EUs frie flyt trumfer det meste

Fri flyt trumfer kanskje ikke alt, men for land som vil regulere arbeidslivet bedre mot sosial dumping, ser vi at EU-prinsippene trumfer langt det meste.

Professor Haukeland Fredriksen mener at ut fra to nye EU-dommer trenger EU slett ikke å følge de fire friheter (Klassekampen 11. desember). Hans poeng er at EUs lovgivende organer har et stort politisk handlingsrom, men for nasjonalstatene er det strenge begrensninger.

Dommene handlet om det reviderte utstasjoneringsdirektivet. Nærmere bestemt ble to endringer gjort: Minimumslønn ble til godtgjørelse (renumeration), som omfatter mer enn kun lønn. Ved langvarig utstasjonering, over 12 måneder, skal arbeiderne ha beskyttelse fra vertslandets lover.

Utstasjonering er arbeidere som er ansatt i et EU-land, men er på et midlertidig arbeid i et annet, for eksempel Norge. Da utstasjoneringsdirektivet kom oppfattet alle at dette var minimumsregler. Dermed tenkte man at Norge kunne innføre bedre regler. Som Fredriksen påpeker i sin kronikk ble direktivet omgjort av EU-domstolen, fra et minimumsdirektiv til et maksimumsdirektiv. Det er ikke mulig å stille bedre krav enn det som er listet opp i direktivet. Derfor er pensjon verken allmenngjort eller en del av reglene for offentlige anskaffelser. Norge måtte endre forskrift for offentlige anskaffelser fra å omfatte faktisk tarifflønn til den mer begrensende minimumslønna i tariffavtalene.

Hele den europeiske fagbevegelsen var i opprør og krevde endring. Men da det reviderte utstasjoneringsdirektivet kom, var det fremdeles et maksimumsdirektiv og kun med de to endringene som allerede er nevnt. Heller ikke med det nye direktivet gjelder arbeidsmiljølovens oppsigelsesregler eller obligatorisk tjenestepensjon.

Det er disse beskjedne endringene Polen og Ungarn gikk til hver sin sak mot og tapte i EU-domstolen 7. desember. Dommene er ikke i strid med noen av de fire frihetene. EU-domstolen sier at den bygger på artikkel 53(1) og artikkel 62 i Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte, som skal gjøre det lettere å utøve friheten til å levere tjenester. Domstolen sier samtidig at traktatens artikkel 153 om beskyttelse av arbeidere ikke kunne brukes som begrunnelse for direktivet.

Fri flyt trumfer kanskje ikke alt, men for land som vil regulere arbeidslivet bedre mot sosial dumping, ser vi at EU-prinsippene trumfer langt det meste.

Innlegget er trykt i Klassekampen 18. desember 2020.

reLATERT

Se alle arrangementer

Prosessindustrien og EØS 

30. april 2021

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Kampen for faglige rettigheter og folkestyre henger sammen 

30. april 2021

1. mai er det sytten år siden EUs østutvidelse. Den nyliberalistiske måten dette skjedde på har dramatisk endret økonomi, politikk og arbeidsliv i EU/EØS-området. 

God 1. mai!

30. april 2021

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!  

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Webinar om Wizz Air, ESA og Oslo/Telemarksmodellen

23. april 2021

Bli med på webinaret i regi av Nei til EUs faglige utvalg mandag 26. april klokka 12.00.

Veipakka inn i ny rundkjøring

15. april 2021

Veipakka til EU ble etter lang tids tautrekking vedtatt sommeren 2020. Nå vurderer EU-kommisjonen å gå nye runder med Rådet og parlamentet for å vurdere om den sosiale delen av veipakka «skader klimaet».

EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

02. feb. 2021

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

Trange kår for kabotasje etter brexit

29. jan. 2021

De liberale kabotasjereglene i EØS skaper trøbbel i Norge, særlig innen godstrafikken og i luftfarten. Storbritannia strammer derimot kraftig inn på alle transportsektorer, slik avtalen med EU gir rom for.

Nødnummer 112 må brukes mot Wizz Air

27. jan. 2021

Regjeringa stiller krav om respekt for faglige rettigheter når den lyser ut konkurranse om statlig kjøp av 18 mindre trafikkerte flyruter. Dette er bra, men på ingen måte nok til å stanse virksomheten til Wizz Air på norske innenriksruter.

Høring om norsk luftfart og Wizz Air

11. jan. 2021

Nei til EU deltar på høring om krisetiltak for luftfarten.

Wizz Air-boikott og fagbevegelsen

07. jan. 2021

Nærmere 400 tillitsvalgte skrevet under et opprop for at Wizz Air skal kastes ut av Norge. Boye Ullmann forklarer hvorfor.

Nei til kabotasje i norsk luftfart!

07. des. 2020

Det må være et unisont krav fra opposisjonen på Stortinget, fra fagbevegelsen og et samlet folk at Wizz Air kun får operere mellom destinasjoner i Norge og utlandet.