Ingen ACER-garantier

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Motstanden er sterk hos islendingene, og regjeringen i Reykjavik har utsatt saken flere ganger. Hvis Island sier nei, skal energipakken ikke tas inn i EØS-avtalen.

Energi Norges Knut Kroepelien og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri skriver i Nordlys 11. april at Island nå har fått lovnader om å beholde nasjonal kontroll på energiområdet gjennom en felles uttalelse fra Islands utenriksminister Thordarson og EUs energikommissær Cañete. Problemet er at dette ikke er noen rettslig garanti eller unntak fra energipakken. ACER, med sete i Ljubljana, får den reelle beslutningsmyndigheten både for Island og Norge, og skriver vedtakene som ESA og deretter den nasjonale reguleringsmyndigheten skal effektuere.

EUs energipakke skal skape et energimarked uten nasjonale «barrierer», og dette forplikter landene. ACER har som en av sine sentrale oppgaver å følge opp EUs nettutviklingsplan, der kabelforbindelsen IceLink mellom Island og Skottland er et prioritert prosjekt, i likhet med den omstridte Northconnect-kabelen fra Norge. 

Strid om prosjektene kan havne på ACERs bord som megler, og i visse tilfeller kan ACER treffe beslutning. Eller saken havner hos EFTA-domstolen i Luxembourg. Nasjonale myndigheter mister kontroll over prosessen.

Islands regjering sier den tar forbehold om innføringen av ACER-forordningen til det er avklart om regelverket er i tråd med Grunnloven. Dette bekrefter at EUs energipakke griper inn i nasjonal suverenitet. Som kjent omgikk Solberg-regjeringen og stortingsflertallet den norske Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse. Nei til EU har derfor saksøkt staten med krav om at energipakken ikke kan gjennomføres fordi stortingsvedtaket er ugyldig.

Med Arbeiderpartiet i spissen gjorde flertallspartiene en avtale om forutsetninger for vedtaket av energipakken. Flere av punktene var og er omstridt, deriblant beslutninger om nye utenlandskabler, samfunnsøkonomiske virkninger og energisikkerhet. Forutsetningene er ikke på noe tidspunkt stadfestet av EU.

Påstandene fra regjeringen i Reykjavik gir ikke avklaring, slik Kroepelien og Lier-Hansen hevder, tvert imot skaper dette ny usikkerhet som tilsier at Stortinget igjen bør få ACER-saken på bordet.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Spis is for norsk landbruk

06. aug. 2019

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.

Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

06. aug. 2019

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.