Stopp regjeringa sitt forsøk på å underleggja Norge EU sitt energidirektiv.

Nei til EU er opptekne av å stoppa EU og regjeringa sitt forsøk på å la ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) overta styringsretten over vårt energinett for elektrisk straum og gass. Nei til EU vil stoppa deira forsøk på å gje bort styringa av arvesølvet vårt. I over 100 år energien vore svært viktig for vår velstandsutvikling.

Om regjeringa lukkast å få denne saka gjennom Stortinget ,vil dette for det første bety ei suverenitetsavståing til EU ingen har bedd om og som Grunnlova krev ¾ fleirtal for. Difor utfordrar me Stortinget til å behandla denne saka etter § 115 i Grunnlova . Elles betyr det at Stortinget undergrev Grunnlova og gjer at politikarar kan laga eit sklibrett bort frå §115 slik at den vert sett ut av kraft. Det er jo muleg å bagatellisera denne saka og framtidige saker med at det «ikkje er så omfattande suverenitetsavståing». Då kan eit knapt fleirtal styra Norge inn på ville veier og §115 mista si kraft.

Regjeringa foreslår at dette skal stortinget bare vedta med simpelt fleirtal. Før valget i fjor haust sa 48 av dei valde representantane at dei ville stemma mot. Kanskje difor prøver dei nå , på tross av at jus- professorar advarer mot dette, å få saka gjennom utan å bruka § 115 sitt krav om ¾ fleirtal.

Om stortinget vedtek å gje ACER kontroll over energinett -og kjøring, vil dette setja 11 000 industriarbeidsplasser i kraftkrevjande industri i fare. Dei er jo avhengige av langsiktige og låge straumprisar som har vore det viktigaste konkuransefortrinnet for desse bedriftene.

Dette er bedrifter som for det meste ligg i distrikta, som distrikta er avhengige av for å tilby arbeid til distriktsbefolkninga.

For det tredje er straumprisane i EU land om lag det dobbelt så høge som våre prisar. Når prisane skal harmonerast vil dette føra til ein dramatisk auke i vår straumpris ved å vera ein del av EU si indre forsyning.

For det fjerde vil det vera ein miljørisiko å innføra ei ordning med generell oppumping av vatn til vannbasseng om natta ved låg straumpris, og råkjør av turbinar og kraftanlegg med stadig sterk skiftande vassføring i vassdraga.

Nei til EU arbeider saman med andre viktige samarbeidspartnarar i LO, politiske parti, miljø og naturorganisasjonar mm for å stoppa forsøket på å godta dette direktivet. Norge vil ikkje ha fordeler om me vert underlagde ACER, men mange ulemper. Derfor bør me alle prøva å hjelpa stortinget til å fatta eit fornuftig vedtak i mars i år: Nei til ACER.

reLATERT

Se alle arrangementer

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Spis is for norsk landbruk

06. aug. 2019

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.

Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

06. aug. 2019

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.