NtEU Fakta: Tariffavtaler blir «EØS-tilpasset»

Tariffavtaler kan bli «justert» for å blidgjøre EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA. Er slike «EØS-tilpasninger» av tariffavtaler akseptable for fagbevegelsen?

Allmenngjøring av hele eller deler av en tariffavtale har vært fagbevegelsens svar på den sosiale dumpingen som EØS-avtalens frie tjenesteflyt og etableringsrett fører med seg. Gjennom egne forskrifter om allmenngjøring har utstasjonerte arbeidere i bygningsbransjen, verftsindustrien, renholdsbedrifter, fiskeindustri og godstransport hatt et visst vern.

Verftsoverenskomstens bestemmelser om minste timelønn, utenbystillegg, arbeidstid, overtidstillegg og dekning av utgifter til reise, kost og losji (RKL) ved arbeidsoppdrag utenfor hjemmet har blitt gjort til lov gjennom forskrift. Bestemmelsene om utenbystillegg og dekning av reise, kost og losji innebærer at slik godtgjøring skal ytes uavhengig av om arbeidstakers hjemsted er i Norge eller utlandet.

Ni verft og NHO gikk i 2009 til sak mot staten og Tariffnemnda fordi de mente bestemmelsen er i strid med EØS-retten og ikke har dekning i Utstasjoneringsdirektivets «uttømmende liste».

Etter flere runder gjennom det norske rettsapparatet og EFTA-domstolen, ga Høyesterett i 2013 Tariffnemnda medhold i at allmenngjøring av reise, kost og losji for utstasjonerte arbeidere var en del av minstelønna i Utstasjoneringsdirektivet. Høyesterett mente at det uansett var i samsvar med unntaksreglene i direktivet om «tvingende allmenne hensyn».

EFTA-domstolen hadde i forveien uttrykt bekymring for at:

«kostnadene forbundet med de aktuelle arbeids- og ansettelsesvilkår» vil svekke friheten til å yte tjenester i Norge. 

Fagbevegelsen innkasserte dommen i norsk Høyesterett som en seier.

Men NHO og ESA (EØS-avtalens overvåkingsorgan) gir seg ikke. 25. oktober 2016 åpnet ESA en formell sak mot Norge for brudd på EØS-avtalens regler for utstasjonerte arbeidstakere. Norsk Industri fulgte opp med krav om å «tilpasse allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien til statens EØS-forpliktelser», ettersom Høyesterett ikke har fulgt EFTA-domstolens fortolkning (se nederst i artikkelen).

I mellomtida er allmenngjøring av både verftsoverenskomsten og renholdsoverenksomsten for en ny tariffperiode satt på vent.

Hvis saken blir fremmet, er det grunn til å anta at EFTA-domstolen igjen dømmer allmenngjøring av reise, kost og losji «ulovlig». Sjansen er stor for at Høyesterett da vil bøye av for EFTA-domstolen, slik den gjorde i Holship-saken i desember 2016. Skulle det skje, har flere LO-forbund varslet at de vil kreve reforhandling av EØS-avtalen.

Verken LO, NHO eller regjeringa vil ha en EØS-bombe i fanget i et valgår. Løsningen er å «tilpasse» 2018-overenskomsten slik at den er spiselig for kontrollorganet ESA. Det er vanskelig å se hvordan det skal skje uten at fagbevegelsen må gi etter i spørsmålet om reise, kost og losji.

Er slike «EØS-tilpasninger» av tariffavtaler akseptable for fagbevegelsen?

«(Direktivets) artikkel 3 nr. 1 (gir) en uttømmende liste over de områder der vertsstaten kan gi sine egne regler forrang. Vertsstaten er følgelig avskåret fra å pålegge arbeids- og ansettelsesvilkår utover de som er angitt i de nevnte bestemmelser, da enhver annen tolkning ville frata direktivet sin fulle effektivitet.»

Fra EFTA-domstolens «rådgivende» dom 23. januar 2012.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kamp om brexit og EØS

26. mars 2019

Vil EU true oss med piggtrådgjerder på svenskegrensa hvis vi går ut av EØS?

Engasjement om EØS og ACER i Reykjavik

22. mars 2019

ACER-saken er fortsatt uavklart i Island, og det er en økende debatt om flere sider ved EØS-avtalen. På torsdag holdt Nei til EUs Morten Harper foredrag i Reykjavik om norske erfaringer med EØS.

Hvorfor er det fortsatt riktig å si nei til EU?

21. mars 2019

Folkestyre, miljø og solidaritet, samhold og motmakt er fortsatt kjerneord i kamp mot EU-medlemskap.

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 6. mai.

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 6. mai.

Er dette slutten på selvråderetten vår?

12. mars 2019

Vi har blitt kjent med at regjeringen har sendt et notat til EU, der tar de til orde for at Europakommisjonen sitt forslag om direktivet til meldeplikt for krav i tjenestevirksomhet skal innføres.

KrF må la tvilen komme norsk jernbane til gode

11. mars 2019

Det burde i denne saken være enkelt for KrF å holde fast ved sine prinsipper når det gjelder respekt for Grunnloven og EØS-avtalen, skriver Kathrine Kleveland.

Me ønskjer ein likeverdig handelsavtale med EU

08. mars 2019

NHO tviheld på ein 25 år gammel EØS-avtale som i sak etter sak undergrev norsk sjølvstyre og demokrati.

Meldepliktsdirektiv gjør demokratiet til en parodi. Grunnlovsstridig?

05. mars 2019

Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Vesterålen og Lødingen Nei til EU, som avholdt sitt første årsmøte etter at kommunene Øksnes, Bø, Andøy, Hadsel og Sortland samt Lødingen slo seg sammen til et regionlag.

Hvordan vil meldeplikt til ESA slå ut i kommunen din?

05. mars 2019

Til høsten er det kommunevalg. Samtidig ivrer Regjeringen for at et nytt EU-direktiv som setter bissel på folkevalgte organer, tas inn i EØS-avtalen. Hvis det skulle skje, er det et dolkestøt mot lokaldemokratiet.

Staten prøver å avvise Nei til EUs ACER-søksmål

27. feb. 2019

Staten mener at Nei til EU ber om dom for et abstrakt rettsforhold og at organisasjonen ikke har aktuell interesse for saken. Nei til EU opprettholder kravet om rettssak.

Meldeplikt snur demokratiet på hodet

26. feb. 2019

Pålegg om forhåndssensur står fjernt fra den norske demokratiske tradisjonen.