En tysk Eurofighter Typhoon i aksjon.

Ny rustningsrekord i EU

EUs forsvarsbyrå EDA er tilfreds med at militærutgiftene i de 26 medlemslanda økte med fem prosent i 2019. Tallet topper en kontinuerlig økning siden 2015.

Det framgår av en rapport fra byrået. Særlig er EDA fornøyd med de store investeringene i forsvarsmateriell, som ligger godt over PESCO-kravet om at disse må utgjøre minst 20 % av de totale forsvarsutgiftene. PESCO er rammeverket for EUs drøm om en Europahær, omskrevet til Permanent strukturert militært samarbeid. 

Store investeringer

De 26 medlemslanda i EDA brukte i 2019 ikke mindre enn 41 milliarder euro på materiellinvesteringer, en økning på 19 prosent fra året før. Totalt utgjorde forsvarsutgiftene 186 milliarder euro. Til sammenligning er 7-årsbudsjettet til EUs nye helseprogram EU4Health på 5,1 milliarder euro.

Teksten fortsetter under illustrasjonen.

eda-rapport-2019-forsvarsutgifter
Fra EDA-rapporten om forsvarsutgifter i 2019.

Forsvarsbyrået er mindre fornøyd med at det er blitt færre fellesinnkjøp i samarbeid med andre medlemsland. Nettopp slike koordinerte innkjøp av (fortrinnsvis) europeiskprodusert militærmateriell, har vært en vesentlig begrunnelse for «synergieffekten» PESCO og Det europeiske forsvarsfondet EDF skulle gi. Bare en femtedel av innkjøpene skjedde i samarbeid med andre EU-land, noe som er langt under målsettinga om en tredjedel av militærinvesteringene, og en nedgang på seks prosent fra 2018. 

Vil motstå helsepresset

I rapporten uttrykker byrået bekymring for at presset for å finansiere tiltak mot Covid-19 kan gå på bekostning av fortsatt massiv opprustning. EDA oppmuntrer derfor medlemsstatene til å motstå dette presset ved å utnytte EUs ulike initiativer på forsvarsfeltet. Dette vil være i tråd med anbefalingene i CARD-rapporten for 2020 som unionens forsvarsministre har gitt sin tilslutning til, heter det i konklusjonen.

Norge har en særskilt samarbeidsavtale med EDA som gir adgang til militære forsknings- og utviklingsprosjekter, noen av dem også i regi av PESCO. I sin langtidsplan for Forsvaret (Prop. 14 S (2020–2021)) tar Regjeringen «sikte på at Norge skal kunne delta i PESCO som omfatter samarbeidsprosjekter innenfor både det forsvarsindustrielle og forsvarspolitiske området». En leser kan lett forledes til å tro at PESCO er et tilforlatelig samarbeidsforum og ikke en forpliktende forsvarspakt.

EDA fungerer som administrativ krumtapp i sekretariatet for PESCO. Danmark deltar verken i EDA eller PESCO.

Stort bilde i toppen: En tysk Eurofighter Typhoon i aksjon. (SimoneVomFeld, Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

29. april 2024

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Sikkerhetspolitikk på 15 minutter

08. april 2024

På 15 minutter vil Heming Olaussen, medlem av Nei til EUs folkestyreutvalg, forklare hvorfor Norges sikkerhet best ivaretas utenfor EU, og uten tettere tilknytning til EUs militærunion.

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Urovekkende fra Forsvarskommisjonen

10. juli 2023

Forsvarskommisjonens flertall vil dra Norge tettest mulig inn i EUs militære unionsprosjekt. Den tvilsomme påstanden er at dette vil styrke den nasjonale forsvarsevnen.

EU og europeisk sikkerhetspolitikk

27. juni 2022

Det krever mot å tenke nytt. Det krever tålmodighet å skape nytt. Intet er fra evighet av, ikke en gang NATO og EU. Med Putins invasjon i Ukraina kreves både nytenking og tålmodighet, skriver Stein Ørnhøi.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

EU ut av Norden – for fredens skyld 

13. juni 2022

Russlands invasjon av Ukraina har satt rakettfart på EUs planer om å bli en militær stormakt. Det er dårlig nytt for verden. Og for Norden. 

– Skuffet, men ikke overrasket over utfallet i Danmark.  

02. juni 2022

Et flertall av de danske velgerne sa 1. juni ja til å oppheve landets forbehold mot å delta i EUs militære samarbeid og en fremtidig EU-hær.

Sjokkdoktrine for å avskaffe dansk forsvarsforbehold

30. mai 2022

Som lyn fra klar himmel ble danskene i mars pådyttet en ny folkeavstemning. Det dreier seg om Danmarks forbehold mot å delta i EUs militære samarbeid. Avstemninga finner sted allerede 1. juni.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.

Har Ukrainakrigen vist at Norge nå må bli medlem av EU? 

21. april 2022

EU er fortsatt ikke en union på militærets område. Det er ikke EU, men de enkelte EU-land som avgjør både våpenforsyninger og hjelp til flyktninger.