Aktivister foran departementskontorer i Oslo sentrum.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Når myndighetene ser ut til å la andre interesser overstyre både Grunnloven, Høyesterett og internasjonale konvensjoner om urfolks rettigheter, er dette svært alvorlig.

For Nei til EU inngår det å sikre den samiske urbefolkningens rettigheter og forsvar av folkestyret i vårt politiske grunnlag. Grunnloven § 108 slår fast at «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». Bestemmelsen har samme innhold som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Denne forpliktelsen ble brutt da Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet ga konsesjon til utbygging av store vindkraftparker midt i reinbeiteområdene på Fosen.

En enstemmig Høyesterett kjente høsten 2021 vedtaket ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Snart halvannet år seinere har verken staten, NVE eller utbyggerne tatt skritt for å følge opp Høyesterettsdommen. Dette har skapt forståelige reaksjoner fra reindriftssamene og miljøvernere, i den grad at det stilles spørsmål ved Norge som rettsstat.

Nei til EU er bekymret for en utviklingstendens som gir grunn til å stille slike spørsmål, ikke minst på energiområdet. Energiregelverket til EU legger føringer for forsert utbygging av vindkraft og økt tempo ved behandling av konsesjonssøknader. Regelverket har stort fokus på investorenes interesser. Dette øker sannsynligheten for at beslutninger tas uten at hensynet til lokal involvering er godt nok ivaretatt.

Jo mer Norge blir integrert i EUs energiunion, desto vanskeligere kan det bli for nasjonale myndigheter å omgjøre energivedtak som viser seg samfunnsskadelige og grunnlovsstridige.

Nei til EU har gått til sak mot staten fordi tilknytningen til EUs energiunion etter vårt syn skjedde i strid med Grunnloven og med tvilsomme forsikringer om at suverenitetsavståelsen til EU var «mindre inngripende». Ferske avgjørelser i EU-domstolen understreker at myndigheten er inngripende.

Jo mer Norge blir integrert i EUs energiunion, desto vanskeligere kan det bli for nasjonale myndigheter å omgjøre energivedtak som viser seg samfunnsskadelige og grunnlovsstridige.

Vi forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i reindriftsnæringas favør.

Stort bilde i toppen: Aktivister foran departementskontorer i Oslo sentrum. (Foto: Nei til EU / Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.