EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

God avløpsrensing er viktig for både helse og miljø, men EUs reviderte avløpsdirektiv er ikke tilpasset norske forhold! Dersom direktivet blir gjort gjeldende i Norge vil kommuner møte enorme økonomiske utfordringer, uten at tiltakene gir en effektiv miljøgevinst. 

Dagens avløpsdirektiv gjelder tettbebyggelser med utslipp tilsvarende 2 000 personekvivalenter til ferskvann og 10 000 personekvivalenter til kysten. I det reviderte direktivet utvides reglene til å gjelde til alle anlegg i tettbebyggelser fra 1000 personekvivalenter, uavhengig av om utslippet går til ferskvann eller kyst. Norge har en lang kyst, med spredt bosetning. Dermed vil små tettsteder få enorme økonomiske kostnader, som blir uforholdsmessige i forhold til miljøgevinsten. For å gjennomføre kravene i avløpsdirektivet trenger man en massiv utbygging av anlegg og ledningsnett. Klimautslipp og naturinngrep ved en slik utbygging kan heller ikke forsvares ut ifra miljøgevinsten. 

I det reviderte avløpsdirektivet blir kategorien «mindre følsomme område» fjernet. Bakgrunnen for denne kategorien er at tilstanden og tåleevnen til vannforekomsten skal påvirke kravene man pålegger for rensing. I dag er kysten fra Lindesnes til Grense Jakobselv definert som «mindre følsomt område». Med det reviderte avløpsdirektivet vil samme krav til rensing av utslipp bli pålagt mindre byer og Oslo, selv om økosystemene det rensede vannet slippes ut i har svært ulik miljøtilstand og tåleevne. Ressurser brukt til å forbedre miljøtilstanden i ferskvann, fjorder og kyst bør være mest mulig effektive, og bør derfor gå dit behovet er størst. 

Strengere krav til avløpsrensing kan innføres uten det reviderte avløpsdirektivet fra EU. Oslofjorden er et eksempel på en fjord med for dårlig økologisk tilstand, hvor utslipp fra avløp er en av utfordringene. Mens Oslofjorden har dårlig vannkvalitet, er tilstanden til de fleste norske fjorder og kysten av Norge generelt god. Tiltak for bedre avløpsrensing til Oslofjorden, og andre områder der forurensing fra avløp forringer vannforekomsten, trenger ikke et revidert avløpsdirektiv fra EU. Norske politikere står fritt til å innføre krav og tiltak for å forbedre vannforekomster i dårlig økologisk tilstand, uten EUs avløpsdirektiv. 

Nei til EU krever: 

  • Norge kan ikke tilslutte seg EUs reviderte avløpsdirektiv. 
  • Norge må forhandle med EU om unntak for direktivet, slik at man får tilpassa regelverket til norske forhold. Dersom forhandlingene ikke fører frem, må Norge bruke vetoretten i EØS. 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.