Hensynet til norsk arbeidsliv må gå foran hensynet til EØS-avtalen

Skandalen i Trondheim der seks svenske sykepleiere ble innlosjert i et bofellesskap, har satt søkelyset på en eldreomsorg som har gjort seg avhengig av bemanningsselskap. God 1. mai!

Alle seks ble koronasmittet, med store konsekvenser for flere av byens sykehjem. 61 beboere og 26 ansatte er i karantene. Adresseavisa i Trondheim skriver på lederplass 18.4.2020 at dersom eldreomsorgen i Trondheim Kommune er blitt avhengig av vikarbyrå så er grunnbemanninga for lav.  
 
Mens grenser ikke skal krysses for å begrense smittespredning, åpnes det for fri import av arbeidskraft til gartneri og landbruk. I sektoren grønt, frukt og bær har Norge gjort seg avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få våronna gjort og avlingen høstet. Mens 400 000 nordmenn er permittert eller arbeidsledige. I Norge er den allmenngjorte lønna i grøntsektoren på kr 123,15. Under halvparten av ei norsk industriarbeiderlønn. De landa som Norge importerer sin arbeidskraft fra erstatter den med import fra andre land der lønnsnivået er enda lavere. Dette er dominoeffekten av EUs frie arbeidsmarked.  

Mens grenser ikke skal krysses for å begrense smittespredning, åpnes det for fri import av arbeidskraft til gartneri og landbruk.


Fellesforbundets landsmøte vedtok enstemmig å avvikle bemanningsbransjen. I Osloområdet var de 6 største uteleiebedriftene i bygning 6 ganger større enn de 6 største entreprenørene. Organisasjonsgrad, lærlinger, produktivitet og lønnsnivå går alle feil vei. Tålmodigheten er slutt. 
 
Norske kommuner står fritt til å la være å bruke bemanningsbyrå, øke grunnbemanning, gå fra deltid til heltid eller innføre egne vikarpooler. Gartneri og entreprenører står fritt til å erstatte vikarer med egne fast ansatte. Men all erfaring viser at bruken bare øker. Det er derfor kravet om forbud får økende oppslutning. 
Men skal bemanningsbransjen forbys så møter vi EUs vikarbyrådirektiv artikkel 4.1: ”Forbud mod og restriksjoner i anvendelse af vikararbejd kan kun begrunnes i allmenne hensyn til især beskyttelse av vikaransatte og krav til helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge misbruk.” 
  
Det er lite trolig at EU og EFTA-domstolen har samme syn på hva som truer et velfungerende arbeidsmarked som norsk fagbevegelse. Og det er ikke lenger Norge som har det avgjørende ord når det gjelder norsk arbeidsliv. Hensynet til norsk arbeidsliv må gå foran hensynet til EØS-avtalen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.