Vindpark i den belgiske delen av Nordsjøen.

Forslag til regulering av innsyn i havvindsøknader må skrinlegges

Nei til EU vil på det sterkeste oppfordre departementet til å skrinlegge dette forslaget om å begrense innsynsretten, skriver vi i vårt høringssvar.

For første gang skal det avholdes en konkurranse om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs. Sammenholdt med den kjensgjerning at havvind er omstridt og berører natur og flere næringer, tilsier dette størst mulig grad av åpenhet rundt søknader og saksbehandling – ikke det motsatte. Bare slik kan demokratiske prosesser og gode samfunnsmessige beslutninger sikres.

Det følger av offentleglova § 3 at «saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov».

Nei til EU finner det derfor uforståelig at OED ønsker å hindre innsyn i både søknader og protokoller fra havvindprosjekter. Det vil man gjøre gjennom endringer i offentlighetsforskriften og havenergilovforskriften. Det hevdes at det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde informasjon om «tekniske innretninger og fremgangsmåter». Departementet foreslår at det kan gjøres unntak for hele søknadene og de øvrige dokumentene som omfattes av unntaket.

Det følger av forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 1 at taushetsplikt etter forvaltningsloven§ 13 ikke er til hinder for at «opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter». Videre følger det av forvaltningsloven § 18 første ledd at «en part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter».

Også denne retten til innsyn for berørte parter, som for eksempel fiskeriorganisasjonene, vil departementet ta bort. Dette er uakseptabelt.

Norges Fiskarlag og andre interesseorganisasjoner for fiskeriene har etterlyst nødvendig kunnskap om virkninger på havbunnen og hvordan lavfrekvent lyd fra vindkraftverk kan påvirke atferd, gyting og rekruttering hos viktige bestander. For å kunne vurdere slike eventuelle virkninger er det selvsagt avgjørende med innsyn i «tekniske innretninger og framgangsmåter».

Nei til EU er en aktiv forsvarer av folkestyre og demokrati. Innsynsretten i offentlig saksbehandling er en viktig pilar i et fungerende demokrati. Forsøk på innskrenking av denne fundamentale retten er ikke veien å gå.

Justisminister Emilie Enger Mehl skal ha honnør for at Justisdepartementet har trukket tilbake forslaget om å utvide unntaksmulighetene i Offentlighetsloven. Dette gjør det enda mer uforståelig at Olje- og Energidepartementet vil utvide unntakene i forskriften til samme lov.

Nei til EU vil på det sterkeste oppfordre departementet til å skrinlegge dette forslaget.

Stort bilde i toppen: Vindpark i den belgiske delen av Nordsjøen. (Foto ved Jesse De MeulenaereUnsplash )

reLATERT

Se alle arrangementer

Beholde handlefrihet til å forby GMO

26. feb. 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.