EU-guiden kjem i sjette utgåve

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Nei til EUs skriftserie VETT 2-2019 er ein ny versjon av informasjonsheftet EU-guiden.

Omslag EU_guiden 2019

– Heftet dekkjer fem avgjerande tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og arbeid, miljø og ressursar samt handlefridom. Det gjev også ei oversiktleg framstilling av korleis EU vert styrt, seier Morten Harper, redaktør av heftet. 

EU-guiden gjev ei lett tilgjengeleg innføring i EU-systemet, kva som er hovudproblema med unionen og kva moglegheiter og fordelar Noreg har utanfor EU. Lesarane kan prøve eigne kunnskapar i ein EU-quiz.

Verda er større enn EU

EU-guiden, som har fått tittelen «Verden er større enn EU» er spesielt tilpassa bruk i skulane. Nei til EU nyttar tenesta Subject Aid, der skulane kostnadsfritt kan bestille tilleggslitteratur til undervisinga.

Subject Aid distribuerer materiellet vårt som klassesett til skular som tingar det. Tenesta er i seg sjølv er gratis, men vi betalar materiellet og porto. EU-guiden er noko av det mest populære materiellet Subject Aid tilbyr.

– Heftet dekkjer fem avgjerande tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og arbeid, miljø og ressursar samt handlefridom. | Morten Harper, redaktør for EU-guiden.

Den nye utgåva av heftet held seg til suksessoppskrifta, men er oppdatert i tekst og utforming slik at den framleis er toppaktuell. Det nye opplaget er trykt i 10 000 eksemplar, der 3000 går til Vett-abonnentane i dette nummeret av Standpunkt og resten vert tilbode organisasjonen og til skulane.

I Standpunkt 5-2017 spådde vi at dersom etterspørselen heldt seg oppe, vil femte utgåve halde eit par år før det er tomt, og ei sjette utgåve må trykkast. Det vart skrive i september 2017, og no i mai 2019 er det allereie på høg tid med nytt opplag.

I tillegg til bruk i skulen er også EU-guiden svært nyttig som oppslagsverk og som materiell for studiemøte og studieringar.

Nei til EU-skulering 2019

I tillegg til EU-guiden og dei andre Vett-hefta satsar Nei til EU no på å lage innleiingar som laga kan bruke til studiemøta sine. I april vart det lagt ut to standardinnleiingar til fri bruk.

Innleiinga «Nei til EUs skolering 2019: Politiske hovedsaker» omhandlar dei viktigaste hovudsakene for Nei til EU i 2019. Dei er EUs jernbanepakke IV, kommunevalget og offentlege tenester, ut av EØS og EUs unionsprosjekt.

I tillegg har Nei til EU laga ei grunnskulering i organisasjon, som er basert på organisasjonshandboka til Nei til EU. Denne finst i papirutgåve og på nettsida til Nei til EU som pdf.

Denne innleiinga er delt i to delar: Først litt om korleis Nei til EU er bygd opp og fungerer, deretter går innleiinga nærare inn på korleis tillitsvalde best kan jobbe lokalt, anten det er i fylket eller i lokallaget.

Medlemene er ryggrada i organisasjonen – både politisk og økonomisk.

EU-guiden: Verden er større enn EU

Stort bilde: – Etterspørselen etter EU-guiden har vore høg i mange år, seier redaktør Morten Harper, her på talarstolen på rådsmøtet i april. Foto: Sindre Humberset

reLATERT

Se alle arrangementer

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

12. juni 2019

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

EØS-avtalen i ord og handling

11. juni 2019

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Hilsen på Norges Bondelags årsmøte

07. juni 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hilset Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 5. juni.

Rundt den varme EØS-grøten i Wien

05. juni 2019

I tur og orden advarte norske LO-topper mot sosial dumping og overstyring fra EU på kongressen til Den europeiske faglige samorganisasjonen (EFS) i Wien i mai. Men EØS-motstanden i norsk fagbevegelse gikk de behendig utenom.

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Det markedsliberale overtaket i EU og EØS

29. mai 2019

Da europeiske sosialdemokrater gjorde EU-traktater til de herskende tankene.

Møtte Rødt på Stortinget

29. mai 2019

Kontaktmøter med både partier og organisasjoner i neialliansen er viktig. Mandag 27. mai var nestleder Idar Helle og leder Kathrine Kleveland invitert til Stortinget for å møte partiet Rødt.