Nei til EUs rådsmøte 18.–19. november på Folkets hus i Drammen. På talerstolen Sigmund Simmenes fra Hordaland.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfoldtrådte i kraft i juli 2023. Samtidig ble det ikke lenger lov å leie inn til midlertidig arbeid, bare til vikariat. Bare fagforeninger i store forbund (med innstillingsrett) kan inngå avtale om unntak. Fellesforbundet og LO fikk endelig gjennomslag for et gammelt krav. Lov- og forskriftsendringene er avgjørende tiltak mot sosial dumping i bygg og anlegg. 

30 bemanningsselskaper prøvde å stoppe lovendringa. De mener at den nye forskriften til arbeidsmiljøloven er i strid med EØS-avtalen. Selskapene tapte i Oslo tingrett. 

Da EØS-avtalen ble vedtatt, avviste tilhengerne at Norge ville miste råderetten i arbeidslivspolitikken. 

ESA, tilsynet som overvåker etterlevelsen av EØS-avtalen, mener lovendringa er i strid med vikarbyrådirektivet og tjenestefriheten i EØS. Noen uker etter dommen i tingretten, sendte ESA et formelt åpningsbrev til Norge. Dette er første trinn i en formell sak om traktatbrudd som kan havne i EFTA-domstolen. EØS-avtalen har forrang over norsk lov, også på arbeidslivsområdet. 

«ESA mener at restriksjonene som Norge har innført, ikke kan begrunnes ut fra allmenne interesser, siden målsettingen er i strid med det todelte målet i vikarbyrådirektivet om å beskytte vikarer og sørge for fleksibilitet i arbeidslivet», heter det i brevet.   

Så langt har regjeringa stått på sitt. ESA truer med å sende saken til EFTA-domstolen hvis ikke regjeringa gjør «tilpasninger». Hvis slike tilpasninger skal gjøres, må det være for å styrke innleieforbudet, ikke å svekke det. 

Et hovedargument fra ESA er at forskriftens innleieunntak (§ 3) for helsesektoren innebærer «forskjellsbehandling» mellom privat og offentlig sektor. Dette kan regjeringa imøtegå ved å stramme inn innleiebestemmelsene også i helsesektoren.  

Innleieforbudet bør utvides til flere sektorer. Det skal ikke under noen omstendigheter innsnevres eller fjernes, uansett hva ESA og EFTA-domstolen måtte mene. 

Flere LO-kongresser har krevd at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler. Nei til EU støtter et unisont krav fra fagbevegelsen om å forsvare innleieforbudet mot ESA. 

ESA og EFTA-domstolen skal holde fingrene vekk fra arbeidsmiljøloven! 

Stort bilde i toppen: Nei til EUs rådsmøte 18.–19. november på Folkets hus i Drammen. På talerstolen Sigmund Simmenes fra Hordaland. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.

I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

02. nov. 2023

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Et vellykket møte med tema: EØS-avtalen og kommunene

16. okt. 2023

Det ble et vellykket møte på Gjøvik -med 34 tilstedeværende. Sted: Samfundet. Tema: EØS-avtalen og kommunene. Innleder: spesialrådgiver fra Fagforbundet og Kommunekonsult Fanny Voldnes.

EØS, et pyramidespill?

11. okt. 2023

Da Gro i 1992 skrev under EØS-avtalen var det for å sikre oss en EU-tilknytning selv om vi skulle si NEI i 1994. Det kan det være lite tvil om. Hun visste at denne avtalen om en del år ville vokse seg så mye sammen med norsk lovverk at det vil bli vanskelig å komme seg helt ut av avtalen selv om den en gang blir oppsagt.