Nei til EUs rådsmøte 21. april 2024.

Veto mot fornybardirektivet 

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Men kravet er helt i overensstemmelse med direktivets krav om hurtigbehandling av vindkraft. Mens dagens behandlingstid er på 6 til 7 år skal det nå ned til 2 år, 3 år for havvind. Det skal i tillegg utpekes akselerasjonsområder der behandlingstiden skal ned til 1 år, 2 år for havvind. Her kreves det ikke konsekvensvurderinger for natur. Dersom tidsfrister ikke overholdes, skal søknaden automatisk være godkjent. 

Norge har nylig innført at søknader skal behandles etter plan og bygningsloven. Det kan ikke gis konsesjon uten en kommunal områdeplan. Slik har kommunene fått en reell vetorett. Men EU-retten har forrang framfor nasjonal rett. Kommunal saksbehandling er ikke forenlig med direktivets tidsfrister. Akselerasjonsområdene er ferdighandlet og skal ikke gjennom ytterligere behandling. Slik settes plan og bygningsloven ut av kraft og kommunene står igjen uten innflytelse på bruk av deres natur. Også direktivets åpning for statlig plan dersom utbygging er samfunnsmessig nødvendig, vil overstyre kommunene. 

Direktivet har mange flere kontroversielle bestemmelser som vil få stor betydning både for samfunn, natur og klima. Når EUs fornybarandel skal opp til 42,5% vet vi ikke hvor mye EU vil kreve av Norge. Det kreves at Norge inngår avtale om minst tre havvindprosjekt med andre land. Prosjekt som skal følge EUs planer. Den omstridde ordningen med salg av opphavssertifikat for fornybar energi opprettholdes og utvides. Det stilles krav om at minst 60% av energien i industrien skal være fornybar, også når den brukes som reduksjonsmiddel i prosessen. 

Nei til EU mener alle disse endringene krever grundige konsekvensvurderinger fulgt av en bred offentlig debatt. 

Men vi trenger ingen konsekvensvurdering for å avvise direktivets endring av dagens konsesjonssystem for vindkraft. Det er et angrep på vårt demokrati. Den brede offentlige debatten og dermed muligheten for å stanse eller endre prosjekt blir amputert. Vi får utbygginger som ingen kjenner konsekvensene av, verken for befolkning, natur, klima og urfolks rettigheter. 

Nei til EU vil, med dette som utgangspunkt, arbeide for å få samlet flest mulig organisasjoner og enkeltpersoner i arbeidet for å få stanset direktivet. Her må vetoretten brukes. 

Stort bilde i toppen: Nei til EUs rådsmøte 21. april 2024. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.