EU overstyrer bompengedebatten

Miljøbevegelsen og bompengemotstandere bør kunne enes om at EU ikke skal styre norsk avgiftspolitikk for veiprising og bompengefinansiering.

Bompenger er et hett tema foran kommunevalget til høsten. Men ingen snakker om at EU vil bestemme hvordan medlemslanda skal innkreve bompenger og veiavgifter, hvilke rabattordninger som skal gjelde og hva pengene skal brukes til. Gjennom EØS-avtalen er også Norge et «medlemsland» i denne sammenhengen.

EU ønsker nok en gang å endre sitt Eurovignettdirektiv for å styrke prinsippet om at «forurenser betaler» og «bruker betaler». Det gamle Eurovignettdirektivet gjaldt for tungtransport på vei. Virkeområdet utvides nå til å inkludere regler om veiavgifter (bompenger) og bruksavgifter (vignetter) for andre kjøretøy enn tunge godskjøretøy, altså også for personbiler.

En del av Veipakka

Rettsakten ble lagt fram i 2017 som en del av mobilitetspakka (Veipakka), og er nå til endelig behandling etter at Rådet og EU-parlamentet nærmer seg enighet rundt en kompromisstekst.

Et hovedmål er at tidsbaserte bruksavgifter skal fases ut, først for tunge kjøretøy, deretter for person- og varebiler. Tidsbaserte vignetter skal gradvis erstattes med distansebaserte avgifter i form av veiprising, slik også bl.a. Arbeiderpartiet nylig har gått inn for i den hjemlige debatten.

Dessuten er EU opptatt av at avgiftene ikke skal forskjellsbehandle kjøretøy fra ulike land i EØS-området.

Det stilles også krav om at særlige køavgifter skal øremerkes til å utbedre den aktuelle veistrekningen. Her er det ikke først og fremst prinsippet om øremerking som er problemet, sånn er det ofte allerede i de ulike norske bomprosjektene. Problemet er at EØS-avtalen ikke gir EU rett til å blande seg i norsk skatte- og avgiftspolitikk. Likevel er Norge forpliktet til å sørge for at de norske skattereglene og måten de praktiseres på er i samsvar med de fire friheter og statsstøttereglene i EU.

«Prinsipielt kan det likevel være problematisk at EU-regelverk legger føringer for bruken av nasjonale bompengeinntekter.»
Fra regjeringens EØS-notat.

Rådet har fjernet den opprinnelige teksten fra Kommisjonen om at kø- og rushtidsavgifter blant annet kan brukes til å støtte infrastruktur og tjenester knyttet til kollektivtransport (opprinnelig art. 9.3 a)). Slike avgifter skal bare brukes til å avhjelpe det konkrete trafikkproblemet som forårsaker kø.

Ensidige erklæringer uten verdi

I EU blir bompenger i stor grad brukt til å vedlikeholde og drifte eksisterende infrastruktur, mens de i Norge for det meste går til finansiering av nye veiprosjekter. EU er generelt mer restriktive når det gjelder rabattordninger. Ved forrige revisjon av Eurovignettdirektivet – som da kun gjaldt for tungtransport (2011/76/EU), fikk Norge inn en unntaksbestemmelse i EØS-avtalens vedlegg der vi fikk beholde eksisterende rabattordninger – dog ikke for Østlandsområdet, hvor hovedtrafikken går.

Det kan se ut som om Norge har gitt opp å holde fast ved sitt prinsipielle syn om at «internalisering av eksterne kostnader og øremerking av inntekter berører etter norsk vurdering skatte- og avgiftspolitikken, som faller utenfor EØS-avtalens virkeområde». I 2017 var Norges foreløpige posisjon at endringsbestemmelsene ikke skulle tas inn i EØS-avtalen.

De norske forhandlerne ble satt ettertrykkelig på plass av EU. Samferdselsdepartementets EØS-notat av 30. november 2018 oppsummerer det slik: 

«Som følge av sterk motstand fra Kommisjonen, ga Norge opp forsøket på å få til en tilpasningstekst om at bestemmelsene om internalisering av eksterne miljøkostnader og øremerking av avgiftsprovenyet holdes utenfor EØS-avtalen. Norge la i stedet opp til en ensidig erklæring som presiserte at innlemmelsen av de problematiske bestemmelsene ikke skulle ha presedens for EØS-relevansen av annen EU-lovgivning og/eller en eventuell revisjon av dette direktivet. Imidlertid meldte EU-siden at den var uenig i vår erklæring og foreslo svært omfattende strykninger.»

Notatet påpeker videre at Norge til slutt godtok EU-sidens forslag til kutt i den ensidige erklæringen, men man trøster seg med at det norske resonnementet går fram av møtereferatet.

EU vil bestemme rabattordninger

Opprinnelig ville Kommisjonen ha en absolutt rabatt på 75 % for nullutslippsbiler, noe som ville betydd en voldsom inntektsreduksjon for norske bompengeprosjekter gitt vår sterkt voksende elektrifiserte bilpark. Rådet foreslo i april en mer fleksibel løsning basert på en oppdeling i forskjellige utslippskategorier, men fastholder 75 prosent som maksimal rabatt. 

Dermed bortfaller muligheten for myndigheter i enkelte land med høy forurensning til å bruke midlertidig eller periodisk fritak for el- og hydrogenbiler som stimulerende miljøtiltak.

EU senker taket for rabatter

I Norge er vei- og bomprising med brikkerabatt på 20 prosent vanlig hos de fleste bomselskapene. Dette blir det slutt på hvis EU får viljen sin også i Norge. Den maksimale rabatten som kan gis blir på 13 prosent.

Alle foreslåtte endringer i veiprising, bompenger og innkrevingsmetoder i et enkeltland skal rapporteres til EU-kommisjonen seks måneder i forveien. For Norges del vil det trolig bety overvåkingsorganet ESA. Direktivforslaget gir Kommisjonen rett til å vedta delegerte forordninger og gjennomføringsforordninger som blant annet regulerer og prisjusterer avgiftenes maksimums- og minimumsnivåer.

møtet mellom transportministrene den 6. juni kom det fram at mange medlemsland i unionen mener at også kompromissforslaget fra Rådet gir for strenge føringer. De er kritiske til at det begrenser fleksibiliteten og enkeltstatenes anvendelse av egne «politiske instrumenter». Dermed kan deler av teksten bli noe utvannet før ny behandling i Rådet.

EU har tidligere vedtatt et revidert bompengedirektiv som blant annet åpner for satelittbasert overvåking og innkreving. Direktivet trer i kraft i EU oktober 2021.

Norske myndigheter har foreløpig betenkeligheter fordi direktivet innebærer nye krav til loggføring og utlevering av til dels detaljerte opplysninger om kjøretøy og kjøretøyets eier som utfordrer personvernet.

En kortere versjon av denne saken er også publisert i bl.a. Klassekampen og på Nordnorsk debatt.

reLATERT

Se alle arrangementer

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

Har norsk EU-­motstand klima­utfordringer?

24. okt. 2019

Det er på høy tid at Nei til EU blankpusser miljøargumentene, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte.

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund iverksetter politisk streik mot EUs Jernbanepakke 4

09. okt. 2019

Nordland Nei til EU støtter den politiske streiken som Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund iverksetter torsdag 10. oktober. Det blir en landsomfattende politisk streik mellom kl. 12.00 og 14.00

Landbruket 25 år utenfor EU

04. okt. 2019

I forbindelse med 25-årsjubileet for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, ble det fredag 4. oktober arrangert et halvdagsseminar i regi av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg med tema «Landbruket 25 år utenfor EU.»

Råderett over egen jernbane!

03. okt. 2019

Nei til EU støtter aktivt opp om den politiske streiken og markeringene mot EUs fjerde jernbanepakke den 10. oktober.

Klimakortet kan gi svarteper

02. okt. 2019

EU-tilhengerne øyner et lysegrønt håp om omkamp. Men de undervurderer folket og miljøbevegelsen når de trekker klimakortet.

VETT 3-2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.

Standpunkt 3-2019

23. sep. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994. Alle dei nolevande leiarane i Nei til EU samtalar om historia, EU- og EØS-kampen og framtida.

Norsk gass holder trykket oppe i energiunionen

29. aug. 2019

Et nytt prosjekt skal føre norsk gass til Polen og de baltiske statene, tvers igjennom Danmark og Østersjøen. Samtidig strammer EU grepet overfor gassleverandører som Norge – og særlig Russland.

Busshavari med EØS

27. aug. 2019

Norge er blitt et friområde for polske og litauiske turbusser og det er grove brudd på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nekter å innføre nasjonale mottiltak – fordi det vil bryte med EØS-avtalen.

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Nei til EU hilste Bygdeungdomslaget

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslag arrangerer årsmøte og landsstevne i Hof i Vestfold uka 15. – 21. juli. Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland hadde kort vei denne gangen og hilste årsmøtet i hjemkommunen Holmestrand.