I  sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 2. mai, kom Anniken Huitfeldt med opplysninger om EUs minstelønnsdirektiv som gir ny grunn til uro.

Nytt EU-press på Norge for lovbestemt minstelønn

Norsk fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og stortingsflertallet har vært ganske unisone i sin avvisning av EUs minstelønnsdirektiv. 

Direktivet er en torpedo under den norske og skandinaviske forhandlingsmodellen.

Mange trodde nok at spørsmålet var ute av verden etter at EØS-/EFTA-statene var enige om at direktivet ikke er EØS-relevant.

De tre EFTA-statene og EU må alle være enige før nytt regelverk tas inn i avtalen.

Men i sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 2. mai, kom Anniken Huitfeldt med opplysninger som gir ny grunn til uro.

Der sa hun at «det synes imidlertid som om EU-kommisjonen, i etterkant av vedtaket, vurderer direktivet som relevant. Eventuelle henvendelser fra kommisjonen vil bli fulgt opp på vanlig måte i EFTA-samarbeidet. Regjeringen står fast ved Norges juridiske vurdering», fortsatte hun.

Det skulle bare mangle at regjeringa står fast ved en vurdering som ikke bare er juridisk, men også politisk.

Like fullt er det åpenbart at det foregår ting i kulissene som regjeringa ikke ønsker oppmerksomhet rundt.

Nei til EU er for eksempel nektet innsyn i dokumentet «EU - Minstelønnsdirektivet – oppfølging» fra Norges faste delegasjon i Brussel til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, journalført 25.04.2023.

Avslaget er begrunnet i at interne saksforberedelser kan unntas offentlig innsyn.

Det er vanskelig å se andre grunner til hemmeligholdet i denne saka enn at man ikke ønsker oppmerksomhet rundt EU-kommisjonens begrunnelse og regjeringas vurderinger.

Dette er desto mer merkelig når regjeringa hevder at den uansett har til hensikt å stå på sitt.

Kanskje også LO burde insistere på å få innsyn i hva EU-kommisjonen, den norske EU-delegasjonen og departementene holder på med?

Stort bilde i toppen: I sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 2. mai, kom Anniken Huitfeldt med opplysninger om EUs minstelønnsdirektiv som gir ny grunn til uro. (Arbeiderpartiet)

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.

I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

02. nov. 2023

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Et vellykket møte med tema: EØS-avtalen og kommunene

16. okt. 2023

Det ble et vellykket møte på Gjøvik -med 34 tilstedeværende. Sted: Samfundet. Tema: EØS-avtalen og kommunene. Innleder: spesialrådgiver fra Fagforbundet og Kommunekonsult Fanny Voldnes.