Erna feilinformerer for å redde ACER

«Dette flertallet legger til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) ...»

I siste time før vedtaket er det oppstått stor tvil om Arbeiderpartiets landsstyrevedtak  er oppfylt. Om det ufravikelige kravet at det ikke skal gis konsesjoner til utenlandskabler før det er gjort erfaring  med de to kablene som er under bygging. Siden de to ikke er i drift før i 2021, så betyr det tidligst I 2022-2023. Det oppfattes som  stans for den omstridte NorthConnect-kabelen til Skottland.

Men det viser seg at den endelige avtalen mellom de fem partiene ikke har med denne formuleringen. Det ble bekreftet i gårsdagens spørretime i Stortinget. Aps stortingsgruppe hadde med knapt flertall stemt ja på feil forutsetninger.

Så er det altså at Erna Solberg i VG skal redde Støre og ACER: Regjeringens beslutning forutsetter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og før vi tar beslutningen, skal vi høste erfaringer og gjøre grundige analyser av de kablene som allerede eksisterer eller er under bygging.

Dette er ikke klar tale. Det er ingen som kan ta Solberg om hun høster erfaringer av de eksisterende kablene til Danmark og Nederland og analyserer virkningen av de to som er under bygging. Det kan gjøres nå i dag.

Men uansett tolking av dette så er det innstillinga fra Energi- og miljøkomiteen som teller:

«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, er kjent med at North Connect har søkt konsesjoner for en utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia, og at søknadene for tiden er ute på høring. Olje- og energidepartementet har bedt NVE om å gi sin vurdering før departementet konsesjonsbehandler saken og fatter vedtak. Dette flertallet legger til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse.»

I avtalen mellom de 5 partiene står det: «Stortinget ber regjeringen snarest fremme sak til Stortinget om endringer i lov 29. juni 1990 nr.50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse.»

Oppsummert:

  • Stortinget sier konsesjonssøknaden til NorthConnect skal behandles før lovendring.
  • Stortinget ber regjeringen fremme lovendringen snarest mulig.   

De to vedtatte kablene (til Tyskland og Storbritannia) er ikke i drift før i 2021. Arbeiderpartiets krav er at det skal høstes erfaringer med disse to før vedtak om konsesjon. Det er ikke mulig med de vedtak Stortinget gjør i dag med Arbeiderpartiets stemmer. 

Her fører Solberg Stortinget bak lyset. Alle tror NorthConnect er stanset, men de faktiske innstillinger fra komité og  avtaledokument - og dermed kommende stortingsvedtak - sier det motsatte. Arbeiderpartiet gjør ikke bare en historisk feil, de gjør det under falske forutsetninger.

reLATERT

Se alle arrangementer

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Spis is for norsk landbruk

06. aug. 2019

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.

Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

06. aug. 2019

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.