Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Forbeholden raushet fra ESA

Juridisk rådgiver Militsa Kostova i EØS-tilsynet ESA melder gledesstrålende at koronakrisen har gitt norske myndigheter «et handlingsrom som er unikt i EØS-avtalens historie» (Aftenposten 6. april 2020).

Hun viser først til at noen norske hjelpetiltak ikke trengte å gå veien om Brussel, eksempelvis skatte- og avgiftsreduksjoner og redusert momssats. Det siste er riktignok en sannhet med modifikasjoner, ettersom EØS-regler satte en stopper for nedsatt moms fra årsskiftet.  

På andre områder enn skatte- og avgiftspolitikken er det ESA som sitter med nøklene. I sin godhet lar heldigvis ESA oss få delvis tilgang til vår egen verktøykasse. «EØS-tilsynet ESA har stilt mange flere verktøy til myndighetenes disposisjon – verktøy som ikke er tilgjengelige i normale tider», som Kostova diplomatisk uttrykker det. 

Riktignok på betingelser satt av EU. For som Kostova skriver, det er EU-kommisjonens særskilte regler for hvordan statene kan gi statsstøtte til koronarammede bedrifter som setter rammene.  

Og for at ESA skal kunne godkjenne nasjonale støttetiltak «er det avgjørende at den norske garantiordningen tilfredsstiller alle kravene stilt i rammeverket». ESA slår dette fast i sitt brev av 30. mars til Næringsdepartementet. 

Norge må spørre ESA om lov, og en tillatelse blir bare gitt hvis ESA finner dekning i EU-rammeverket.

Elefanten er fortsatt i rommet: En EØS-avtale som legger bånd på norske myndigheters muligheter til å treffe nødvendige foranstaltninger i en alvorlig krisesituasjon for landets økonomi og infrastruktur. Når ESA klokelig velger å innvilge kriseunntak fra EØS-regelverket, er det en nødvendighet om man vil avverge en politisk situasjon hvor Norge tvinges til å bryte EØS-avtalen.  

Det er en tvilsom form for «raushet», når Norge også i fortsettelsen helt er prisgitt hva Brussel og ESA måtte finne på. I den akutte situasjonen landet befinner seg i, er vi mer enn noen gang avhengig av ubeskåret nasjonal handlefrihet.   

Derfor bør ESA først som sist få beskjed om at Norge forbeholder seg retten til midlertidig å suspendere enhver del av EØS-avtalen som vanskeliggjør eller forsinker statsinngrep eller andre nødvendige strakstiltak.  

En kortere versjon av innlegget har stått i Aftenposten. 

Stort bilde i toppen: Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.