Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.

Nei til EU er fullt klar over at det er departementet og ikke EUs energibyrå ACER som gir konsesjon. Men er det mulig å si nei når den nye infrastrukturforordningen og EUs fjerde energipakke kommer? Og kan et norsk nei overprøves av EU-kommisjonen som brudd på forordninger og direktiv og bringes inn for EFTA-domstolen?Ved å tilslutte seg EUs energipakke 4 forplikter Norge seg etter artikkel 3 i EUs reviderte elektrisitetsdirektiv til å sikre at norsk lov ikke hindrer handel med strøm over landegrensene og nye mellomstatlige forbindelser.

ACER og ACERs underbruk i Norge, Reguleringsmyndighet for Energi, RME, skal etter direktivet sørge for at Norge følger opp EUs nettutviklingsplan. På denne planen er både den konsesjonssøkte Skottlandskabelen North Connect og Islands ICE-link såkalte PCI-prosjekt (Projects of common interest). Ifølge infrastrukturforordningen artikkel 7 skal PCI-prosjekt ha høyeste prioritet både i nasjonale nettutviklingsplaner og ved konsesjonsbehandling. Følger ikke Norge planen, for eksempel ved å nekte konsesjon, skal RME og ACER be om at Norge endrer sitt vedtak. Vil ikke Norge det så rapporteres det inn til EU-kommisjonen. EU-kommisjonen kan også utnevne en koordinator som skal forhandle med myndigheten om et PCI-prosjekt får problemer.

EU vil også harmonisere konsesjonsbehandling av PCI-prosjekt, med tidsfrister for behandling og en mal for kost-nytte analyse. Hvordan skal et nei til konsesjon begrunnes om det etter EUs retningslinjer er samfunnsmessig lønnsomt?

EU nøyer seg ikke med å legge press på norske myndigheter, de går direkte på Statnett. Artikkel 52 pålegger Statnett hvert andre år å lage 10-årige nettverksplaner som skal følge EUs nettverksplan. Gjør ikke Statnetts plan det så skal RME be om endring og rapportere inn til EU-kommisjonen.

Direktivet pålegger Statnett å oppnevne en samsvarskontakt (compliance officer) som skal godkjennes av RME. Denne har møterett på alle møter i Statnetts administrasjon som omhandler utenlandsforbindelser. Denne overvåkeren skal sende over forslag til nettutviklingsplan før de er formelt vedtatt i Statnetts styre. 

At EU slik ikke bare kan protestere på vedtak, men går direkte inn i beslutningsprosessen er i strid med alle prinsipper norsk forvaltning er bygd på.

Og lykkes først EU med å få en utenlandsforbindelse inn på Statnetts 10-årsplan så er løpet kjørt. Da har RME og ACER rett til å tvinge fram utbygging. Det er ganske lettvint når Lier Hansen avfeier dette med at vi ikke kan skifte politikk for hvert regjeringsskifte. Ser han ikke at dette i praksis opphever konsesjonsbehandling? Lier Hansen vil løse dette ved å lage fleksible planer som kan endres. Men direktivet sier at hvert enkelt prosjekt på planen skal ha kostnadsramme og tidsramme.

Til høsten skal North Connect konsesjonsbehandles. Det er ikke vanskelig å se at det ligger et voldsomt press på Norge for å følge EUs nettutviklingsplan og si ja. Skulle Norge si nei så har Lier Hansen rett i at ACER ikke kan oppheve vedtaket. Men EU-kommisjonen kan ta saken opp som traktatbrudd og da er det EU-domstolen eller EFTA-domstolen som avgjør. Vi frykter at dette er mulig allerede etter godkjenning av EUs energipakke i Stortinget 22.3.2018. Innføres energipakke 4 er vi ikke i tvil.

EU legger ikke skjul på hva de vil, de vil ha en energiunion uten nasjonale barrierer der strømmen flyter fritt over landegrensene og danner en felles europeisk strømpris. Vår kraftforedlende industri konkurrerer ikke med EU-land, de konkurrerer med Kina, India, Brasil, Canada og amerikanske delstater. Ingen av disse har tenkt å innføre markedspris på strøm og slett ikke EU-pris. Norges viktigste konkurransefordel forsvinner i en misforstått EU-lojalitet. Nei til EU synes det er merkelig at Norsk Industri er helt bekymringsløs.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.