Faktisk feil framstilling av ACER

Faktisk.no vil faktasjekke EUs energibyrå, men begår både feil og utelatelser i framstillingen av ACER-saken.

«Sliter du med å orientere deg i debatten om ACER og EUs tredje energimarkedspakke? Her er det du trenger å vite.» Slik innleder Faktisk.no artikkelen «11 punkter om ACER og EUs tredje energimarkedspakke» (publisert 16.03.18). Dessverre inneholder artikkelen feil, og den utelater flere forhold i saken som man trenger å vite.

Faktisk feil

* Det er ikke riktig at «store deler av miljøbevegelsen» er for ACER. Ingen av de store medlemsbaserte organisasjonene Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender samt Natur og Ungdom har tatt standpunkt for ACER. Miljøargumentene mot økt strømutveksling er overhodet ikke nevnt i artikkelen.

* Vedtaksmyndigheten til ACER er ikke avgrenset til spørsmål av «teknisk art», men også hvem som skal bære kostnadene for prosjekter når det er uenighet mellom forskjellige land. ACER har allerede truffet vedtak som gjelder flere hundre millioner kroner.

* Faktisk.no hevder at utbygging av kraftkabler til utlandet «har ikke noe med ACER å gjøre». Endelig konsesjon gis riktignok av NVE. Men blant de som sterkest påvirker denne beslutningsprosessen er den nye reguleringsmyndigheten RME, som opererer på isolert avdeling innad i NVE og som er pålagt å etterkomme elmarkedsdirektivet og gjennomføre føringer lagt av ACER i Ljubljana og EU-kommisjonen i Brussel. RME skal verken motta eller ta hensyn til føringer fra norske myndigheter, heller ikke fra egen ledelse i samme direktorat, NVE. Instrukser kommer fra ACER via overvåkingsorganet ESA, for øvrig skal RME egenhendig følge opp oppgavene som er beskrevet i elmarkedsdirektivet.

ACER har som oppgave å påse at landene følger EUs nettutviklingsplan. Den omstridte privateide NorthConnect-kabelen til Skottland, som en samlet fagbevegelse og Arbeiderpartiet har vært imot, står på EUs liste over prioriterte prosjekter av felles interesse (PCI). Så prioritert at EU bevilger 10 millioner euro (100 millioner kroner) til prosjektering.

Et norsk nei eller en vesentlig utsettelse av prosjektet vil RME være forpliktet til å rapportere inn til ACER som et brudd på nettutviklingsplanene. Det er liten tvil om at EU vil oppfatte dette som å stride mot prinsippene i den tredje energipakken. Å arbeide for økt samhandel med kraft er en del av denne pakken. Eierne av NorthConnect vil da kunne prøve et avslag både for norsk rett og EFTA-domstolen. EU-retten bestemmer til sist.

Faktisk.no underslår

* At kraftbransjen ønsker dyrere strøm og derfor vil inn i ACER

* At det er fagbevegelsen i den kraftkrevende industrien som har gått i front mot ACER. Faktisk gjengir artikkelen bare arbeidsgiversiden i denne industrien.

* At flaskehalsinntekter bare helt unntaksvis kan brukes til å redusere nettleia, men skal brukes til ny utbygging av overføringskabler som hovedregel. Dette er regulert gjennom forordningen om grensekryssende krafthandel. ACER er bundet av og skal håndheve også denne forordningen.

* At Norge ikke trenger være med i ACER for å «påvirke». Det er ENTSO-E (og ENTSO-G for gass) som legger føringer for nettutviklingsplaner. Her sitter Statnett med styreledervet.

* At den nye reguleringsmyndigheten RME skal være forvaltningsorgan på NVEs mest sentrale reguleringsområder, med unntak for konsesjonsbehandling og flomsikring. Norske myndigheter kan ikke instruere eller påvirke RME, det kan bare ACER og EU via overvåkingsorganet ESA. Dette skal til og med lovfestes i energiloven § 2-3. Noe tilsvarende har aldri vært foreslått i Norge for et organ som skal forvalte samfunnsmessige interesser.


Oppdatering 4. april 2018:

Faktisk.no påpeker at Hansson tar feil, men nevner ikke sin egen påstand.

To uker etter Stortingets behandling innrømmer faktisk.no at de faktisk tok feil. Det gjør de ikke ved å korrigere sin egen informasjon, men ved å korrigere et utsagn fra Rasmus Hansson (MDG) om at «Ingen i norsk miljøbevegelse er imot ACER». 

Faktisk.no skriver 3. april 2018:

«Det er ikke riktig at ingen i norsk miljøbevegelse er mot ACER. Norges miljøvernforbund har tatt tydelig avstand fra norsk deltakelse i energibyrået. Bellona, WWF og Zero er imidlertid for ACER. 

Greenpeace, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes Klimaaksjon har ikke tatt til stilling til saken, mens Naturvernforbundet har vedtatt å være nøytrale.»

Påstanden fra Hansson som blir tilbakevist er imidlertid til forveksling lik den Faktisk.no selv presenterte den 16. mars.

Vi ser med spenning fram til at faktisk.no korrigerer denne og andre feil i sin egen framstilling.

Stort bilde i toppen: (Foto: EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.