EU-guiden kjem i sjette utgåve

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Nei til EUs skriftserie VETT 2-2019 er ein ny versjon av informasjonsheftet EU-guiden.

Omslag EU_guiden 2019

– Heftet dekkjer fem avgjerande tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og arbeid, miljø og ressursar samt handlefridom. Det gjev også ei oversiktleg framstilling av korleis EU vert styrt, seier Morten Harper, redaktør av heftet. 

EU-guiden gjev ei lett tilgjengeleg innføring i EU-systemet, kva som er hovudproblema med unionen og kva moglegheiter og fordelar Noreg har utanfor EU. Lesarane kan prøve eigne kunnskapar i ein EU-quiz.

Verda er større enn EU

EU-guiden, som har fått tittelen «Verden er større enn EU» er spesielt tilpassa bruk i skulane. Nei til EU nyttar tenesta Subject Aid, der skulane kostnadsfritt kan bestille tilleggslitteratur til undervisinga.

Subject Aid distribuerer materiellet vårt som klassesett til skular som tingar det. Tenesta er i seg sjølv er gratis, men vi betalar materiellet og porto. EU-guiden er noko av det mest populære materiellet Subject Aid tilbyr.

– Heftet dekkjer fem avgjerande tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og arbeid, miljø og ressursar samt handlefridom. | Morten Harper, redaktør for EU-guiden.

Den nye utgåva av heftet held seg til suksessoppskrifta, men er oppdatert i tekst og utforming slik at den framleis er toppaktuell. Det nye opplaget er trykt i 10 000 eksemplar, der 3000 går til Vett-abonnentane i dette nummeret av Standpunkt og resten vert tilbode organisasjonen og til skulane.

I Standpunkt 5-2017 spådde vi at dersom etterspørselen heldt seg oppe, vil femte utgåve halde eit par år før det er tomt, og ei sjette utgåve må trykkast. Det vart skrive i september 2017, og no i mai 2019 er det allereie på høg tid med nytt opplag.

I tillegg til bruk i skulen er også EU-guiden svært nyttig som oppslagsverk og som materiell for studiemøte og studieringar.

Nei til EU-skulering 2019

I tillegg til EU-guiden og dei andre Vett-hefta satsar Nei til EU no på å lage innleiingar som laga kan bruke til studiemøta sine. I april vart det lagt ut to standardinnleiingar til fri bruk.

Innleiinga «Nei til EUs skolering 2019: Politiske hovedsaker» omhandlar dei viktigaste hovudsakene for Nei til EU i 2019. Dei er EUs jernbanepakke IV, kommunevalget og offentlege tenester, ut av EØS og EUs unionsprosjekt.

I tillegg har Nei til EU laga ei grunnskulering i organisasjon, som er basert på organisasjonshandboka til Nei til EU. Denne finst i papirutgåve og på nettsida til Nei til EU som pdf.

Denne innleiinga er delt i to delar: Først litt om korleis Nei til EU er bygd opp og fungerer, deretter går innleiinga nærare inn på korleis tillitsvalde best kan jobbe lokalt, anten det er i fylket eller i lokallaget.

Medlemene er ryggrada i organisasjonen – både politisk og økonomisk.

EU-guiden: Verden er større enn EU

Stort bilde: – Etterspørselen etter EU-guiden har vore høg i mange år, seier redaktør Morten Harper, her på talarstolen på rådsmøtet i april. Foto: Sindre Humberset

reLATERT

Se alle arrangementer

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

15. mai 2020

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».