Nei til EUs rådsmøte 15. og 16. april 2023. På første rekke Frankie Rød, Heidi Larsen og Einar Frogner.

EUs plattformdirektiv er feil medisin mot sosial dumping  

Det er uholdbart hvis Norge og partene i arbeidslivet lar EU få tolkningsretten av hva som er en arbeidstaker (og arbeidsgiver).  Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.

Stadig flere har fleksible jobber basert på nettportaler eller app-er, uten de rettigheter ansettelse gir – ofte kalt gig-økonomien. Nye direktiver i EUs «sosiale søyle» tar sikte på å sikre enkelte minimumsrettigheter og sosiale standarder i et Europa med stadig flere arbeidende fattige. I praksis blir fagorganisering og tariffavtaler undergravd. EU-lovgivning på det sosiale området er et tveegget sverd som i det lange løp alltid tjener til å regulere konkurransen om arbeidskrafta i arbeidsgivernes favør.   

Forslaget til et såkalt plattformdirektiv for dem som utfører app-baserte jobber, er et nytt eksempel. Tilsynelatende gir direktivet rettigheter både til sjølstendig næringsdrivende og til ansatte som er «feilklassifiserte» som oppdragstakere. 

Men forslaget tilslører både arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet mer enn det klargjør. Statene og avtalepartene i arbeidslivet står heller ikke fritt til å tolke begrepene, for etter direktivet må man «ta hensyn til» EU-domstolens praksis.  

EU-domstolens tolkningspraksis og en «tredje part» mellom arbeidsgivere og arbeidstakere truer partenes autonomi og hele den norske og skandinaviske modellen. Den svenske Riksdagen kaller plattformdirektivet «en trussel mot den svenske arbeidslivsmodellen».  

Noen av de siste endringene i den norske arbeidsmiljøloven legger seg farlig nær begrepsforståelsen til EU. 

Tidligere het det: «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.»  Stortinget endret dette 21.02.2023 til: «[M]ed arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen». Denne formuleringa er en gjentakelse av direktivforslagets artikkel 4 som Riksdagen mener ugyldiggjør det svenske arbeidstakerbegrepet. 

Norge må reservere seg mot at plattformdirektivet og det beslekta oppplysningsdirektivet tas inn i EØS-avtalen. Gode elementer som måtte finnes i direktivene – som innsynsrett i selskapenes algoritmer – kan innføres i norsk rett helt uavhengig av EU og EØS.   

Stort bilde i toppen: Nei til EUs rådsmøte 15. og 16. april 2023. På første rekke Frankie Rød, Heidi Larsen og Einar Frogner. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Forsvar innleieforbudet mot ESA!

11. aug. 2023

Forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer på byggeplasser i østlands-området trådte nylig i kraft. Fellesforbundet og LO fikk endelig gjennomslag for et gammelt krav. Forbudet er et viktig tiltak mot sosial dumping i bygg og anlegg.

Ris til egen bak

07. aug. 2023

Når EØS-tilsynet ESA vil stanse norske tiltak mot sosial dumping, er det Norge som betaler for jobben.

Drosjeutvalget balanserer på den gule veistripa

06. juli 2023

Ved å styre strengt etter den gule stripa håper Drosjeutvalget at de ikke blir overkjørt av ESA.

Sertifisert skuebrød

26. juni 2023

Ti år etter at klesfabrikkene i Rana Plaza raste sammen, skal vi ikke glemme at det som er fleksibelt for noen, kan være skjebnesvangert for andre.

Nytt EU-press på Norge for lovbestemt minstelønn

15. juni 2023

Norsk fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og stortingsflertallet har vært ganske unisone i sin avvisning av EUs minstelønnsdirektiv. 

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

ACER og EU sin energiunion blir meir og meir inngripande 

19. april 2023

Vi vil ta tilbake politisk kontroll over krafta ved å frikople Noreg og RME frå ACER. Vetoretten i EØS må takast i bruk mot EUs fjerde energipakke. Fråsegn frå rådsmøtet i Nei til EU 16. april 2023.

En rettferdig handelspolitikk 

19. april 2023

Om lag 95 prosent av verdens befolkning er ikke med i EU. Det viktigste internasjonale samarbeidet for miljø, klima, solidaritet og fred skjer utenfor EU. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.