Dette mener partiene om sentrale EU/EØS-saker

Nei til EU har valgt ut 8 sentrale og aktuelle saker som angår Norges forhold til EU og EØS-avtalen, og undersøkt hva stortingspartiene mener i disse sakene.

Partienes standpunkt foran stortingsvalget 2021 i åtte saker om Norges forhold til EU og EØS.

Bakgrunn for de 8 utvalgte sakene

Nei til EU har valgt ut 8 sentrale og aktuelle saker som angår Norges forhold til EU og EØS-avtalen, og undersøkt hva stortingspartiene mener i disse sakene. Videre i dette notatet gjennomgås partienes standpunkt, parti for parti. Men først noen ord om de 8 utvalgte sakene:

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU

Folkestyre og nasjonal suverenitet er grunnleggende argumenter for Nei til EU. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor folk deltar, og politikerne står til ansvar for velgerne. EU overtar myndighet over stadig nye områder fra nasjonalstatene, og innbyggerne i EU har liten oversikt over hva som skjer bak de lukkede dørene i Brussel. Vårt nei til EU er også et ja til solidaritet og internasjonalt samarbeid for miljø og klima. 

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS 

Mer kunnskap om alternativene til EØS-avtalen kan gi en bedre opplyst debatt om Norges forhold til EU. De som avviser kravet, må forklare hvorfor de sier nei til mer kunnskap.

Det er mange myter om hva EØS betyr for norsk handel, som en offentlig utredning (NOU) kan oppklare. Europautredningen i 2012 så bare på erfaringene med EØS-avtalen. Fellesforbundet, som er det største fagforbundet i privat sektor, krever en offentlig utredning av alternativene til EØS-avtalen. Det er et krav Nei til EU støtter.

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale 

EØS-avtalen begrenser norsk politikk på mange måter, som å stanse tiltak mot sosial dumping, øker importen av landbruksvarer, utsetter klimakutt i Norge og fratar nasjonal styring på energiområdet. Nei til EU mener det mest aktuelle alternativet er en mer alminnelig og jevnbyrdig handelsavtale. Uten EØS sikrer allerede Handelsavtalen fra 1973 full tollfrihet for industrivarer mellom Norge og EU. Tollen på fersk norsk laks til EU vil også være nøyaktig den samme utenfor EØS (to prosent). EU står heller ikke fritt til å sette særskilte krav til godkjenning av norsk sjømat og andre varer. Det aller meste av EUs import kommer utenfra EØS, og over 150 land handler med EU uten en EØS-avtale. Norge er en av EUs største handelspartnere, og EU har interesse av å inngå en ny handelsavtale med Norge hvis EØS-avtalen sies opp.

4) Vil ta Norge ut av EUs energibyrå ACER

Stortingsflertallet vedtok EUs Energipakke 3 i mars 2018. Gjennom tilslutningen til EUs energiunion har Norge i realiteten overført myndighet til EUs energibyrå ACER, som gjør vedtak gjennom EØS-tilsynet ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som skal være uavhengig fra norske myndigheter. Målet for EU er fri flyt av energi i det indre marked. Norge har dermed gitt fra seg muligheten til å styre strømprisen. Om strømprisen blir så høy at den truer lønnsomhet i industrien og gir usosiale kostnader til varme i våre hjem, kan ikke Norge strupe strømeksporten for å holde prisene nede. Norge kan heller ikke styre kraften til å legge om samfunnet i grønn retning. EUs Energipakke 4 (også kalt «Ren energi»-pakken) gir ACER enda mer myndighet, og EU-byrået kan opprette avdelingskontor i Norge – selv om norske myndigheter skulle være uenig. Nei til EU krever at vetoretten i EØS brukes mot myndighetsoverføringen i Energipakke 4. Fellesforbundet krever at Norge må gå ut av ACER. Det er et krav Nei til EU støtter. EØS-avtalen har ikke egne bestemmelser om å reversere tidligere vedtak, men situasjonen vil være nokså lik det å bruke vetoretten, og kan løses gjennom forhandlinger med EU og EØS-landene Island og Liechtenstein.

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke 

EUs fjerde jernbanepakke melder norsk jernbane inn i EU. Det er Nei til EU mot.

EU-pakken betyr anbudstvang på jernbanen, uavhengig av politisk stemning og flertall i Norge. Dermed frasier Stortinget seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtiden. På grunn av geografi og klima følger vår jernbane strenge sikkerhetsforskrifter fastsatt av norske samferdselsmyndigheter. Fjerde jernbanepakke gir EU myndighet til å fastsette, og i verste fall svekke, de strenge sikkerhetsforskriftene vi har i dag. Myndighet overføres direkte til EUs jernbanebyrå, EU-domstolen og EU-kommisjonen. Det gjør EØS-avtalen mer likt et EU-medlemskap, og er i strid med forutsetningene om at Norge ikke skulle være underlagt EU. Derfor er EUs fjerde jernbanepakke ikke en legitim del av EØS-avtalen, og et nytt storting mai ikke la seg diktere av EUs anbudstvang.

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit 

Landbruket skulle være utenfor EØS-avtalen, men importen har skutt i været og handelsunderskuddet med EU er rekordstort. Kvotene for tollfri handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker er økt flere ganger, etter forhandlinger med EU. I 2020 var importen fra EU verdt 51,2 milliarder kroner, mens eksporten var 7,2 milliarder. Norge hadde altså et handelsunderskudd overfor EU på 44 milliarder kroner for landbruksvarer. Den høye importen går på bekostning av norsk matproduksjon. Arbeidsplasser i landbruk og foredlingsindustri over hele landet er satt i spill. Etter ordlyden i EØS-avtalens artikkel 19 er målet en gradvis liberalisering, der handelen skal være til gjensidig fordel. Utviklingen har blitt ensidig til EUs fordel. EØS-nabo Island opplever en lignende ubalanse i handelen, og har varslet at de vil redusere EUs importkvoter. Islendingene mener at også brexit begrunner en reforhandling, fordi EU-markedet nå har blitt mindre. Nei til EU støtter et krav om å redusere EUs tollfrie kvoter. Dagens situasjon undergraver vår egen matproduksjon.

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv 

I Norge er det ikke politikerne som bestemmer lønna. Det er partene i arbeidslivet som forhandler fram lønns- og arbeidsvilkår, som resulterer i landsomfattende tariffavtaler. EUs forslag om lovbestemt minstelønn bryter dramatisk med måten lønns- og arbeidsvilkår bestemmes på. I tillegg vil minstelønna måtte legges i nærheten av de laveste lønnssatsene for ikke å overkjøre gjeldende tariffavtaler. Lovbestemt minstelønn vil dermed føre til økt lavlønnskonkurranse og sosial dumping. EUs direktivforslag svekker fagbevegelsen og den norske arbeidslivsmodellen. Svensk og dansk fagbevegelse raser mot forslaget.

8) Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene  

Nei til EU var mot EUs vikarbyrådirektiv fordi vi mente det ville hindre nasjonale tiltak mot bemanningsbransjen dersom det ble nødvendig. Det skal være opp til norske myndigheter hva som er lov eller ikke lov i arbeidslivet. Eksemplene er mange på bemanningsbyråer som driver med sosial dumping. Blant annet Fellesforbundet krever at bemanningsbransjen avvikles i sin nåværende form, med forbud mot innleie i enkelte områder og bransjer.

Arbeiderpartiet (Ap)

 

partilogoer 2021 Ap

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU 

Arbeiderpartiet tar ikke endelig stilling til dette, men går ikke for EU-medlemskap i denne stortingsperioden. Arbeidsprogrammet sier: «Arbeiderpartiet er tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa. Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet. Dersom et medlemskapsspørsmål skulle bli aktuelt, skal det være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet». (side 118)

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS 

Ingen formulering om dette i programmet. Arbeiderpartiet stemte mot et representantforslag i Stortinget, Dok 8:58 S (2018-2019), om å utrede alternativer til EØS-avtalen da dette ble behandlet 11.04.19.[1]

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale 

Arbeiderpartiet foretrekker EØS-avtalen. Programmet sier: «EØS-avtalen har gjennom et kvart århundre i sum tjent Norge godt. Vi har opplevd høy vekst i sysselsetting og reallønn, stabil lønnsfordeling og sterk vekst i offentlige tjenester.» Videre: «Avtalen er ikke minst avgjørende for norske distrikter og norsk eksport. Samtidig har den store arbeidsinnvandringen til Norge også ført med seg flere utfordringer, særlig i arbeidslivet.» (side 118)

4) Vil ta Norge ut av EUs energibyrå ACER

Mot. Verken EUs energimarkedspakke 4 eller ACER nevnes i programmet, men Ap stemte for Energimarkedspakke 3 ved behandling i Stortinget 22.03.18, og stemte 18.05.21 mot dette forslag: «Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (ACER)», Dokument 8:149 S (2020-2021)[2].

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke 

Programmet nevner ikke EUs fjerde jernbanepakke, men Ap stemte mot ved behandling i Stortinget 01.06.21. Ap har programformuleringer som vanskelig lar seg forene med verken fjerde jernbanepakke eller tidligere jernbanepakker: «Arbeiderpartiet vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Jernbanesektoren er splittet opp i mange selskaper, og på flere strekninger er persontrafikken satt ut på anbud. Denne utviklingen gjør det vanskeligere for det offentlige å sikre et helhetlig jernbanetilbud, og for mange reisende er det blitt mer komplisert å reise med tog. Vi vil stanse konkurranseutsettingen og gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering.» (side 33)

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit 

Nei. Ap stemte mot et forslag om dette i Stortinget 18.02.21, Dok 8: 66 S (2020-2021).[3]

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv 

Det er ingen formulering om dette i arbeidsprogrammet, men AP er imot. I Fri Fagbevegelse 26.11.20 sier Aps talsmann på området Arild Grande dette: «Minstelønn representerer noe helt annet enn den nordiske sosialdemokratiske samfunnsmodellen. Lønnsdannelsen i Norge skal fortsatt være partenes ansvar. Arbeiderpartiet krever at regjeringen jobber aktivt mot et minstelønnsdirektiv».[4]

8) Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene  

Ap er for et begrenset forbud. Programmet sier: «Begrense innleie slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.» (side 29) I innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen 04.02.20, Innst. 143 S (2019–2020)[5], var Ap medforslagsstiller på dette forslag: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med strakstiltak for å forby all innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslofjordområdet og andre pressområder og bransjer hvor bruken av bemanningsforetak er omfattende.»

Sitatene fra Arbeiderpartiets Arbeidsprogram 2021-2025 er hentet fra det vedtatte arbeidsprogrammet, ikke korrekturlest versjon.[6]

--> Tilbake til partioversikten

Fremskrittspartiet (Frp)

partilogoer 2021 Frp ny

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU 

Frp vil arbeide for et fortsatt nei til norsk medlemskap i EU.

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS 

Uvisst. Frp ønsker å reforhandle deler av EØS-avtalen, men Frp stemte mot et representantforslag i Stortinget, Dok 8:58 S (2018-2019), om å utrede alternativer til EØS-avtalen da dette ble behandlet 11.04.19.[7]

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale 

EØS, i alle fall inntil videre. Frp mener «EØS-avtalen er av vital betydning for norsk næringsliv. Det er viktig med forutsigbarhet og klare regler for handel i EØS-området. FrP vil arbeide for å forbedre EØS-avtalen med sikte på å sikre norske interesser». Annetsteds i programmet står det at Frp generelt vil fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler (side 35).

4) Vil ta Norge ut av ACER

Frp støtter nå dette. Selv om det var tre energiministre fra Frp som fremmet ACER-saken overfor Stortinget, har et flertall i stortingsgruppa snudd og sier at de er imot ACER. Frp stemte 18.05.21 for et representantforslag om at «Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (ACER)», Dokument 8:149 S (2020-2021)[8].

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke 

For. Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fra Frp la fram første høringsutkastet for jernbanepakken i 2018, med anbefaling om tilslutning. Programmet sier ikke noe eksplisitt om EUs jernbanepakker, men Frp er for å konkurranseutsette enda flere togstrekninger. Frps representanter er for gjennomføring av jernbanepakken i innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, avgitt 25.05.21, Innst. 526 S (2020–2021). Partiet sier at det ville «ha foretrukket en topilarløsning»[9], uten å fremsette et slikt forslag.

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit 

Nei. Frp stemte mot et forslag om dette i Stortinget (Dok 8: 66 S (2020-2021).[10] Partiet er generelt imot tollmurer og vil at norske tollsatser og ensidige beskyttelsesregimer fjernes over tid (side 34). Samtidig sier partiet at det er opptatt av matvareberedskap (side 23).

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv 

For. Frp er for «forsvarlige og anstendige lønns- og arbeidsbetingelser, deriblant gjennom nasjonal minstelønn» (side 73). Partiet foreslo allerede i 2012 en utredning om dette.

Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg «meiner det er bra vi får ei minstelønn i EU, men vi bør også ha eigen nasjonal minstelønn»[11].

8) Støtter forbud mot bemanningsbyråene 

Dette er ikke omtalt direkte i programmet, men svaret er trolig et klart nei. Frp vil «gi flere muligheten til å komme ut i arbeid ved å sikre adgang til midlertidige ansettelser». Frp støttet ikke et representantforslag om å begrense og til dels forby innleie fra bemanningsforetak, Dokument 8:12 S (2019-2020), behandlet i Stortinget 13.02.20.[12]

Der ikke annet er oppgitt, er sitater hentet fra Fremskrittspartiets program for 2021-2025.[13]

--> Tilbake til partioversikten

Høyre (H)

partilogoer 2021 H

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU

For. I stortingsvalgprogrammet heter det at Høyre vil: «• arbeide for norsk EU-medlemskap» (side 73).

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS

Mot. Høyre stemte mot et representantforslag i Stortinget, Dok 8:58 S (2018-2019), om å utrede alternativer til EØS-avtalen da dette ble behandlet 11.04.19.[14]

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale

Høyre er for EØS-avtalen. I programmet står det at Høyre «mener dagens EØS-avtale er grunnleggende viktig for landet» (side 72). Høyre vil «• føre en aktiv europapolitikk og forsvare EØS-avtalen» samt «• at EØS-avtalen skal ligge til grunn som et krav for enhver regjering Høyre deltar i» (side 73).

4) Vil ta Norge ut av EUs energibyrå ACER

Mot. Stortinget behandlet 18.05.21 et representantforslag om at «Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (ACER)», Dokument 8:149 S (2020-2021)[15]. Høyre stemte mot forslaget, som ikke ble vedtatt.

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke

For. Høyre har i regjering fremmet forslaget om å innføre EUs fjerde jernbanepakke, Prop. 101 LS (2019–2020).[16] I programmet står det at Høyre vil «• være med på EUs internasjonale togsatsing som sikrer likere systemer i Europa og gjør jernbanen mer konkurransedyktig» (side 45)

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit

Nei. Høyre støttet ikke et representantforslag i Stortinget med et slikt krav, Dok 8:66 S (2020-2021)[17]: «Stortinget ber regjeringen gå i forhandlinger med EU med mål om å redusere tollfrie kvoter for import av landbruksvarer fra EU til Norge etter brexit.» Forslaget ble behandlet i Stortinget 18.02.21 og fikk ikke flertall.

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv

Mot. Høyre har i regjering markert motstand mot å innføre minstelønn gjennom EØS-avtalen, se for eksempel VG 26.10.20[18].

8) Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

Nei. Høyre støttet ikke et representantforslag om å begrense og til dels forby innleie fra bemanningsforetak, Dokument 8:12 S (2019-2020), behandlet i Stortinget 13.02.20.[19]

Sitatene er fra Høyres stortingsvalgprogram 2021-2025, andreutkastet.[20] Det landsmøtevedtatte programmet er i skrivende stund (26.05.21) ikke publisert.

--> Tilbake til partioversikten

Kristelig Folkeparti (KrF)

partilogoer 2021 Krf

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU 

Mot. Krf vil beholde dagens tilknytningsform til EU, dvs. EØS.

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS 

Mot. «KrF ser ikke at det er hensiktsmessig med en slik utredning nå», sa Knut Arild Hareide i 2018.[21] Steinar Reiten advarte i 2020 de rødgrønne skarpt imot mot en slik utredning.[22]

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale 

EØS. I partiprogrammet står det: «Gjennom EØS-avtalen sikre et tett samarbeid med Europa, tilgang til EUs indre marked og andre viktige avtaler, og politisk og økonomisk selvbestemmelsesrett på områder som er særlig viktige for Norge.» (side 12 i programforslaget for 2021–2025)

4) Vil ta Norge ut av ACER

Nei. Partiet var tidligere imot suverenitetsavståelsen til ACER og stemte mot Energipakke 3 i 2018. I regjering har partiet snudd i denne saken, og stemte i Stortinget 18.05.21 mot et representantforslag om å starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå, Dokument 8:149 S (2020-2021).[23]

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke 

For. Samferdselsministeren er fra KrF og har lagt fram lov- og samtykkeproposisjonen med anbefaling om norsk tilslutning og suverenitetsavståelse direkte til EUs jernbanebyrå. Partiets nåværende landbruksminister svarte i 2017 at hun var imot innføring av EUs fjerde jernbanepakke i Norge.[24] Oppsiktsvekkende nok omgår samtykkeproposisjonen de normale EØS-kanalene ved å overdra fullmakter direkte til EU. Samferdselsdepartementet kaller dette for «en nyskaping i EØS-retten».[25]

Programmet sier bare at man vil «følge opp» jernbanereformen (programforslaget side 72).

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit 

Nei. KrF stemte mot et forslag om dette i Stortinget, Dok 8:66 S (2020-2021).[26]

KrF vil «ha et velfungerende importvern, noe som er avgjørende for å opprettholde høy norsk matproduksjon» (side 66).

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv 

Uvisst.

8) Støtter forbud mot bemanningsbyråene 

Nei. KrF «vil arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger» (side 60). Partiet var med å vedta en begrensning i bruk av innleie 11.06.18, slik at bare virksomheter bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (dvs. fagforening som har minst 10 000 medlemmer) skal kunne inngå slik avtale.[27] KrF støttet imidlertid ikke et representantforslag om å begrense og til dels forby innleie fra bemanningsforetak, Dokument 8:12 S (2019-2020), behandlet i Stortinget 13.02.20.[28]

Der annet ikke er oppgitt, er sitater hentet fra Kristelig Folkepartis forslag til partiprogram 2021-2025.[29]
 

--> Tilbake til partioversikten

 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

partilogoer 2021 MDG

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU

MDG tar ikke stilling til EU-medlemskap. I arbeidsprogrammet står det: «Spørsmålet om et eventuelt norsk EU-medlemskap må avgjøres etter folkeavstemning.» (side 144)

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS

MDG stemte mot et representantforslag i Stortinget, Dok 8:58 S (2018-2019), om å utrede alternativer til EØS-avtalen da dette ble behandlet 11.04.19.[30]

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale

MDG er for EØS-avtalen. I arbeidsprogrammet het det at partiet vil «6. Støtte videreføring av EØS-avtalen og være åpne for å bruke reservasjonsretten i avtalen, for eksempel mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn, eller som undergraver arbeiderrettigheter eller matsikkerhet.» (side 145)

4) Vil ta Norge ut av EUs energibyrå ACER

Nei. Stortinget behandlet 18.05.21 et representantforslag om at «Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (ACER)», Dokument 8:149 S (2020-2021)[31]. MDG stemte mot forslaget, som ikke ble vedtatt.

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke

Mot. I en resolusjon fra MDGs landsstyre 7.-9. september 2018 heter det: «Miljøpartiet de grønne er imot at Norge skal innføre EUs jernbanepakke fire i norsk lovverk. Det Norge trenger er flere skinner, ikke flere papirmøller. Jernbanepakken vil ikke gi et bedre togtilbud, men en mer fragmentert jernbanesektor.»[32]

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit

Nei. MDG støttet ikke et representantforslag i Stortinget med et slikt krav, Dok 8:66 S (2020-2021)[33]: «Stortinget ber regjeringen gå i forhandlinger med EU med mål om å redusere tollfrie kvoter for import av landbruksvarer fra EU til Norge etter brexit.» Forslaget ble behandlet i Stortinget 18.02.21 og fikk ikke flertall.

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv

Uvisst.

8) Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

For. MDG støttet forslag om å «forby all innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslofjordområdet og andre pressområder og bransjer hvor bruken av bemanningsforetak er omfattende», behandlet i Stortinget 13.02.20.[34]

Sitatene er fra MDGs Arbeidsprogram 2021-2025, der ikke annet er oppgitt.[35]

--> Tilbake til partioversikten

Rødt (R)

partilogoer 2021 R

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU 

Rødt er mot norsk EU-medlemskap. Rødts prinsipprogram sier: «Rødt er imot norsk EU-medlemskap på prinsipielt grunnlag. Vi mener et aktivt folkestyre forutsetter selvstendige nasjonalstater, og EU er en altfor stor enhet som mangler både felles språk, felles offentlighet og en felles politisk kultur. Rødt er også mot EU-medlemskap på grunn av den økonomiske politikken.» (side 8)

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS 

For. Ingen formulering om dette i arbeidsprogrammet, men Rødt stemte for et representantforslag i Stortinget, Dok 8:58 S (2018-2019), om å utrede alternativer til EØS-avtalen da dette ble behandlet 11.04.19.[36]

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale 

Handelsavtale. Arbeidsprogrammet sier at Rødt vil: «Erstatte EØS-avtalen med en balansert handelsavtale som sikrer nasjonal kontroll. Innen det oppnås, må handlingsrommet i EØS-avtalen utnyttes ved aktivt å bruke reservasjonsretten.» (side 95)

4) Vil ta Norge ut av EUs energibyrå ACER

Rødt vil ta Norge ut av ACER. I arbeidsprogrammet står det at Rødt vil: «Melde Norge ut av EUs energibyrå Acer.» (side 58) Rødt har ikke en programformulering mot EUs Energimarkedspakke 4, men programmet er klart i strid med denne EU-pakken: «Avvise EU-regler og markedsstyrt kraftpolitikk som svekker norsk selvråderett og truer industrien.» (side 68) «• Endre Energiloven slik at vannkraft og andre fornybare energikilder på nytt blir definert som profittfrie områder og en samfunnsressurs – ikke en forretningsmessig vare.» (side 54)

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke

Mot. Rødt vil ha: «Veto mot EUs Jernbanepakke 4 og reversering dersom den vedtas». (side 59) Rødt vil dessuten: «Skifte navn på Vy til NSB, og samle en rekke av de selskapene som i dag driver jernbanen under én paraply». (side 49)

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit 

Rødt vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer. I partiprogrammet vil Rødt: «At importvernet styrkes. Norsk matproduksjon er avhengig av et importvern som gjør det lønnsomt å produsere mat på norske areal- og fôrressurser i hele landet.» Dessuten «At Norge sier opp EØS-avtalen, innbefatta veterinæravtalen, og reduserer importkvotene fra EU.» (begge sitater side 64)

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv

Direktivet er ikke omtalt i programmet, men Rødt er imot EUs minstelønnsdirektiv.

8) Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene  

Rødt vil forby bemanningsbransjen. Programmet sier: «At bemanningsselskaper og krav om opprettelse av enkeltmannsforetak må forbys, og forbudene må håndheves. Arbeidsformidling må fullt ut være en offentlig oppgave. Inntil dette er gjennomført, må det sikres at de som er ansatt i et bemanningsselskap har trygge, faste og hele stillinger» (side 11). Dessuten: «Etablere et offentlig bemanningsselskap for industrien som legger til rette for utlån av arbeidskraft mellom bedrifter og sørger for gode arbeidsvilkår og faste ansettelser i sektorer hvor behovet svinger mellom store prosjekter» (side 54).

Sitatene fra Rødts Arbeidsprogram 2021-2025 er hentet fra det vedtatte arbeidsprogrammet.

--> Tilbake til partioversikten

Senterpartiet (Sp)

partilogoer 2021 Sp

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU 

Mot. «Senterpartiet er sterk motstander av norsk medlemskap i EU og mener et medlemskap ville fått store konsekvenser for norsk utenriks-, handels-, landbruks- og fiskeripolitikk, energipolitikk, samt pengepolitikk.» (side 118)

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS 

For. Sp vil «Utrede alternativer til EØS-avtalen som styrker norsk selvråderett og sikrer eksportadgangen til det indre marked» (side 119).

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale 

Handelsavtale. «Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre norske interesser.» (side 118)

4) Vil ta Norge ut av ACER

For. Programforslaget nevner ikke EUs energimarkedspakker og ACER eksplisitt. Imidlertid vil partiet blant annet «sikre nasjonalt eierskap til vindkraftanlegg og utrede hjemfallsrett for vindkraftanlegg» (side 20). Partiet stemte imot innføring av Energimarkedspakke 3 i 2018. Sp stemte 18.05.21 for et representantforslag om at «Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (ACER)», Dokument 8:149 S (2020-2021)[37].

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke 

Mot. Senterpartiet vil «at Norge sier nei til EU-direktivet om jernbanepakke 4» og vil «reversere oppsplittingen og privatiseringen av jernbanetilbudet i Norge.» (side 55)

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit 

Ja. Sp har fremmet representantforslag i Stortinget om dette, Dok 8:66 S (2020-2021).[38]

Sp vil i programmet: «Styrke tollvernet på produkter det er naturlige forutsetninger for å produsere i Norge» (side 50).

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv 

Mot. Senterpartiet er mot lovfestet minstelønn, men vil allmenngjøre tariffavtaler for alle som ligger under 80 prosent av industrigjennomsnittet (side 79). Partiet støtter ikke EUs foreslåtte minstelønnsdirektiv.

8) Støtter forbud mot bemanningsbyråene 

Ja. Sp støttet et representantforslag om å begrense og til dels forby innleie fra bemanningsforetak, Dokument 8:12 S (2019-2020), behandlet i Stortinget 13.02.20.[39] I programmet står det: «Senterpartiet vil skjerpe regelverket slik at bemanningsbyråer kun benyttes når det er snakk om reelle vikariater eller spesialiserte funksjoner der ordinære faste stillinger er vanskelige å opprette. Senterpartiet vil arbeide for ytterligere innskjerpinger og kontroll knyttet til bygg- og anleggsbransjen. Senterpartiet vil styrke arbeidsmiljøloven som vernelov og sikre at norske lover, forskrifter og tariffavtaler skal være overordnet EU/EØS-regler på arbeidslivsfeltet.» (side 78)

Sitatene er hentet fra Senterpartiets forslag til partiprogram 2021-2025, andre utkast.[40]

--> Tilbake til partioversikten

Sosialistisk Venstreparti (SV)

partilogoer 2021 SV

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU

SV har programfestet nei til EU-medlemskap. I arbeidsprogrammet 2021-2025 heter det bl.a.: «SV vil forsvare norsk demokrati og nasjonal sjølråderett. SV ønsker samtidig et sterkt og nært samarbeid med europeiske land som beskytter freden, sikrer økonomisk og sosial trygghet for alle, ivaretar miljø og klima, og som bidrar til internasjonal fred og solidaritet. Vi mener at det europeiske samarbeidet skal være demokratisk. Alle beslutninger må tas så nært folk som mulig og alle innbyggere må gis mulighet til å ha innflytelse over sin egen hverdag. EU er ikke et samarbeid mellom likeverdige stater, men en overstatlig økonomisk og politisk union, der stadig mer makt flyttes til overstatlige organer utenfor demokratisk kontroll. Derfor sier SV nei til norsk medlemskap i Den europeiske unionen (EU)…» (side 114)

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS

SV er for dette. I arbeidsprogrammet står det at SV vil: « Ha en offentlig utredning som viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, og som samtidig vil sikre en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.» (side 115)

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale

SV ønsker en handelsavtale. I arbeidprogrammet står det: «SV mener at EØS-avtalen bør erstattes med en bred handels- og samarbeidsavtale med EU, som sikrer både gode handelsbetingelser og grunnleggende demokratisk påvirkning og kontroll.» (side 114)

4) Vil ta Norge ut av EUs energibyrå ACER (om partiet er for eller mot Energipakke 4 og reversering av Energipakke 3)

SV vil ta Norge ut av ACER. I arbeidsprogrammet står det at SV vil: «• Seie nei til å flytta makt over energisektoren til EU, og arbeida for å auka norsk suverenitet på området. SV vil melda Noreg ut av EUs energipakke 3 og ACER, og bruke vetoretten i EØS mot myndighetsoverføringen i EUs energipakke 4.» (side 19)

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke

SV er mot EUs fjerde jernbanepakke. I arbeidsprogrammet står det: «Norsk tilslutning til EUs jernbanepakke 4 vil gjøre det obligatorisk å anbudsutsette strekninger, og vil overføre myndighet over norsk jernbane til EU.» (side 99). SV vil: «• Gå imot EUs jernbanepakke 4.» (side 99)

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit

SV er for dette. I arbeidsprogrammet heter det at SV vil: «• Arbeide for eit sterkt norsk tollvern, og bruke handlingsrommet i importvernet aktivt.» (side 87) SV støttet et representantforslag i Stortinget med et slikt krav, Dok 8:66 S (2020-2021): «Stortinget ber regjeringen gå i forhandlinger med EU med mål om å redusere tollfrie kvoter for import av landbruksvarer fra EU til Norge etter brexit.» Forslaget ble behandlet i Stortinget 18.02.21 og fikk ikke flertall.[41]

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv

Mot. SV er mot minstelønn på europeisk nivå. Dette er ikke direkte omtalt i arbeidsprogrammet, som sier at SV vil: «• Gå imot forslag om innføring av lovbestemt nasjonal minstelønn.» (side 24)

8) Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

SV støtter dette. I arbeidsprogrammet står det at SV vil: «• Avvikle bemanningsbransjen. Sørge for at spesielt utsatte bransjer skjermes totalt inntil dette er gjennomført, og at bruk av slik innleie for øvrig begrenses til reelle vikariater. Fortsatt tillate utvidet innleie mellom reelle produksjonsbedrifter etter avtale med tillitsvalgte i fagforening med innstillingsrett. Straffe brudd på bestemmelsene.» (side 23)

Sitatene fra SVs Arbeidsprogram 2021-2025 er hentet fra det vedtatte arbeidsprogrammet, ikke korrekturlest versjon.[42]

--> Tilbake til partioversikten

Venstre (V)

partilogoer 2021 V

1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU 

For. Ikke i denne stortingsperioden, men Venstre ønsker på sikt å bli medlem av EU. Venstre «ønsker at Norge på sikt skal bli medlem av EU. Forutsetningen er at vi finner gode løsninger for fiskeri og landbruk og at medlemskap i eurosonen avgjøres i en egen prosess. Vi mener at et medlemskap må avgjøres etter folkeavstemning.» (side 73)

2) For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS 

Mot. Det er ingen formulering om dette i programmet, men Venstre stemte mot et representantforslag i Stortinget, Dok 8:58 S (2018-2019), om å utrede alternativer til EØS-avtalen da dette ble behandlet 11.04.19.[43]

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale 

Venstre forsvarer EØS-avtalen. Arbeidsprogrammet sier: «Så lenge Norge ikke er medlem av EU er EØS-avtalen livsviktig for norsk næringsliv, og vi vil jobbe for å opprettholde og styrke avtalen.» (side 73)

4) Vil ta Norge ut av EUs energibyrå ACER

Venstre vil ikke reversere norsk tilknytning til EUs energiunion og ACER. ACER nevnes ikke direkte i programmet, men Venstre stemte for å innføre Energimarkedspakke 3 i Stortinget i 2018. Venstre stemte 18.05.21 mot dette representantforslaget: «Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (ACER)».[44] Programmet støtter et av ACERs viktigste formål: «Krafthandel på tvers av landegrenser gjør det mulig å øke bruken av fornybar energi. Derfor vil vi bygge flere kraftkabler som gjør det mulig å utveksle mer fornybar strøm mellom Norge og Europa.» (side 5)

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke 

For. EUs fjerde jernbanepakke nevnes ikke i programmet, men Venstre stemte for innføringen i Stortinget 31.05.21. Og en viktig del av formålet med EU-pakken forsvarer Venstres program: «Vi vil fortsette å sette driften av jernbanestrekninger ut på anbud, slik at vi frigjør mer penger til å investere i selve jernbanenettet. Vi vil også utrede muligheten for å etablere Nye Baner, etter modell fra Nye Veier. Ved å åpne for å la private drive jernbane gjennom anbud vil staten de neste årene spare mange milliarder kroner og skape et bedre togtilbud.» (side 16)

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit 

Mot. Venstre stemte mot et representantforslag i Stortinget 18.02.21 med et slikt krav, Dok 8:66 S (2020-2021): «Stortinget ber regjeringen gå i forhandlinger med EU med mål om å redusere tollfrie kvoter for import av landbruksvarer fra EU til Norge etter brexit.»[45]

Programmet omtaler ikke tollfrie kvoter på landbruksvarer verken til EU eller Storbritannia. Men programmet er prinsipielt for å senke tollbarrier: «Vi tjener alle på en verden der vi kan handle så fritt som mulig. Vi vil derfor redusere toll og barrierer som gjør det dyrere og vanskeligere å handle med hverandre.» (side 22)

7) For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv 

Uvisst. Programmet omtaler ikke EUs minstelønnsdirektiv, men regjeringen der Venstre er med har uttrykt motstand mot forslaget. Venstre vil imidlertid ha «løsninger som lovfestet minstelønn og negativ inntektsbeskatning». (Prinsipprogram 2020.) Partiets landsstyre foreslo innføring av minstelønn allerede i 2012.[46]

8) Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene  

Mot. Programmet omtaler ikke bemanningsbransjen. Venstre stemte mot et representantforslag om å begrense og til dels forby innleie fra bemanningsforetak, Dokument 8:12 S (2019-2020), behandlet i Stortinget 13.02.20.[47]

Sitatene er hentet fra utkast til handlingsprogram for Venstre 2021-2025.[48]

--> Tilbake til partioversikten

valgplakat A3 2021
Sammendrag av partienes standpunkt. Illustrasjon fra Standpunkt 2/2021

Noter

[1] https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=74332

[2] https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83902

[3] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82403

[4] https://frifagbevegelse.no/loaktuelt/arbeiderpartiet-stotter-los-kamp-mot-lovfesting-av-minstelonn-6.158.748384.30aacca3cb

[5] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-143s/

[6] https://www.arbeiderpartiet.no/om/program/

[7] https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=74332

[8] https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83902

[9] NTB 21. mai 2021 https://www.itromso.no/ntb/iriks/2021/05/21/EUs-fjerde-jernbanepakke-f%C3%A5r-flertall-i-Stortinget-24003635.ece

[10] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82403

[11] https://grafen.media/2020/11/03/eu-vil-ha-europeisk-minstelonn-men-i-noreg-er-fagbevegelsen-i-mot-minstelonn/

[12] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77811

[13] https://www.frp.no/files/Landsmote/2021/Vedtatt-program-for-2021-2025.pdf

[14] https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=74332

[15] https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83902

[16] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-101-ls-20192020/id2701192/

[17] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82403

[18] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/yRR79A/tar-kampen-mot-minsteloenn-i-eu

[19] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77811

[20] https://hoyre.no/content/uploads/2021/03/Andreutkast-til-Hoyres-partiprogram-2021-2025.pdf

[21] https://frifagbevegelse.no/nyheter/stortingspartiene-skyter-ned-en-ny-eosutredning-6.158.597898.13374318ba

[22] https://www.nationen.no/politikk/hardt-ut-mot-de-rodgronne-vil-ha-svar-om-eos-utredning/

[23] https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83902

[24] Kandidatundersøkelse foran stortingsvalget i 2017
http://apps.neitileu.no/valg2017/?p=6

[25] Se Lov- og samtykkeproposisjonen 101 LS (2019–2020) 18 Unntak fra EØS-avtalens topilarstruktur
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-101-ls-20192020/id2701192/?ch=18#kap18

[26] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82403

[27] https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/innsikt/arbeidsmiljoloven/utleie-og-innleie-av-arbeidstakere/hovedelementer-i-endringene-i-arbeidsmiljoloven-om-fast-ansettelse-og-innleie-fra/id2622378/

[28] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77811

[29] https://krf.no/content/uploads/2020/11/KrFs-programforslag-2021-2025.pdf

[30] https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=74332

[31] https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83902

[32] https://www.mdg.no/resolusjon_mdg_gar_imot_eus_fjerde_jernbanepakke

[33] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82403

[34] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77811

[35] https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/2526/attachments/original/1620815600/Arbeidsprogram_MDG_2021-2025.pdf?1620815600

[36] https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=74332

[37] https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83902

[38] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82403

[39] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77811

[40] https://www.senterpartiet.no/stortingsvalg-2021/program/komite-for-prinsipp-og-handlingsprogram-for-perioden-2021-2025/Sp-program%202021-2025%20-%202%20utkast%20fra%20programkomiteen.pdf/_/attachment/inline/41b54676-e755-46aa-b017-718b95caf882:2cbc587d7ef54ec9b1f756e70f1267b13e370191/Sp-program%202021-2025%20-%202%20utkast%20fra%20programkomiteen.pdf

[41] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82403

[42] https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/05/arbeidsprogram-2021-2025.pdf

[43] https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=74332

[44] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=83902&dnid=1

[45] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82403

[46] https://www.venstre.no/artikkel/2012/03/04/uttalelse-folk-forst-i-arbeidslivet/

[47] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77811

[48] https://www.venstre.no/politikk/programarbeid/programkomite/#program

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.