Faksimile fra spalten "Orientering" i Klassekampen 29.06.24.

Naturens nei

EUs nye femårsstrategi viser hvorfor miljøargumentene mot EU er styrket siden 1994.

Fordelingen av presidentvervene har fått overskriftene fra EUs toppmøte denne uken, men statslederne har også vedtatt en strategisk agenda for de neste fem årene. Strategien møter allerede kritikk for å være diktert av næringslivsinteresser og å svekke miljøpolitikken. Et åpent brev fra over hundre miljø- og solidaritetsorganisasjoner, blant annet det store miljønettverket Friends of the Earth, beskriver strategidokumentet som «katastrofalt for mennesker og miljøet» (brev datert 25. juni).

Organisasjonene mener BusinessEurope, European Round Table for Industry og kjemiindustriens lobbygruppe CEFIC har satt tunge spor i EU-strategien. Storselskapene skal få tilgang til mer offentlige midler til sine prosjekter. Strategien foreskriver raskere deregulering, som svekker reglene for miljø og sosiale hensyn. Regelverket for fritt marked og etablering skal håndheves strengere, slik at det nasjonale, politiske handlingsrommet blir enda mindre.

Om tiltakene som skal skaffe mer råmaterialer og energitilførsel til EU, skriver organisasjonene: «Dette innebærer at store selskaper henter ressurser fra land i det globale sør som får i fanget ødeleggelser sosialt og av miljøet, og mister muligheten til å bruke ressursene til egen utvikling.»

 

Mens EU-toppmøtet startet i Brussel på torsdag, satt jeg selv på båten til Fosen, der Natur og Ungdom inviterte til debatt om EU og miljø på sommerleiren i Hasselvika. Et spørsmål jeg raskt fikk, var hva som har endret seg i EU siden Norge sa nei til medlemskap i 1994.

Det korte svaret er at EU har utvidet seg både ved traktendringer som flytter makt fra landene til overnasjonalt nivå, og at det har blitt flere medlemsland. I klima- og miljøpolitikken er EU både for stort og for lite. Den lave deltagelsen i EU-valget viser at mange opplever avstand og avmakt. EUs politikk kommer ovenfra og ned, og mangler ofte folkelig forankring. Politikken er dermed også sårbar for kraftige motreaksjoner, som gjør at man ikke når målsetningene.

94 prosent av verdens befolkning er ikke med i EU. Forurensningen stopper ikke ved landegrensene – heller ikke ved EUs grenser. EU er for lite til å løse miljøproblemene, som krever et globalt samarbeid. Norge er en aktiv deltaker i dette internasjonale samarbeidet, med milepæler som Parisavtalen om klima (2015) om Naturavtalen fra Montreal (2022). Norge har dessuten vært en pådriver for blant annet Minamata-konvensjonen (2013) for å redusere bruk og utslipp av kvikksølv.

Lisboatraktaten i 2009 innførte EUs utenrikstjeneste. Som EU-medlem ville Norge få stemmerett i EUs organer, men vi ville miste en selvstendig stemme i alle andre internasjonale fora som er viktig for klima og miljø. Mens Sverige, Danmark og Finland «sitter på gangen» fordi EU forhandler på vegne av medlemslandene, kan Norge spille en aktiv rolle som selvstendig part.

 

Siden 1994 har miljøproblemene i mange sammenhenger blitt mer merkbare, og vi har fått en erkjennelse av at verden står overfor både en klimakrise og en naturkrise. Samtidig er det et enormt sprik mellom kunnskap og handling.

EU har relativt ambisiøse mål for klimakutt, men er ikke i rute for å nå 2030-målet. Ifølge Climate Action Tracker, som vurderer om land og regioner har gode nok tiltak for å nå internasjonale klimamål, er Norge nærmere riktig kurs enn EU. Norge er vurdert til «nesten tilstrekkelig», mens EU er «utilstrekkelig».

EUs hovedtiltak i klimapolitikken er kvotesystemet for industri, kraftproduksjon, flytrafikk og sjøtransport. Kvotesystemet gir rike land anledning til å kjøpe seg fri fra utslippskutt på hjemmebane. Norge er allerede del av ordningen gjennom EØS-avtalen. Muligheten til å kjøpe klimakvoter fører til mindre klimakutt i Norge, og bremser klimaomstillingen av det norske samfunnet.

Et annet problem med EUs klimapolitikk er tiltak som ikke gir globale utslippskutt. Når EU importerer tremasse for å lage strøm, så tas ikke utslippene med i EUs klimaregnskap. Det hjelper lite med en klimapolitikk der utslippene telles i andre land, uten at de egentlig går ned.

Som EU-medlem ville Norge bli del av EUs landbrukspolitikk, og EU overtar råderetten over fiskeressursene. Det ville bety mindre landbruk her hjemme og økt import av matvarer, med mer bruk av antibiotika og høyere klimautslipp på grunn av produksjonsmåten og transport. EUs felles fiskeripolitikk er preget av overfiske.

 

På Natur og Ungdoms sommerleir kom det også spørsmål om kraftpolitikken og fornybardirektivet. EUs markedstvang gjør det mer krevende å utnytte den fornybare krafta til klimakutt i Norge. Uregulert krafteksport og økte strømpriser gjør at industriproduksjon i Norge kan bli overtatt av land utenfor Europa som bruker kullkraft. Det vil i sum øke de globale klimautslippene.

Påkoblingen til EUs energiunion utgjør allerede et sterkt press for utbygging av mer kraft i Norge, som ofte kommer i konflikt med naturverdier. Fornybardirektivet som er vedtatt i EU pålegger hurtigbehandling av nye kraftkonsesjoner, særlig i utpekte områder der behandlingstiden skal være maksimalt ett år. Vindkraftanleggene på Fosen står som monumenter over hvor galt det kan gå når berørte parter blir overkjørt.

EUs fornybardirektiv må avvises for å unngå nye utbygginger med grove naturinngrep og brudd på urfolks rettigheter.

Artikkelen er trykt i Klassekampen 29. juni 2024.

Stort bilde i toppen: Faksimile fra spalten "Orientering" i Klassekampen 29.06.24.

reLATERT

Se alle arrangementer

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Høyresving i EU-parlamentet

21. juni 2024

EU-parlamentsvalget 2024 og hva det kan bety for EUs politikk de neste årene.

Parlament uten stemmer

17. juni 2024

Hva er legitimiteten til EU-parlamentet som folkevalgt forsamling når halvparten av velgerne ikke stemmer?

EU-borgerne vendte ryggen til EU-valget 

10. juni 2024

Deltagelsen i valget til EU-parlamentet ble igjen svært lavt. Nesten halvparten av velgerne unnlot å bruke stemmeretten. 

Venter framgang for ytre høyre-partier

05. juni 2024

Den danske Folkebevægelsen mod EU venter at ytre høyre vil gå kraftig fram i EU-parlamentsvalget 6.–9. juni, i en valgkamp som har handlet mest om forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

Kjemisk cocktail uten ende

03. juni 2024

EUs kjemiregelverk REACH strekker ikke til. Det går på helsa løs når EU-kommisjonen dropper den lovede reformen.

Foran valget til EU-parlamentet

31. mai 2024

Hvilken rolle spiller EU-parlamentet, og hva er forventningene til valget sett fra Danmark? Se webinaret onsdag 5. juni klokka 11.00 her!

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Byrået for demokrati

21. mai 2024

Tanken om å styrke folkestyret i Europa gjennom enda et byråkratisk organ har mange motsetninger.

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

EUs usolidariske asyl- og migrasjonspakt

03. mai 2024

I en tid med menneskerettighetsbrudd, krig og klimakrise. Er dette virkelig tidspunktet hvor EU skal gjøre det enda vanskeligere å søke asyl?