Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Nordland Nei til EUs møte på Leknes om regjeringas høringsnotat til forberedelse av at regjeringa skal legge fram ny kvotemelding for Stortingetsamt søkelys på raudåtefiske. Dette var tema da fylkeslaget sammen med Vesterålen og Lødingen Nei til EU arrangerte et åpent møte 16. november.

Innleder om kvotemeldingen var Torbjørn Trondsen, professor fra Fiskerihøgskolen i Tromsø, samt leder av Kystens Tankesmie.

Torbjørn Trondsens innledning kan du lese mer om her:

Frode Bygdnes, lærer, skribent og fylkespolitiker fra Troms, innleda om Raudåtefisket. Dette lille krepsdyret kommer opp fra havdypet i tida skreien gyter og lar seg da fange med not, da sammen med fiskeyngel. Tråling etter raudåte bekymrer mange som setter et stort spørsmåltegn ved å tillate høsting i bunnen av næringskjeden. Raudåta er den eneste organismen som omdanner algene til en biomasse som er mat for yngelen. Vi nøyer oss med å legge Bygdnes sitt innlegg som vedlegg.

Utgangspunktet for fiskeriene er at havet er en allmenning, og at fisken eies av folket i fellesskap. Fellesskapet gir en fisker rett til å høste av fellesskapets eiendom. Med lovverket som bakteppe (havressursloven, fiskesalgslags- og deltakerloven) ble søkelyset satt på den fiskeripolitikken som regjeringene har ført etter den liberaliseringa som starta med Svein Ludviksen som fiskeriminister, og som riksrevisjonen slo alarm over for vel to år sia.

Fiskeriene har bidratt til bosetting og folketall langs hele kysten i tråd med de nevnte lovenes bokstav. Dreininga i politikken har fritatt trålerne fra leveringsplikt, men gitt dem adgang til tilbudsplikt. Når trålrederen eier landanlegget, står det han fritt å lande fangst eller velge ombordfrysing til havs, for så å levere fangsten rett til videreforedling i kystnære EU-land. Dette har ført til at flere fiskeriavhengige kommuner har hatt negativ folketallsutvikling, i Nord-Norge 79% av dem. Hardest rammet er Finnmark med 93%.

Deltakere på møtet
Deltakere på møtet. Foto: John Helmersen

Om dette sier havressursloven tydelig: «bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning…. Sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunn». Så tolker politikerne inn i sin politikk: hva er bærekraftig, hva er samfunnsøkonomisk, hva er lønnsomt, ja, skulle nå alle fiskevær være liv laga?

Uomtvistelig er det at strukturpolitikken (båtstørrelse/antall fiskekvoter pr båt) har vært drivkraft for konsentrasjon av grunnrente på stadig færre hender, altså flere rike redere.   Når havfiskeflåten er tillatt ombordfrysing og direktelevering til kystnære EU-land, der 20 000 arbeidsplasser videreforedler det norske råstoffet, sier det seg sjøl at verdiskapinga langs kysten har gått drastisk ned. Samtidig er verdiskapinga per kg salg til dels høyere i kystflåten enn i havfiskflåten. De små båtene fisker nær kysten, bruker langt mindre drivstoff og er avhengig av å få levere til land.

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Hvorfor har Departementet instruert Råfisklaget til å fastsette en tilbudspris på auksjon som som de fleste norske fiskekjøpere ikke ser seg i stand til å betale? Følgen er tap av mange tusen lønnsomme arbeidsplasser både på sjø og land. Myndighetene bruker heller ikke det d handlingsrommet de sier finnes i EØS om å sette betingelser ved tildeling av kvoter for å øke bidraget til verdiskaping og bosetting.

Vi takker Torbjørn Trondsen og Kystens Tankesmie for et godt og informativt innlegg. Han viste med tall og grafer den utviklinga som Riksrevisjonen påpekte er i strid med lovverket. Om ikke mye endres i den nye kvotemeldinga, blir Riksrevisjonens kritikk i det store stående. Ei viktig reversering vil være fordelinga av strukturkvotene. Det samme er fiskerettigheter for de ulike flåtegruppene og hvor disse tillates å fiske. Trondsen bekrefta dermed ei uttalt bekymring fra møtet: enkelte fiskeslag er så overbeskatta at det er fare for dem om ikke regulering igangsettes. Kvotereguleringer må sikre bærekraftig høsting.

Vi i Nei til EU vet at EU ikke er en slik reguleringsmyndighet.

Her kan du lese Nei til EUs høringssvar på kvotemeldingen:– Vi vil understreke viktigheten og verdien av at Norge utenfor EU kan føre en selvstendig fiskeripolitikk.

Avisa Lofoten var tilstede og laget denne artikkelen.

Foto øverst: Torbjørn Trondsen, foto: John Helmersen

Freydis Finnset og paneldeltakerne
Etter innledningene ble det paneldebatt med følgende deltakere, fra venstre: Torbjørn Trondsen, Steinar Friis, Per Roger Vikten, Petter Myklebust og Frode Bygdnes. Helt til høyre, leder i Vesterålen og Lødingen Nei til EU, Freydis Finnseth Jensen Foto: John Helmersen

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.