Folkestyre, ikke EU-styre

Nei til EU jobber for et samfunn der vi er solidariske og der vi i fellesskap bestemmer. Vi krever folkestyre!

Nei til EU jobber for et solidarisk samfunn der vi tar bestemmer i. Vi krever folkestyre! 

Helt siden EU først ble dannet har det bygget på tanken om de fire friheter, fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. I begynnelsen var tanken å hindre opprustning til krig i Europa, og øke samarbeid og samhold i Europa, men etter hvert som EU har blitt større og de fire frihetene har blitt utvidet, ser vi nå at det er med på å bryte ned det vi liker best i Norge. Et samfunn med små forskjeller, der vi eier naturressursene i felleskap og der vanlige folk har makt.  

Gjennom EØS har det blitt innført mer enn 12 000 EU- direktiver og forordninger, i bytte mot tilgang til det indre markedet i EU. Gjennom EØS blir Norge på mange områder detaljstyrt fra Brussel, og det griper inn i det norske demokratiet. Vannkraften og strømprisene er en av disse områdene. Vi har fullstendig gitt fra oss styring av strømprisene gjennom tilslutning til EUs energiunion og EUs energibyrået ACER.  

Det ser vi klart i disse dager med høye strømprisene i deler av landet, der myndighetene ikke kan gripe inn og regulere strømprisene gjennom norske politiske vedtak for å lette hverdagen til vanlige folk. De høye strømprisene kan ikke reguleres uten å bryte EØS-lovverket. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Da folket valgte folket

22. sep. 2022

EEC-avstemningen for 50 år siden.

Feiret folkets nei med teater og jazz

19. sep. 2022

Trønderne feiret 50-årsjubileet for nei-sidens seier i folkeavstemningen i 1972 på forskudd med teater, jazz og EU-kampens historie.

Fisken og norsk medlemskap i EU

16. sep. 2022

Norge og EU har på mange måter motstridende interesser i hav- og fiskeripolitikken. Motstanden mot norsk EU-medlemskap var sterk i kystbefolkningen i begge folkeavstemningene.

Femti år siden nei til EF og landbrukets rolle

12. sep. 2022

Utenfor EU kan vi ha vår egen landbrukspolitikk, utformet gjennom jordbruksforhandlinger og politiske prosesser i Stortinget. Vi kan skreddersy politikken til å passe norske forhold, ikke til et minste felles multiplum mellom Finland og Spania.

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Folket sa nei!

01. sep. 2022

- Den engasjerte som har opplevd den politiske kampen mot EEC/EF/EU har ikke levd forgjeves, skriver Roy Pedersen i anledning 50-årsjubileet for Norges første nei til EU 25. september.

Arendalsuka 2022 – EU-medlemskap i lys av krigen og årsaker til strømpriskrise

18. aug. 2022

Representantene fra nei-sidepartiene var enige om at EU-medlemskap ikke er nødvendig. I debatten om strømpriskrisen så vi imidlertid tydelig uenighet mellom regjeringspartiene.

Ikke EU-medlemskap – men styrket internasjonalt samarbeid

30. juni 2022

Det er viktig at vi hele tiden diskuterer vårt forhold til EU, og ikke minst oppsider og nedsider med vår tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen.

EU-kampen handler om folk

29. juni 2022

Så lenge EUs mål er å fremme fri flyt vil unionen aldri bli en solidarisk aktør, hverken innad eller utover i resten av verden, skriver Frankie Rød.

EU og europeisk sikkerhetspolitikk

27. juni 2022

Det krever mot å tenke nytt. Det krever tålmodighet å skape nytt. Intet er fra evighet av, ikke en gang NATO og EU. Med Putins invasjon i Ukraina kreves både nytenking og tålmodighet, skriver Stein Ørnhøi.

Vett 2 2022: Den store debatten

23. juni 2022

Hva er det vi diskuterer når vi snakker om Norge og EU?

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.