Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.

Nei til EU er fullt klar over at det er departementet og ikke EUs energibyrå ACER som gir konsesjon. Men er det mulig å si nei når den nye infrastrukturforordningen og EUs fjerde energipakke kommer? Og kan et norsk nei overprøves av EU-kommisjonen som brudd på forordninger og direktiv og bringes inn for EFTA-domstolen?Ved å tilslutte seg EUs energipakke 4 forplikter Norge seg etter artikkel 3 i EUs reviderte elektrisitetsdirektiv til å sikre at norsk lov ikke hindrer handel med strøm over landegrensene og nye mellomstatlige forbindelser.

ACER og ACERs underbruk i Norge, Reguleringsmyndighet for Energi, RME, skal etter direktivet sørge for at Norge følger opp EUs nettutviklingsplan. På denne planen er både den konsesjonssøkte Skottlandskabelen North Connect og Islands ICE-link såkalte PCI-prosjekt (Projects of common interest). Ifølge infrastrukturforordningen artikkel 7 skal PCI-prosjekt ha høyeste prioritet både i nasjonale nettutviklingsplaner og ved konsesjonsbehandling. Følger ikke Norge planen, for eksempel ved å nekte konsesjon, skal RME og ACER be om at Norge endrer sitt vedtak. Vil ikke Norge det så rapporteres det inn til EU-kommisjonen. EU-kommisjonen kan også utnevne en koordinator som skal forhandle med myndigheten om et PCI-prosjekt får problemer.

EU vil også harmonisere konsesjonsbehandling av PCI-prosjekt, med tidsfrister for behandling og en mal for kost-nytte analyse. Hvordan skal et nei til konsesjon begrunnes om det etter EUs retningslinjer er samfunnsmessig lønnsomt?

EU nøyer seg ikke med å legge press på norske myndigheter, de går direkte på Statnett. Artikkel 52 pålegger Statnett hvert andre år å lage 10-årige nettverksplaner som skal følge EUs nettverksplan. Gjør ikke Statnetts plan det så skal RME be om endring og rapportere inn til EU-kommisjonen.

Direktivet pålegger Statnett å oppnevne en samsvarskontakt (compliance officer) som skal godkjennes av RME. Denne har møterett på alle møter i Statnetts administrasjon som omhandler utenlandsforbindelser. Denne overvåkeren skal sende over forslag til nettutviklingsplan før de er formelt vedtatt i Statnetts styre. 

At EU slik ikke bare kan protestere på vedtak, men går direkte inn i beslutningsprosessen er i strid med alle prinsipper norsk forvaltning er bygd på.

Og lykkes først EU med å få en utenlandsforbindelse inn på Statnetts 10-årsplan så er løpet kjørt. Da har RME og ACER rett til å tvinge fram utbygging. Det er ganske lettvint når Lier Hansen avfeier dette med at vi ikke kan skifte politikk for hvert regjeringsskifte. Ser han ikke at dette i praksis opphever konsesjonsbehandling? Lier Hansen vil løse dette ved å lage fleksible planer som kan endres. Men direktivet sier at hvert enkelt prosjekt på planen skal ha kostnadsramme og tidsramme.

Til høsten skal North Connect konsesjonsbehandles. Det er ikke vanskelig å se at det ligger et voldsomt press på Norge for å følge EUs nettutviklingsplan og si ja. Skulle Norge si nei så har Lier Hansen rett i at ACER ikke kan oppheve vedtaket. Men EU-kommisjonen kan ta saken opp som traktatbrudd og da er det EU-domstolen eller EFTA-domstolen som avgjør. Vi frykter at dette er mulig allerede etter godkjenning av EUs energipakke i Stortinget 22.3.2018. Innføres energipakke 4 er vi ikke i tvil.

EU legger ikke skjul på hva de vil, de vil ha en energiunion uten nasjonale barrierer der strømmen flyter fritt over landegrensene og danner en felles europeisk strømpris. Vår kraftforedlende industri konkurrerer ikke med EU-land, de konkurrerer med Kina, India, Brasil, Canada og amerikanske delstater. Ingen av disse har tenkt å innføre markedspris på strøm og slett ikke EU-pris. Norges viktigste konkurransefordel forsvinner i en misforstått EU-lojalitet. Nei til EU synes det er merkelig at Norsk Industri er helt bekymringsløs.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Spis is for norsk landbruk

06. aug. 2019

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.

Enda mer makt til ACER?

05. aug. 2019

Det ACER vedtar, sendes til ESA som fatter samme vedtak og sender det til RME som fatter samme vedtak