Landbruk er ikke industri

​​​​​​​Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet.

Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg sendte følgende høringsuttalelse til Miljødirektoratet 1. september: 

Uttalelse fra Nei til EU angående forslag til revidert industriutslippsdirektiv

Vi viser til høring 2020/9451 angående EU-kommisjonens forslag til revidert industriutslippsdirektiv (COM/2022/156 final/3).

Nei til EU noterer at forslaget har som mål å skjerpe regelverket blant annet når det gjelder forurensning, sirkulærøkonomi, energieffektivitet, klimanøytralitet og redusert bruk av farlige kjemikalier.

Norge har gode forutsetninger for å være et foregangsland i klima- og miljøpolitikk, og Nei til EU mener det er positivt at EU vil styrke flere miljøkrav i direktivet.

EU-kommisjonen foreslår samtidig at direktivets virkeområde for landbruk skal utvides betydelig. Nåværende direktiv, er inntatt i EØS-avtalen, omfatter de aller største gårdsbrukene med intensiv produksjon av svin eller fjørfe: Gårder med mer enn 40 000 plasser til fjørfe, 2 000 plasser til produksjonssvin (over 30 kg), eller 750 plasser til purker. Bare noen få norske bruk er i dag omfattet av direktivet.

Endringsforslaget vil gjøre at flere norske bruk blir omfattet av industriutslippsdirektivet. Storfeproduksjon blir tatt inn, og terskelen for fjørfe og svin senkes betydelig – fra 40 000 til 21 400 plasser for fjørfe og fra 2000 til 500 plasser for svin. Storfebesetninger på over 150 melkekyr blir omfattet.

Nei til EU vil minne om at landbruket skal være utenfor EØS-avtalen, og dette var en av de sentrale forutsetningene da avtalen ble inngått. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet, basert på norske ressurser. Samtidig har vi sett en utvikling der EØS-avtalen griper inn i norsk landbruk på stadig flere måter, i strid med forutsetningene.

Vi vil også påpeke at det er misvisende å bruke betegnelsen «industri» på landbruket i Norge, slik det blir gjort i EU-direktivets system. Det er generelt vesentlige forskjeller mellom landbruket i Norge og den storskala produksjonen vi ser i mange EU-land. Slik sett er direktivet ikke tilpasset den norske situasjonen.

Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Det må kreves unntak for landbruket dersom revidert industriutslippsdirektiv vedtas i EU slik det er foreslått og skal tas inn i EØS-avtalen. I stedet bør norske myndigheter videreutvikle miljøregelverk og utslippskrav for landbruket nasjonalt, ut fra norske forhold og med et høyt ambisjonsnivå.

reLATERT

Se alle arrangementer

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

Femti år siden nei til EF og landbrukets rolle

12. sep. 2022

Utenfor EU kan vi ha vår egen landbrukspolitikk, utformet gjennom jordbruksforhandlinger og politiske prosesser i Stortinget. Vi kan skreddersy politikken til å passe norske forhold, ikke til et minste felles multiplum mellom Finland og Spania.

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

EUs feilslåtte datostempling

27. mai 2022

Nye EU-regler vil tvinge Norge til å hive gode og salmonellafrie egg. Det gir mer matsvinn og truer den desentraliserte eggproduksjonen over store deler av landet.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.