Olaf Gjedrem foran Stortinget. Bildet er fra 2017.

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

I ei sak i Nationen åtvarar stortingsrepresentant Steinar Reiten frå KrF mot ei utgreiing om EØS-avtala. Han seier at «KrF er fortsatt et parti som sier klart nei til EU, men vi skal stå opp og kjempe for EØS-avtalen. Det er på en måte vår baby.»

Han har mykje rett i det. Nett difor bør KrF ta foreldreansvar i staden for å frykte ei utgreiing om konsekvensane av EØS-avtala. For det som skjer i desse dagar er at EØS-barnet til KrF får fødselsattesta si omskriven. Vi er så å si i ferd med å miste foreldreretten, medan partileiinga i Kristelig Folkeparti ikkje ser ut til å bry seg om den sida av saka.

– KrF er i ferd med å miste foreldreretten

Utviklinga med ei rad EU-byrå som får ulik grad av forvaltningsmyndigheit er urovekkande. Finansbyråa og ACER er døme på slike byrå som overstyrer norske forvaltningsorgan, om enn indirekte ved at vedtaka må passera gjennom EØS-tilsynet ESA, eit EFTA-organ. Verre enda er det med EUs jernbanebyrå ERA, som Samferdsledepartementet foreslår skal få direkte styringsrett i Noreg, uavhengig av EFTA-pilaren. Eit slikt forslag ligg no på bordet, presentert av ein statsråd frå Kristelig Folkeparti. Det trudde eg aldri eg ville få oppleva.

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala. Avtala har form av eit dobbeltspor, eit EU-spor og eit EFTA-spor. Konstruksjonen er slik nett fordi Noreg og EFTA-landa ikkje skal avstå myndigheit til noko EU-organ, berre til EFTA-organa i EØS (til dømes ESA og EFTA-domstolen). Det var denne sikringa som i si tid fekk KrF til å samla seg bak EØS-avtala som eit varig alternativ.

Regjeringa vil innføre EUs fjerde jernbanepakke i motstrid med dette prinsippet, noko departementet sjølv vedgår. Dersom ikkje statsråd Hareide og regjeringa snur, vil det altså vere ei regjering med KrF-statsrådar som iverksett denne «nyskapinga i EØS-retten» (som departementet kallar det), ei «nyskaping» som bryt tvert med det EØS-grunnlaget som KrF har slått ring om i eit kvart hundre år.

Lojaliteten til eit regjeringsprosjekt må ikkje la partiet hive moral og prinsipp over bord. Det er enno ikkje for seint å snu, Knut Arild. Eg ber deg og partileiinga om å tenkje ein gong til – for EU-motstanden, for Grunnloven og for EØS-avtala sin skuld.

Innlegget stod på trykk i Nationen 9. juli 2020.

Gjedrem er òg nestleiar i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Olaf Gjedrem foran Stortinget. Bildet er fra 2017. (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Mer eller mindre inngripende

23. okt. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» myndighetsoverføring i EØS-saker, med utgangspunkt i EUs fjerde jernbanepakke. Det kan få stor betydning for nasjonal suverenitet, Grunnlovens mindretallsvern og EØS-avtalen.

Jernbanepakka til Høyesterett

22. okt. 2020

Stortinget setter foreløpig bom for EUs fjerde jernbanepakke. Opposisjonen vil at Høyesterett først vurderer om den foreslåtte myndighetsoverføringen er i samsvar med Grunnloven.

Regjeringens jernbaneforslag undergraver EØS-avtalens dobbeltspor

20. okt. 2020

Regjeringen sier den vil slå ring om EØS-avtalen, samtidig som den aktivt underminerer de spesielle mekanismene som EØS-avtalen hviler på.

Vett 3 2020: Skal EU styre strømmen?

14. okt. 2020

EUs energipakke 4, ACER og kraftkontroll.

Gi EUs fjerde jernbanepakke stoppsignal

08. okt. 2020

Stortinget kan i høst frasi seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida når det blant annet gjelder anbud og sikkerhet. EUs fjerde jernbanepakke får store konsekvenser om den vedtas. Det må forhindres.

ESA bringer norsk helselovgivning inn for EFTA-domstolen

07. okt. 2020

Skal hver enkelt på egen hånd bestille dyr behandling i andre EU-land uten forhåndsgodkjennelse av det norske helsevesenet? Og kreve at det meste dekkes av vårt helsevesen?

Standpunkt 3-2020

02. okt. 2020

I dette nummeret kan du lese at et stort flertall ikke tror EUs fjerde jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane,

Stor motstand i folket mot EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Bare 2 av 10 mener EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant Frp og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.

Myndighetsoverføringen i Energipakke 4

25. sep. 2020

Professor Peter Ørebech gjennomgår i en ny betenkning den økte myndigheten som EUs energibyrå ACER får med Energipakke 4. En av konklusjonene er at det for norske myndigheter kun gjenstår «små rester av lovgivningsmakt».

Høring om Energipakke 4: Inngripende myndighetsoverføring

23. sep. 2020

Nei til EU mener EUs energipakke 4 griper inn i norsk samfunn og næringsliv på en måte som er både udemokratisk og uakseptabel, og krever derfor at regelverket ikke tas inn i EØS-avtalen.

Alle togruter på anbud?

21. sep. 2020

Et nei til EUs jernbanepakke 4 ivaretar norsk handlefrihet. Det gjør ikke et ja.

Høyesterett skal behandle ACER-saken i plenum

11. sep. 2020

Noen svært få rettsaker er så viktige og prinsipielle at vår høyeste domstol behandler dem i plenum, det vil si med alle dommerne samlet. Nå har Høyesterett bestemt at ACER-søksmålet er en slik sak.