Cathrine Holst fra ARENA på Nei til EUs kvinnekonferanse 2018.

Likestillingspolitikk i Norden og i EU

I den grad nordisk likestillingspolitikk slår inn i EU, er det med Sverige som pådriver. Medlemskap i EU ser ut til å forklare lite av interne nordiske forskjeller.

Det mener Cathrine Holst fra ARENA, som innledet på kvinnekonferansen til Nei til EU i helga. Sverige har for eksempel pappapermisjon, Danmark har det ikke. Norge har ikke ført en annen likestillingspolitikk utenfor EU, ifølge Holst.

Om det helt og holdent skyldes vårt medlemskap i EØS, er et åpent spørsmål. Samtidig er det en kjensgjerning at Norge har høyere barnehagedekning enn våre naboland.

Så langt har EUs politikk i liten grad hatt effekt på familiepolitikken. Holst tror dette kan være i endring med kuttpolitikken og trygdeeksport. Likestillingspolitikk koster penger. Jo mer det blir av nedskjæringer, dess mer kan det ramme ordninger for kvinnepolitikken.

EUs likestilingsdirektiver gjelder også i Norge gjennom EØS eller frivillig tilslutning fra norske side. Eksport av kontantstøtte og barnetrygd er en løpende debatt.

Maistrellis-dommen har ført til at ESA krever endring av reglene for foreldrepermisjon. Dette har så langt blitt avvist av Norge.

Sverige som pådriver

I EU-sammenheng er det Sverige som er pådriver. Danmark stritter ofte imot reformer. Ideen om likestillingsintegrering er nedfelt i Amsterdamtraktaten etter svensk påvirkning.

Nordisk kvoteringspolitikk har imidlertid hatt lite gjennomslag på EU-nivå. Foreldrepermisjonsdirektivet ble trukket tilbake av EU-kommisjonen i 2015.

Det er stor motstand i mange medlemsland mot likestillingspolitikk av nordisk type, spesielt hvis det koster og ikke har målbar positiv økonomisk effekt. Mange forslag som fremmes gjennom EU-parlamentet blir stoppet i Det europeiske rådet, sier Holst.

Norsk påvirkningsmulighet?

Det er utbredt forvaltningssamarbeid med europeiske organer selv om Norge ikke er EU-medlem. Men Norge fikk ikke styreplass i EUs likestillingsbyrå EIGE.

Norske organisasjoner deltar i den såkalte sosiale dialogen i EU, men likestillingsspørsmål har en underordnet rolle her.

Stort bilde: Cathrine Holst er medforfatter av boka «Europeisk integrasjon og nordisk likestillingspolitikk» som utkommer våren 2019.


Hent presentasjon (pp): Europeisk integrasjon og nordisk likestillingspolitikk

Stort bilde i toppen: Cathrine Holst fra ARENA på Nei til EUs kvinnekonferanse 2018. (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

Grønt kvinnewebinar: Kvinner, klima og EU

20. okt. 2020

Årets konferanse ble annerledes på flere måter: For første gang har det aktuelle klimaspørsmålet stått i fokus. Og for første gang ble konferansen gjennomført som et webinar.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Likestilling lønner seg

06. mars 2020

At kvinner og menn er likestilte på arbeidsmarkedet gjør ikke bare utslag i kvinners grad av frihet. Dette er også god samfunnsøkonomi. Derfor er det bekymringsverdig at sysselsettingsgapet mellom menn og kvinner i Europa øker.

Flygeblad til kvinnedagen 8. mars

03. mars 2020

Last ned 8. mars-flygebladet «Nei til uthuling av velferdsstaten, ut av EØS!»

Mot franske tilstander i velferden

04. nov. 2019

Kvinnene går i spissen for å forsvare offentlige helsetilbud og velferdsordninger, i Frankrike som i Norge. Folkehelseminister Listhaug burde bekymre seg langt mer for franske tilstander enn for svenske!

Kvinner i Europa står sammen for velferdskrav!

04. nov. 2019

«Kvinner fra Norge, Danmark og Frankrike står sammen om å forsvare universelle og offentlig finansierte velferds- og helsetjenester av høy kvalitet», heter det i denne uttalelsen fra kvinnekonferansen til Nei til EU.

Women in Europe side by side in defence of public welfare!

03. nov. 2019

Statement from the Women's Conference in Oslo: "Women from Norway, Denmark and France stand united in defence of high quality universal and publicly funded welfare and health services."

Helse og velferd i fokus på årets kvinnekonferanse. Meld deg på i dag!

23. okt. 2019

Kvinnekonferansen til Nei til EU 2. og 3. november kaster seg over et høyaktuelt tema: Velferd og helse for kvinner i EU og Norge.

– EU er et antisosialt maskineri, sier fransk kvinneorganisasjon

25. juni 2019

Mens EU-traktatene snakker om likestilling, blir arbeidstakerne i «det virkelige Europa» stadig fattigere. Kvinnene er de store taperne.

Kvinner betaler for EUs krisepolitikk

06. mars 2019

Vi er ikke i mål med likestillingspolitikken i Norge, men det siste vi trenger er at EU drar utviklingen i feil retning, skriver Reidun Heggen og Kathrine Kleveland.

Stopp sosial dumping i kvinneyrker

22. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kvinners arbeid er systematisk nedvurdert. EØS-avtalen er en pådriver for anbud og sosial dumping.

Deltidsfelle i Europa

27. okt. 2018

Bruken av deltid aukar i Europa, og det er svært langt fram til likeløn, fortalde forskar Agnieszka Piasna på Nei til EU si kvinnekonferane.