Roy Pedersen og Nei til EUs advokater Bent Endresen og Kjell Brygfjeld i Oslo tingrett.

ACER-anken er levert lagmannsretten  

Nei til EU mener at Oslo tingrett har vurdert bevisene i ACER-saken uriktig når det gjelder realitetene i suverenitetsavståelsen. Dommen i sin helhet ankes.

Nei til EU har nå sendt anken i ACER-saken til Borgarting lagmannsrett. Oslo tingretts dom fra 22. november påankes i sin helhet. Nei til EU anfører at tingretten har vurdert bevisene i saken uriktig når det gjelder realitetene i suverenitetsavståelsen. Når det gjelder lovanvendelsen så anføres det at tingretten har lagt nivået for prøvingen av Stortingets vedtak for lavt.

– Vi anker fordi vi mener tilslutningen til ACER og EUs tredje energimarkedspakke er mer enn lite inngripende. Stortinget skulle anvendt Grunnlovens § 115 og tre fjerdedels flertall. Dagens skyhøye strømpriser som skaper fortvilelse hos mange familier og er en trussel for industriarbeidsplasser, viser at dette er alvor, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen.

Pedersen sier videre: – ACER har ikke pålagt oss å bygge nye utenlandskabler, men systemet fratar Stortinget muligheten til å styre bruken av dem, og markedstvangen i et felles europeisk kraftmarked hindrer nasjonal kontroll med arvesølvet.

I anken påpekes det at elektrisitetsforsyningen er «essensiell for Norge, for befolkningen og for store deler av industrien, og helt essensiell for den kraftkrevende industri». Det heter videre: «Det uttalte mål for EUs energipolitikk er et felles europeisk (dvs. innenfor EU/EØS) energimarked – et marked hvor energien omsettes som en hvilken som helst annen vare og flyter fritt uten hindringer. Og prisen skal være uavhengig av hvor man befinner seg. Resultatet av denne politikken ser vi i disse dager. Prisen på strøm er på et helt uakseptabelt nivå. Husholdningene klarer ikke å betale. Industri må stenge ned og arbeidere permitteres.»

Nei til EU skriver i anken at ACER «har på sentrale områder kompetanse til å regulere bruken av eksisterende mellomnasjonale overføringslinjer/kabler. (…) For Norges del utøver ACER sin myndighet via EFTAs overvåkingsorgan ESA, som skal fatte likelydende vedtak, som deretter effektueres av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).»

Det nedlegges påstand i to punkter. For det første: «Stortingets samtykke av 22. mars 2018 til EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 innebar godkjenning av elementer av myndighetsoverføring som ikke kan vedtas etter grunnloven § 26 annet ledd.» Og for det andre: «Staten v/Utenriksdepartementet plikter å erstatte Nei til EUs sakskostnader for tingrett og for lagmannsretten.»

– Høyesterett ga oss rett til å fremme søksmålet. En demokratisk rett som en legalitetskontroll av et Stortingsvedtak og ikke for at jussen skal overstyre politikken, sier Roy Pedersen.

Det var i november 2018 at Nei til EU stevnet staten. I mars 2021 fikk Nei til EU medhold i Høyesterett om at saken kan fremmes. Oslo tingretts dom 22. november ga ikke Nei til EU medhold. Nei til EU har saksøkt Staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energipakke ble vedtatt i mars 2018. Nei til EUs advokater er Kjell Brygfjeld og Bent Endresen fra Endresen Brygfjeld Torall AS i Stavanger.

Nei til EU opplever en sterk støtte for å føre ACER-saken. 480 278 kroner er samlet inn til anken på en måned (per 22. desember). Siden 2018 er det totalt samlet inn nesten 2,2 millioner kroner til søksmålet.

Du kan støtte ACER-anken på Vipps til 516595, eller bankoverføring til kontonummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål»

Kontakt: Roy Pedersen, leder i Nei til EU, tlf. 93027592

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen og Nei til EUs advokater Bent Endresen og Kjell Brygfjeld i Oslo tingrett.

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.