Nei til EU-leder Einar Frogner legger fram rapporten «30 år med EØS-avtalen» 12. mars 2024.

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

Debatten etter at Eldring-utvalget leverte sin EØS-rapport til regjeringen har vært ganske ensidig på tilhengernes premisser. Eldring-utredningen svarer ikke på de viktige spørsmålene i EØS-debatten. Utredningen behandler bare overfladisk hvordan EØS-avtalen har ført til dramatiske endringer både i norsk arbeidsliv og kraftmarked. Utvalget er heller ikke bedt om å vurdere alternativer for Norge, og har kun beskrevet noen andre lands erfaringer med handelsavtaler med EU.  

Utvalget tar til orde for en raskere innføring av EU-tilpasninger i EØS-avtalen og å knytte Norge stadig tettere til EU. Dette vil Nei til EU advare mot på det sterkeste. Ekspressfart i EØS vil være å overkjøre folkestyret, både nasjonalt og lokalt. Det bryter fullstendig med regjeringens Hurdalsplattform om å bruke handlingsrommet i EØS. 

30 år med EØS-avtalen har svekket det norske folkestyret, både fordi Norge underlegges EU-regler og fordi handlingsrommet som finnes ikke blir brukt. 

Nei til EU ønsker en mer balansert debatt. Vårt folkestyreutvalg har nylig utarbeidet en rapport som gjennomgår erfaringene med EØS-avtalen og aktuelle alternativer til dagens avtale. Folkestyreutvalget har konkludert med at folkestyret er sterkt truet med EØS-avtalen. Rapporten viser fram konsekvensene av det vi har fått gjennom EØS-avtalen. Den peker på hvordan vi kunne brukt vetoretten, og hva som er alternativene til EØS-avtalen.  

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. Dersom EØS-avtalen sies opp, skal handelsavtalen som ble inngått mellom Norge og EU før EØS igjen regulere handelen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU. Vi må ikke være EØS-medlem for å få solgt varene våre til EU. Vårt alternativ er en handelsavtale der begge parter er likestilt og jevnbyrdig. 

Stort bilde i toppen: Nei til EU-leder Einar Frogner legger fram rapporten «30 år med EØS-avtalen» 12. mars 2024. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

29. april 2024

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden.