Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Nei til EU har gitt innspill til flere av partiene sine programprosesser frem mot stortingsvalget i 2025. Her er et generelt innspill til alle partiene.  

Nei til EU er en grasrotorganisasjon med over 18 000 medlemmer. Vi kjemper for folkestyre og mot norsk EU-medlemskap. Vi anbefaler at partiet sier nei til norsk EU-medlemskap. 

Folkestyre heller enn marked 

30 år med EØS-avtalen

I mars 2024 la Nei til EU frem rapporten «30 år med EØS-avtalen». Der dokumenterer vi erfaringer med EØS-avtalen og undersøker alternativer til EØS som tar demokratiet på alvor. Bruk gjerne rapporten i programarbeidet.

EØS-avtalen har overført makt fra det norske fellesskapet til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner. Folkestyret svekkes under EØS, vi anbefaler derfor at partiet: 

  • Arbeider for at reservasjonsretten benyttes overfor EØS-direktiver som svekker faglige rettigheter, kontrollen av ressurser, klima og demokrati. 

  • Arbeider for å si opp EØS-avtalen og erstatte denne med en likeverdig handelsavtale. 

Nasjonal kontroll over strømmen 

Strøm er grunnleggende infrastruktur og billig strøm har vært et viktig konkurransefortrinn for norsk industri. ACER operasjonaliserer at strømmen flyter dit prisen er høyest, altså styrer markedene strømmen. Det har ført til høyere strømpriser og en avståelse av suverenitet på kraftoverføringer. Norge kan ha et kraftsamarbeid med nabolandene våre uten ACER og energimarkedspakkene fra EU. Vi anbefaler derfor at partiet: 

  • Arbeider for nasjonal kontroll over energisektoren, og jobber for å trekke Norge ut av EUs energipakke 3 og ACER. 

  • Bruker reservasjonsretten mot EUs energipakke 4. 

Ja til en sterk offentlig helsesektor, kontroll på persondata og styrket nasjonal helseberedskap – nei til EUs helseunion 

Europeisk samarbeid på helse vil være nødvendig, men en ensidig tilpasning til helseunionen vil svekke den offentlige helsesektoren og kan føre til persondata på avveie. Dersom Norge tilslutter seg helseunionen, vil EU kunne legge føringer for hvordan vi skal arbeide med helsepolitikk i Norge. I forordningen om kriserammeverk er et hovedelement at det gis fullmakter til krisemyndigheten HERA, som er et departement innenfor EU-kommisjonen. En overføring av fullmakter til et EU-departement vil skape demokratiske utfordringer, Norge vil ikke ha en stemme dersom vi er uenige i HERAs beslutninger. Vi anbefaler derfor at partiet: 

  • Sier «nei» til Norges tilslutning til EUs helseunion. 

  • Går imot en bilateral avtale med EU om tilknytning til HERA. 

  • Legger til rette for å styrke nasjonal produksjon og beredskap av medisiner og helsemateriell. 

Stopp den udemokratiske EFTA-Mercosur-avtalen 

Avtaleutkastet mellom EFTA og Mercosur er blitt forhandlet uten en demokratisk prosess og innsyn. Sivilsamfunn, miljø- og bondeorganisasjoner både i Mercosur-landene og her hjemme er bekymret for hvordan avtalen vil påvirke spesielt klima og landbruket. Vi anbefaler derfor at partiet: 

  • Sier «nei» til Mercosur-avtalen og andre avtaler som utfordrer lokal matproduksjon og klima. 

  • At det etableres åpne demokratiske prosesser for alle handelsavtaler Norge fremforhandler. Disse må involvere folkevalgte organer og sivilsamfunn i forkant, under og etter avtaleforhandling. 

Vern om den norske forhandlingsmodellen – veto mot minstelønnsdirektivet 

EØS setter norske lønns- og arbeidsvilkår under press. Fagbevegelsen har vært tydelig imot minstelønnsdirektivet, da det svekker den norske forhandlingsmodellen. EØS-EFTA-landene har tidligere vurdert minstelønnsdirektivet som ikke EØS-relevant, men EU-kommisjonen vurderer derimot direktivet som relevant. Dersom EU-kommisjonen kommer med krav om implementering, må Norge benytte seg av reservasjonsretten. Vi anbefaler derfor at partiet: 

  • Beskytter den norske forhandlingsmodellen, og jobber for veto mot EUs minstelønnsdirektiv. 

Lykke til med programarbeidet! Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på! 

Benytt deg gjerne av vårt innspill hvis du skal sende inn innspill til de ulike partiene sine programprosesser!  

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

29. april 2024

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden.