EØS-debatt? – Skal bli!

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Det har vært spenning forut for landsmøtet til Fellesforbundet helt fra forrige landsmøte i 2015. Da var det fire stemmer som berga et flertall for EØS. Sia den gang har Norsk transportarbeiderforbund slutta seg til Fellesforbundet. Det er et forbund som lenge har jobba for norsk utmelding av EØS.

På landsmøtet denne gang stemte 300 av 528 for å kreve en offentlig utredning om «hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa».

Et mindretall på 218 stemte for «at Norge må ordne handelen med EU-landene gjennom en handelsavtale som sikrer gjensidig adgang til fri og rettferdig handel med varer og tjenester, men som ikke påfører Norge en lavlønnskonkurranse som undergraver lønns- og arbeidsvilkår.»

300 er mye mer enn 218. Likevel var det ikke noen direkte votering mellom et ja eller et nei til EØS. De fleste som var i reell tvil, stemte for å få vite mer om «hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale». Det er heller ikke noen dristig gjetning at alle de 518 delegatene på landsmøtet bare vil være interessert i alternativ som kan «sikre en full og forutsigbar markedsadgang til EU-markedet».

Med vedtaket sitt åpner Fellesforbundet for en grunnleggende ny fase i den norske EØS-debatten. Startskuddet gikk på landsmøtedebatten på søndag 20. oktober. Det ble en allsidig og til dels gnistrende debatt om EØS-erfaringer som delegater sjøl hadde opplevd på egen arbeidsplass og i egen bransje.

Hvis du vil oppleve debatten sjøl, oppsøk nettstedet eøsdebatt Fellesforbundets landsmøte. Innlegga fra delegatene er ordna etter tidspunktet de holdt innlegget, og på talelista er det angitt på hvilket minutt de starta innlegget. Du kan derfor lytte til dem du er mest enig med – eller til dem du er mest uenig med. Ikke alle innlegg er like sprelske eller like informative, men som helhet er det kanskje den beste og viktigste debatten som noen gang er holdt om EØS-erfaringer fra norsk arbeidsliv.

Landsmøtevedtaket sammenfatter debattsituasjonen slik: «Når det gjelder næringsliv og økonomi, er hovedtemaet hvor store fordelene er, og om vi kunne klart oss like godt med en annen form for handelsavtale, og hva slags alternative avtaler vi kan klare å oppnå, Mens på arbeidslivsområdet handler diskusjonen først og fremst om hvor store ulempene er, og om den norske arbeidslivsmodellen må vike for EUs regelverk.»

I landsmøtevedtaket som 300 delegater slutta opp om, erkjennes det at arbeidshverdagen i EØS kan være ytterst problematisk: «Det har … oppstått alvorlige konflikter rundt forholdet mellom nasjonale arbeidsreguleringer og EU/EØS-rett. Disse konfliktene knytter seg særlig til EUs krav om at det ikke skal være restriksjoner på den frie bevegelsen av varer, kapital, personer og tjenester, og bedrifters etableringsrett.»

«Mange av våre tillitsvalgte rapporterer om et arbeidsliv preget av kriminalitet hvor useriøse aktører vinner fram, om at økt bruk av innleie og underentrepriser ha ført til svekket kvalitet og produktivitet, om at bransjer blir ødelagt, at kompetanse forvitrer  … Problemene er store og urovekkende, selv om det varierer mellom bransjer hvor svart bildet er.»

 «Samtidig: hvis vi ikke klarer å forhindre at EØS-avtalen forringer kjerneområder i den norske arbeidslivsmodellen, vil noen spørre seg om det koster mer enn det smaker»

Transportarbeiderforbundet med sine 20.000. medlemmer har nylig slått seg sammen med Fellesforbundet. Det sto ingen ting om situasjonen for dem som jobber i transportbransjen i det forslaget til EØS-uttalelse som var sendt ut på forhånd. Men etter krasse vitnesbyrd i debatten sist søndag, kom det inn fem nye avsnitt der budskapene var klare nok. Her er noen av dem:

  • Det slås fast at EØS har hatt «negative virkninger på bransjens lønns- og arbeidsvilkår. Dette er årsaken til transportarbeidernes kritiske syn på EØS-avtalen.»
  • «Møtet med østeuropeiske sjåfører på dumpinglønn som tvinges til å lage mat og sove kjøretøyene, gjør det umulig for bransjen i Norge å konkurrere på slike vilkår.. Disse sjåførene er i utgangspunktet sårbare mennesker som utnyttes på det groveste i forhold til standardene vi ønsker i det norske samfunn.»

Landsmøtet konkluderte med at «norsk transportbransje er langt på vei truet av en total rasering». For transportbransjen fører EØS-reglene til at «sosial dumping utbredt og norske arbeidsplasser er i fare.»

Landsmøtet til Fellesforbundet fatta også en serie med andre vedtak der EØS-regler er involvert.

Landsmøtet vedtok enstemmig at bemanningsbransjen må avvikles og at offentlig arbeidsformidling styrkes. Før det skjer, må det gjennomføres strakstiltak med forbud mot bemanningsbransjen innen særlig utsatte bransjer og regioner.

Like enstemmige var vedtak som vil ha slutt på det konkurranse-frislippet som EØS pålegger godstrafikken, turbusser og drosjevirksomhet.

Med 265 mot 253 stemmer vedtok landsmøtet at Stortingets tilslutning til ACER må omgjøres og at alle nye utenlandskabler må stanses.  Kravet om å avvise Skottlandskabelen NorthConnect ble vedtatt enstemmig.

Den store utfordringen angår både dagens EØS-tilhengere og EØS-motstandere. Forbundsledelsens forslag til uttalelse satte opp to mulige alternativ til EØS-avtalen:

  • «Enten fullt medlemskap#
  • «Eller WTO-regelverket og vår handelsavtale med EU fra 1973, som eventuelt kan utvikles til en handelsavtaleløsning tilsvarende avtalen EU har med Canada og Sveits.»

Det er interessant at landsmøteflertallet viser til både WTO, den handelsavtalen mellom Norge og EU som fortsatt regulerer noen forhold som ikke dekkes av EØS – og den siste handelsavtalen som EU nylig har inngått med Canada – en avtale som kunne bli en modell for en framtidig avtale mellom Norge og EU som ikke gjennomsyres av ensidig underkastelse.

Kronikken var på trykk i Klassekampen 26. oktober. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.