til EU vil minne om at landbruket skal være utenfor EØS-avtalen, og dette var en av de sentrale forutsetningene da avtalen ble inngått. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet, basert på norske ressurser. Samtidig har vi sett en utvikling der EØS-avtalen griper inn i norsk landbruk på stadig flere måter, i strid med forutsetningene.

Vi vil også påpeke at det er misvisende å bruke betegnelsen «industri» på landbruket i Norge, slik det blir gjort i EU-direktivets system. Det er generelt vesentlige forskjeller mellom landbruket i Norge og den storskala produksjonen vi ser i mange EU-land. Slik sett er direktivet ikke tilpasset den norske situasjonen.

Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Det må kreves unntak for landbruket dersom revidert industriutslippsdirektiv vedtas i EU slik det er foreslått og skal tas inn i EØS-avtalen. I stedet bør norske myndigheter videreutvikle miljøregelverk og utslippskrav for landbruket nasjonalt, ut fra norske forhold og med et høyt ambisjonsnivå.

reLATERT

Se alle arrangementer

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Kvikk og fiks

30. jan. 2023

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har mye å lære av MacGyver.

Når EØS gir EU forsprang

17. jan. 2023

Hvilke partier vil ha forrang for norske tariffavtaler og norsk lovgivning i arbeidslivet vårt?

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Må EØS-regler alltid gå foran?

09. des. 2022

​​​​​​​Et forslag om å endre den norske EØS-loven for å utvide handlingsrommet i EØS har blitt nedstemt av stortingsflertallet. Rødt, SV, Frp og Pasientfokus stemte for forslaget. Ap, Sp, H, V, KrF og MDG stemte mot.

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?