Trangt i handlingsrommet

Er oppblåsingen av «handlingsrommet» en taktisk manøver for å beholde EØS-avtalen?

Vi har fått en ny runde med debatt om handlingsrommet i EØS-avtalen, det vil si adgangen til å føre en egen nasjonal politikk innenfor EUs indre marked. Påstanden fra LO-advokatene og Tankesmien Agenda er at problemet ikke er EØS-avtalen, men praktiseringen av den

25 års erfaringer med EØS viser imidlertid at å sette sin lit til et slikt handlingsrom, er en tvilsom strategi både politisk og rettslig. Vekslende regjeringer med ulike politiske fargesammensetninger har snakket om handlingsrommet, uten at EØS-reglene er blitt utfordret i noen særlig grad.

Allerede da Stoltenbergs første regjering skrev stortingsmelding om «Norge og Europa» i desember 2000, var en egen del viet «EØS og Norges handlingsrom». I den senere rødgrønne regjeringen sto Jonas Gahr Støre som utenriksminister i spissen for en «aktiv europapolitikk», som skulle øke norsk innflytelse og utnytte handlingsrommet (stortingsmelding juni 2016). Solberg-regjeringens variant er en «effektiv europapolitikk» som skal gi «størst mulig gjennomslag for norske interesser» (Regjeringens EU-strategi 2018-2021).

Regjeringenes retorikk er offensiv, men det er en passiv tilpasningspolitikk som er fulgt, både i innføring og praktisering av EØS-regelverket. Noen nyanser er det. Den rødgrønne regjeringen utsatte enkelte saker, i første rekke EUs finanstilsyn og energibyrået ACER, på grunn av intern uenighet om avståelsen av suverenitet. De tok også i bruk vetoretten for første gang mot EUs tredje postdirektiv (en beslutning som senere ble trukket tilbake av Solberg-regjeringen). Dette er viktige enkeltsaker, men eksemplene er få. I det store bildet har alle regjeringskonstellasjonene stått for en EØS-tilpasning der handlingsrommet er trangt eller ikke-eksisterende.

Mangelen på politisk troverdighet er likevel ikke det største problemet for handlingsrommet som strategi. Det største problemet er at en overordnet hensikt med EU og EØS er å avgrense, for ikke å si avskaffe, det nasjonale handlingsrommet av hensyn til størst mulig harmonisering av et felles regelverk.

Det største problemet er at en overordnet hensikt med EU og EØS er å avgrense, for ikke å si avskaffe, det nasjonale handlingsrommet av hensyn til størst mulig harmonisering av et felles regelverk.

I en kronikk i Klassekampen 19. september kommer avdelingsleder for LOs juridiske avdeling Atle Sønsteli Johansen og LO-advokat Herdis Helle med noen eksempler som skal vise handlingsrommet, men gjør de faktisk det? Det ene eksemplet gjelder vikarbyrådirektivet. LO-advokatene viser til den såkalte Shell Aviation-dommen fra mars 2015, om begrensninger for innleie i Finland. Her fastslo imidlertid EU-domstolen at nasjonale myndigheter må gjøre en gjennomgang av at forbud eller restriksjoner er i tråd med direktivet. EU-domstolen uttalte at direktivet «…begrenser bredden i det rettslige rammeverket for medlemslandene når det gjelder forbud og restriksjoner på bruken av vikarbyråarbeidere…» Med andre ord: direktivet innsnevrer landenes handlingsrom.

LO-advokatene trekker videre frem regjeringens endring av utlendingsforskriften for å tillate utenlandsk besetning på norske fly, som var oppe i Borgarting lagmannsrett i desember 2018. Denne saken omhandler imidlertid Schengen-avtalens grenseforordning og ikke EØS.

Fremstillingen av Verftsaken som en minnelig ordning med likebehandling av norske og utenlandske arbeidstakere er også ganske spesiell. Utfallet ble som kjent at allmenngjøringen av reise, kost og losjibestemmelser ble amputert, etter press fra overvåkingsorganet ESA.

Godt etablerte norske regler og ordninger er flere ganger blitt endret på grunn av pålegg i EØS-regelverk. En av de første sakene til ESA var prosessen mot Vinmonopolet. Overvåkingsorganet fastslo at polets enerett til import, eksport og engrossalg var i strid med EØS-avtalen. Dermed ble det åpnet for private importører og grossister. Dette var den kanskje største endringen i norsk alkoholpolitikk siden Vinmonopolet ble etablert.

Et annet eksempel er matsminkedirektivene, som medførte at tilsetningsstoffer som hadde vært forbudt i Norge igjen ble tillatt. Og hvor blir det av handlingsrommet for viktige deler av energipolitikken når EØS-regelverket pålegger at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er uavhengig av nasjonale myndigheter?

I høst handler det om EUs fjerde jernbanepakke, som pålegger konkurranseutsetting av persontransporten. Slik EUs første jernbanepakke krevde skille mellom infrastrukturforvalter (som Bane NOR) og togselskapene. EØS-oppskriften er konkurranse og harmonisering.

Spørsmålet er hvor mange ganger man skal stange i veggen før man tar innover seg at problemet er veggen og ikke pannebrasken.

Det er både fornuftig og nødvendig å utfordre EØS-reglene så langt det lar seg gjøre. Spørsmålet er hvor mange ganger man skal stange i veggen før man tar innover seg at problemet er veggen og ikke pannebrasken. Da EØS-avtalen ble forhandlet frem tidlig på nittitallet, var det primært som en midlertidig overgangsløsning før EU-medlemskap for EFTA-landene. Dermed ble EØS-avtalen en konstruksjon for tilpasning til EU-regelverk.

Dynamikken dette medfører, med innføring av nye EU-regler og måten regelverket fortolkes på, gjør at handlingsrommet er trangt, og det blir stadig trangere. Derfor fremstår mantraet om det ubrukte handlingsrommet enten som et selvbedrag eller en taktisk manøver for å beholde EØS-avtalen som den er.

Artikkelen er publisert hos Frifagbevegelse 03.10.19, og i en noe forkortet versjon trykt i Klassekampen samme dag.

Illustrasjon: Jørgen Bitsch.

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.