Faktisk feil framstilling av ACER

Faktisk.no vil faktasjekke EUs energibyrå, men begår både feil og utelatelser i framstillingen av ACER-saken.

«Sliter du med å orientere deg i debatten om ACER og EUs tredje energimarkedspakke? Her er det du trenger å vite.» Slik innleder Faktisk.no artikkelen «11 punkter om ACER og EUs tredje energimarkedspakke» (publisert 16.03.18). Dessverre inneholder artikkelen feil, og den utelater flere forhold i saken som man trenger å vite.

Faktisk feil

* Det er ikke riktig at «store deler av miljøbevegelsen» er for ACER. Ingen av de store medlemsbaserte organisasjonene Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender samt Natur og Ungdom har tatt standpunkt for ACER. Miljøargumentene mot økt strømutveksling er overhodet ikke nevnt i artikkelen.

* Vedtaksmyndigheten til ACER er ikke avgrenset til spørsmål av «teknisk art», men også hvem som skal bære kostnadene for prosjekter når det er uenighet mellom forskjellige land. ACER har allerede truffet vedtak som gjelder flere hundre millioner kroner.

* Faktisk.no hevder at utbygging av kraftkabler til utlandet «har ikke noe med ACER å gjøre». Endelig konsesjon gis riktignok av NVE. Men blant de som sterkest påvirker denne beslutningsprosessen er den nye reguleringsmyndigheten RME, som opererer på isolert avdeling innad i NVE og som er pålagt å etterkomme elmarkedsdirektivet og gjennomføre føringer lagt av ACER i Ljubljana og EU-kommisjonen i Brussel. RME skal verken motta eller ta hensyn til føringer fra norske myndigheter, heller ikke fra egen ledelse i samme direktorat, NVE. Instrukser kommer fra ACER via overvåkingsorganet ESA, for øvrig skal RME egenhendig følge opp oppgavene som er beskrevet i elmarkedsdirektivet.

ACER har som oppgave å påse at landene følger EUs nettutviklingsplan. Den omstridte privateide NorthConnect-kabelen til Skottland, som en samlet fagbevegelse og Arbeiderpartiet har vært imot, står på EUs liste over prioriterte prosjekter av felles interesse (PCI). Så prioritert at EU bevilger 10 millioner euro (100 millioner kroner) til prosjektering.

Et norsk nei eller en vesentlig utsettelse av prosjektet vil RME være forpliktet til å rapportere inn til ACER som et brudd på nettutviklingsplanene. Det er liten tvil om at EU vil oppfatte dette som å stride mot prinsippene i den tredje energipakken. Å arbeide for økt samhandel med kraft er en del av denne pakken. Eierne av NorthConnect vil da kunne prøve et avslag både for norsk rett og EFTA-domstolen. EU-retten bestemmer til sist.

Faktisk.no underslår

* At kraftbransjen ønsker dyrere strøm og derfor vil inn i ACER

* At det er fagbevegelsen i den kraftkrevende industrien som har gått i front mot ACER. Faktisk gjengir artikkelen bare arbeidsgiversiden i denne industrien.

* At flaskehalsinntekter bare helt unntaksvis kan brukes til å redusere nettleia, men skal brukes til ny utbygging av overføringskabler som hovedregel. Dette er regulert gjennom forordningen om grensekryssende krafthandel. ACER er bundet av og skal håndheve også denne forordningen.

* At Norge ikke trenger være med i ACER for å «påvirke». Det er ENTSO-E (og ENTSO-G for gass) som legger føringer for nettutviklingsplaner. Her sitter Statnett med styreledervet.

* At den nye reguleringsmyndigheten RME skal være forvaltningsorgan på NVEs mest sentrale reguleringsområder, med unntak for konsesjonsbehandling og flomsikring. Norske myndigheter kan ikke instruere eller påvirke RME, det kan bare ACER og EU via overvåkingsorganet ESA. Dette skal til og med lovfestes i energiloven § 2-3. Noe tilsvarende har aldri vært foreslått i Norge for et organ som skal forvalte samfunnsmessige interesser.


Oppdatering 4. april 2018:

Faktisk.no påpeker at Hansson tar feil, men nevner ikke sin egen påstand.

To uker etter Stortingets behandling innrømmer faktisk.no at de faktisk tok feil. Det gjør de ikke ved å korrigere sin egen informasjon, men ved å korrigere et utsagn fra Rasmus Hansson (MDG) om at «Ingen i norsk miljøbevegelse er imot ACER». 

Faktisk.no skriver 3. april 2018:

«Det er ikke riktig at ingen i norsk miljøbevegelse er mot ACER. Norges miljøvernforbund har tatt tydelig avstand fra norsk deltakelse i energibyrået. Bellona, WWF og Zero er imidlertid for ACER. 

Greenpeace, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes Klimaaksjon har ikke tatt til stilling til saken, mens Naturvernforbundet har vedtatt å være nøytrale.»

Påstanden fra Hansson som blir tilbakevist er imidlertid til forveksling lik den Faktisk.no selv presenterte den 16. mars.

Vi ser med spenning fram til at faktisk.no korrigerer denne og andre feil i sin egen framstilling.

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.