EU utfordrer til omkamp om Svalbardtraktaten

Svalbardtraktaten, som gir Norge «full og uinnskrenket overhøyhet», er hundre år. Traktaten har vist seg levedyktig. Norsk suverenitet har stort sett blitt respektert av alle, bortsett fra EU.

EU fortsetter å utfordre Norge ved å ville utstede 20 lisenser for fangst av krabbe på Svalbardsokkelen, tross tap i norsk høyesterett.

Det startet med at EU utstedte lisenser for fangst av snøkrabbe til baltiske fartøy. Det må sees som en bevisst provokasjon for å utfordre Norges syn på Svalbardtraktaten. EU er fullt klar over at bare dispensasjon og lisenser utstedt av norsk myndigheter gir rett til fangst og de visste at båtene ville bli innbragt av norsk kystvakt. Den latviske tråleren Senator ble da også innbragt og ilagt en millionbot. Rederen, med EU i ryggen, nektet å godta boten. 

Saken gikk helt til høyesterett, med alle dommerne samlet i plenum, noe som bare skjer i saker av stor prinsipiell betydning.

 Rederen og EU hevdet:

• Snøkrabben er ikke en sedentær art, dvs. at den ikke holder seg på havbunnen. Dermed kommer den ikke inn under reglene for suverenitet over kontinentalsokkelen men under reglene for fiske.

• Snøkrabbeforskriften som gir norske myndigheter eksklusiv rett til å gi dispensasjon og utstede lisenser, er i strid med likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten.

Høyesterett avviste teorien om at snøkrabben hoppet så mye at den ikke oppholdt seg på bunnen

Høyesterett avviste teorien om at snøkrabben hoppet så mye at den ikke oppholdt seg på bunnen. Men høyesterett tok ikke stilling til om Svalbardtraktaten gjaldt på sokkelen utenfor Svalbard eller ikke. Dommen sa: Bot var riktig uavhengig av om Svalbardtraktaten kommer til anvendelse på snøkrabbefangst i det aktuelle området. Dette fordi både utenlandske og norske fartøyer ville blitt straffet for fangst uten dispensasjon. Slik fulgte høyesterett opp den norske strategien med å legge seg lavt når Svalbardtraktaten utfordres. 

Hva gjør EU etter dommen? Jo, EU-kommisjonen vil på nytt utstede 20 lisenser til trålere fra EU-land. Det er en bevisst provokasjon for å markere at de mener Svalbardtraktaten gir dem like stor rett som Norge.

Svalbard får større og større strategisk betydning og teknologien gjør det mulig å utvinne både olje og mineraler på dypet. Nylig ble det påvist enorme forekomster av verdifulle mineraler som kobber og gull utenfor Svalbard. 

Da kan det hende at de norske argumentene kommer enda mer på kollisjonskurs med EUs strategi for nordområdene. 

EU-kommisjonen vil på nytt utstede 20 lisenser til trålere fra EU-land

Slik er Norges argumentasjon:

• Snøkrabben er en havbunnsart (sedentær). Det gir kyststaten suverene rettigheter.

• Kyststatens rett til kontinentalsokkelen følger av Havrettskonvensjonen av 1982, ikke av Svalbardtraktaten.

• Svalbard-sokkelen er en del av Norges kontinentalsokkel.

• Ikke-diskrimineringskravet gjelder bare for Svalbard med territorialfarvann (12 nautiske mil), ikke på sokkelen. 

Stort bilde i toppen: (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.

Nei til EU krev respekt for norsk rett

30. nov. 2019

Nei til EU forventar at den norske regjeringa krev respekt for norsk rett, og at EU bøyer seg for Høgsterett sin dom i snøkrabbesaka.

Fiskerikonferansen var en suksess

03. okt. 2019

Nei til EUs fiskerikonferanse i Tromsø 28.–29. september var en suksess med over 70 deltakere.

Standpunkt 2-2019

09. mai 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret. Og Nei til EU feirer at det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994.

– Vi vil styre fiskeressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

19. feb. 2019

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.

Folkeretten gir Norge eksklusiv rett til snøkrabba

14. feb. 2019

Høyesterett har enstemmig avvist anken fra et latvisk fartøy med ugyldig EU-lisens. Fartøyet «Senator» er tidligere dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard.

Nyttig møte med landets nest største industri

08. feb. 2019

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

EU vil ha torsken vår uansett

22. jan. 2019

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

21. jan. 2019

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.