Prosessindustrien og EØS 

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Dette slo i gjennom både i sosialdemokratiske og tradisjonelt borgerlige parti i Europa. Boligpolitikken ble liberalisert, og den statlige delen av næringslivet gikk samme veg. Denne utviklinga har fortsatt og pågår ennå. Da Gro Harlem Brundtland ble leder i Arbeiderpartiet, sørga hun for at sosialisme ikke lenger var et mål i partiprogrammet, og at marked og privatisering skulle være styringsverktøy. 

Staten gikk ut av bergverk og industri, som ble privatisert eller nedlagt. Sydvaranger, Norsk Jernverk, Norsk Koksverk, Tyssedal, Kongsberg, Raufoss og Televerket er eksempel på denne politikken. 

Undertegnede var tillitsvalgt i Jernverksklubben i hele denne perioden, i 44 år. Jeg vil gå nærmere inn på konsekvensene for min arbeidsplass, som var stålproduksjonen til Norsk Jernverk.

I 1988 vedtok Stortinget å legge ned Spigerverket, Mofjellet gruver, Koksverket og det meste av Norsk Jernverk. Det som ikke ble lagt ned, ble privatisert. Rana Gruber ble overtatt av de ansatte. 

Noen grep ble tatt, for at distriktene ikke skulle blø alt for mye. Mange offentlige arbeidsplasser ble etablert eller flytta ut. De myndighetsbestemte og gunstige industrikraftkontraktene ble forlenga til 2005, og framfor alt fikk vi den differensierte arbeidsgiveravgifta, som i Nordland er på 5,1 % og i Finnmark og Nord-Troms 0 %. I utgangspunktet er den på 14,1 %. 

Stålproduksjonen fikk svensk, seinere finsk og i dag spansk eier. Vi hadde i Norge en konsesjonslov, som regulerte utenlandsk eierskap. Der var klubben høringsinstans, noe som betydde at vi kunne stille krav til den svenske eieren (Fundia) for å forhindre framtidig nedlegging av drifta.  

Mye av stålet ble eksportert til EU, noe frihandelsavtalen av 1973 gav (og gir!) full adgang til. I 1990 leverte vi armering til Storebælt-brua i Danmark. Dansk stålindustri hevda da at den billige krafta i Norge var en subsidie, og at stålet var dumpa. Handelsministeren i Syse-regjeringa, Kaci Kullmann Five, slo fast, at krafta var solgt av staten med fortjeneste, og danskene måtte gi seg. Dette var før EØS-avtalen. 

Markedsadgangen var med andre ord på plass. 

Så ble EØS-avtalen utarbeidd, der arkitektene var Jaques Delors og Gro H. Brundtland. Avtalen skulle omfatte Efta-medlemmene, og prinsippene i Roma-traktaten ble lagt til grunn. I Sveits fikk folket lov til å stemme over avtalen. Folket sa nei. For resten av Efta-medlemmene trådte avtalen i kraft i 1994, rett før EU-avstemminga. Eftas overvåkningorgan, ESA, fikk myndighet til å sørge for at EU sine forordninger og direktiv ble lovfesta i Norge, noe de har tatt svært alvorlig. Over 13000 direktiv har blitt norsk lov, de fleste uten særlig politisk debatt. 

Tidlig mista vi Industrikonsesjonsloven.  ESA godtok ingen hinder for den frie flyten av kapital. Politikerne våre å Stortinget prøvde seg på en utvatna variant – Lov om erverv, men ESA sa nei til det også. Vi endte opp med ingen ting. 

Så stod den differensierte arbeidsgiveravgifta for tur. ESA hadde lest seg opp på regelverket til den Europeiske Kol- og Stålunionen og slo fast at avgifta for stålproduksjon skal være 14,1 %, altså opp 9 % for stålarbeiderne på Mo. Om vi hadde produsert aluminium eller andre metaller kunne vi fortsatt med 5,1 %! 

Industrikrafta kom også i spill. Ledelsen hos oss hevda at den gode kraftkontrakten kompenserte for halvparten av ulempen meg lang avstand til markedet. Industrikrafta var viktig for all prosessindustri, ikke bare for oss. Nå hadde Syse-regjeringa med Eivind Reiten som energiminister gjort et forarbeid med Energiloven Stortinget vedtok. Heretter skulle krafta være en vare, den skulle ikke lenger være en del av infrastrukturen. Prosessindustrien i Nordland, representert av ledelse og tillitsvalgte, prøvde gjennom mange år på slutten av 90-tallet å få på plass et nytt industrikraftregime, som kunne ”notifiseres av ESA”, som det het. Politikerne lokalt og sentralt var positive. ESA var det ikke, og prisen ble markedsstyrt fra 2005. De fleste kan tenke seg hva dagens priser kan bety. 

Mot slutten av 90-tallet viste det seg at stålverket hadde Norges største punktutslipp av kvikksølv. SFT stilte krav om rensing eller stans. Rensing krevde utvikling av ny teknologi, etter som ingen andre verk har slik rensing. Det ville ikke eieren finansiere, så vi måtte kople inn staten. For å gjøre ei lang historie kort – det kom til slutt 30 mill på bordet. Igjen sa ESA nei, da de hadde mistanke om at investeringa kunne gi auke i produktiviteten. Statsstøtte til stålproduksjon går ut over konkurransereglene, som vi veit, og verket måtte bevise at midlene gikk til miljø. 18 mill. kunne klart bevises, dermed ble bevilgninga til regjeringa redusert fra 30 til 18 millioner!  

Nylig ble det kjent at Hydro selger valseverka sine til et amerikansk fond. LO og Fellesforbundet er negative, men kan lite gjøre. Nå hadde det vært fint med en industrikonsesjonslov! 

Oppsummert kan vi si  at ved oppsigelse av EØS-avtalen vil industrien ha den samme markedsadgangen som før EØS, men sannsynligvis mye bedre rammevilkår, dersom Stortinget ønsker det. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

EUs minstelønn i praksis – eksemplet Kypros

10. nov. 2022

Lovbestemt minstelønn innføres i stadig flere land. LO og regjeringa trøster oss med at EUs minstelønnsdirektiv ikke er merket EØS-relevant. Det kan være ei skummel sovepute.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?