Nei til EU krev respekt for norsk rett

Nei til EU forventar at den norske regjeringa krev respekt for norsk rett, og at EU bøyer seg for Høgsterett sin dom i snøkrabbesaka.

Høgsterett gav i storkammer 14. februar 2019 dom i saka om fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i fiskevernsona ved Svalbard.

Høgsterett uttalte at kyststaten Noreg etter folkeretten har eksklusiv rett til fangst av snøkrabbe, og at Svalbardtraktaten ikkje er til hinder for å straffa den som fangstar utan løyve. Dette gjeld uavhengig av nasjonalitet. Domen var samrøystes.

For kort tid sidan la EU-kommisjonen fram det årlege forslaget til forordning som skal regulera fiske og fangst i EU. Der gjer dei framlegg om å gje 20 lisensar til EU-fartøy for fangst av snøkrabbe utanfor Svalbard.

Dette syner ein manglande respekt for norsk rett og viser nok ein gong at EU ikkje tar omsyn til nasjonalstaten som sjølvstendig rettsstat.

Fiskeriministeren, Harald T. Nesvik, er skuffa (pressemelding frå regjeringa 30.10.). Utover det å vera skuffa, seier han at Noreg er klar til å ta opp att diskusjonen om snøkrabbe i dei bilaterale forhandlingane. Han seier òg at dette føreset at EU respekterer Noreg sine suverene rettar på kontinentalsokkelen.

Nei til EU meiner at dette er langt frå nok. Nei til EU forventar at den norske regjeringa krev respekt for norsk rett, og at EU bøyer seg for Høgsterett sin dom i snøkrabbesaka.

Stort bilde i toppen: (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

EU på røvartokt til Svalbard

22. mars 2021

EU har tatt seg rett til å fordela fiskekvotar i Svalbard-sona. Dei har fastsett kvotar både for eigne medlemsland og for Storbritannia, som ikkje lenger er medlem i EU.

Fisker i fjernt farvann

15. mars 2021

EU utfordrer kyststatenes rettigheter i nord og sør, med like stor appetitt på tunfisk som torsk.

Blir det fiskekrig mellom Norge og EU? 

19. feb. 2021

EU går til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. Dette er uakseptabel framferd fra EU.  

Bedre for fisken med Brexit enn EØS

19. jan. 2021

Storbritannia får med Brexit bedre markedsadgang til EU på fisk enn Norge har med EØS-avtalen.

«Kvotebytte» er ikke noe «bytte» men ran av nord-norsk torsk  

01. des. 2020

Mens den nord-norske sjarkflåte er sulteforet med små torskekvoter planlegger minister Odd Emil Ingebrigtsen å gi bort opp mot 29.000 tonn fisk til EU, skriver Peter Ørebech.

Ingen grunn til å avgi fiskekvoter til EU når Storbritannia ikke lenger er medlem

16. nov. 2020

Kvoteforhandlinger kreves ved økonomisk betydelig fiske av delte bestander. Etter at Storbritannia er ute av EU har Norge og EU ingen slike bestander av fisk som ikke allerede er dekket av eksisterende avtaler. Det fins ingen grunn til at Norge skal avgi kvoter til EU.

Hvorfor skal ikke Norge få samme avtale på veterinær grensekontroll som Færøyene uten en EØS-avtale?

16. nov. 2020

Sjømat Norge har stadig gjentatt at uten EØS-avtalen vil det oppstå store og kostbare forsinkelser på grensa fordi veterinæravtalen opphører. 

Fiskeriforhandlinger og posisjonspapirene  

12. nov. 2020

Om forhandlingene mellom Storbritannia og EU, og hva som er Norges stilling i den pågående «tautrekkingen» etter Brexit.

Internasjonalt samarbeid som metter

14. okt. 2020

Nei til EU gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen. Verdens matvareprogram er en verdig, viktig og riktig mottager av årets fredspris.

Kvotemeldinga må trekkes tilbake!

06. mai 2020

Regjeringen trosser kystopprøret og vedtar kvotemeldinga. Nei til EU krever utsettelse med ny konsekvensutredning.

EU utfordrer til omkamp om Svalbardtraktaten

14. feb. 2020

Svalbardtraktaten, som gir Norge «full og uinnskrenket overhøyhet», er hundre år. Traktaten har vist seg levedyktig. Norsk suverenitet har stort sett blitt respektert av alle, bortsett fra EU.