Folkeretten gir Norge eksklusiv rett til snøkrabba

Høyesterett har enstemmig avvist anken fra et latvisk fartøy med ugyldig EU-lisens. Fartøyet «Senator» er tidligere dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard.

Retten konkluderer med at Norge har folkeretten på sin side. For domstolen er det klart «at snøkrabbe er en sedentær art som omfattes av kyststatens eksklusive rett til å utnytte naturressursene på kontinentalsokkelen». Denne retten er fundert i havrettskonvensjonen artikkel 77. Konvensjonsteksten sier at ingen har rett til å utnytte eller undersøke naturforekomster på sokkelen uten kyststatens uttrykkelige samtykke

Det latviske fartøyet hadde fått tillatelse fra EU ved latviske myndigheter til å fangste, men det hadde ikke tillatelse fra norske myndigheter.

En slik dom ville ha vært utenkelig dersom Norge var del av EU og den felles fiskeripolitikken. Enhver påstått norsk «diskriminering» av EU-fartøyer ville ha blitt avgjort av EU-domstolen – i norsk disfavør og med bindende virkning.

Det er å håpe at norsk myndighetsutøvelse på kontinentalsokkelen nå blir respektert i Brussel

Retten behandlet ikke likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten som sådan, men slår fast at traktaten ikke er til hinder for å straffe fartøyer som fanger snøkrabbe uten gyldig norsk tillatelse.

Dommen er gledelig. Det er å håpe at norsk myndighetsutøvelse på vår egen kontinentalsokkel nå blir respektert i Brussel.

Sett i lys av EUs globale strategi for bl.a. nordområdene, er det imidlertid grunn til å frykte for nye provokasjoner fra EU i norsk økonomisk sone og på norsk sokkel. EU blir allerede skarpt kritisert for overfiske og kvoter som «ser bort fra vitenskapelige anbefalinger og lovgivning». Når EU snart mister den betydelige britiske fiskerisonen, vil appetitten på nordområdene bli desto større.

Det latviske rederiet «garanterer» at de vil gå videre med saken til en internasjonal domstol, trolig med EU i ryggen.

Stort bilde i toppen: (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

EU på røvartokt til Svalbard

22. mars 2021

EU har tatt seg rett til å fordela fiskekvotar i Svalbard-sona. Dei har fastsett kvotar både for eigne medlemsland og for Storbritannia, som ikkje lenger er medlem i EU.

Fisker i fjernt farvann

15. mars 2021

EU utfordrer kyststatenes rettigheter i nord og sør, med like stor appetitt på tunfisk som torsk.

Blir det fiskekrig mellom Norge og EU? 

19. feb. 2021

EU går til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. Dette er uakseptabel framferd fra EU.  

Bedre for fisken med Brexit enn EØS

19. jan. 2021

Storbritannia får med Brexit bedre markedsadgang til EU på fisk enn Norge har med EØS-avtalen.

«Kvotebytte» er ikke noe «bytte» men ran av nord-norsk torsk  

01. des. 2020

Mens den nord-norske sjarkflåte er sulteforet med små torskekvoter planlegger minister Odd Emil Ingebrigtsen å gi bort opp mot 29.000 tonn fisk til EU, skriver Peter Ørebech.

Ingen grunn til å avgi fiskekvoter til EU når Storbritannia ikke lenger er medlem

16. nov. 2020

Kvoteforhandlinger kreves ved økonomisk betydelig fiske av delte bestander. Etter at Storbritannia er ute av EU har Norge og EU ingen slike bestander av fisk som ikke allerede er dekket av eksisterende avtaler. Det fins ingen grunn til at Norge skal avgi kvoter til EU.

Hvorfor skal ikke Norge få samme avtale på veterinær grensekontroll som Færøyene uten en EØS-avtale?

16. nov. 2020

Sjømat Norge har stadig gjentatt at uten EØS-avtalen vil det oppstå store og kostbare forsinkelser på grensa fordi veterinæravtalen opphører. 

Fiskeriforhandlinger og posisjonspapirene  

12. nov. 2020

Om forhandlingene mellom Storbritannia og EU, og hva som er Norges stilling i den pågående «tautrekkingen» etter Brexit.

Internasjonalt samarbeid som metter

14. okt. 2020

Nei til EU gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen. Verdens matvareprogram er en verdig, viktig og riktig mottager av årets fredspris.

Kvotemeldinga må trekkes tilbake!

06. mai 2020

Regjeringen trosser kystopprøret og vedtar kvotemeldinga. Nei til EU krever utsettelse med ny konsekvensutredning.

EU utfordrer til omkamp om Svalbardtraktaten

14. feb. 2020

Svalbardtraktaten, som gir Norge «full og uinnskrenket overhøyhet», er hundre år. Traktaten har vist seg levedyktig. Norsk suverenitet har stort sett blitt respektert av alle, bortsett fra EU.