Aktivister foran departementskontorer i Oslo sentrum.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Når myndighetene ser ut til å la andre interesser overstyre både Grunnloven, Høyesterett og internasjonale konvensjoner om urfolks rettigheter, er dette svært alvorlig.

For Nei til EU inngår det å sikre den samiske urbefolkningens rettigheter og forsvar av folkestyret i vårt politiske grunnlag. Grunnloven § 108 slår fast at «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». Bestemmelsen har samme innhold som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Denne forpliktelsen ble brutt da Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet ga konsesjon til utbygging av store vindkraftparker midt i reinbeiteområdene på Fosen.

En enstemmig Høyesterett kjente høsten 2021 vedtaket ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Snart halvannet år seinere har verken staten, NVE eller utbyggerne tatt skritt for å følge opp Høyesterettsdommen. Dette har skapt forståelige reaksjoner fra reindriftssamene og miljøvernere, i den grad at det stilles spørsmål ved Norge som rettsstat.

Nei til EU er bekymret for en utviklingstendens som gir grunn til å stille slike spørsmål, ikke minst på energiområdet. Energiregelverket til EU legger føringer for forsert utbygging av vindkraft og økt tempo ved behandling av konsesjonssøknader. Regelverket har stort fokus på investorenes interesser. Dette øker sannsynligheten for at beslutninger tas uten at hensynet til lokal involvering er godt nok ivaretatt.

Jo mer Norge blir integrert i EUs energiunion, desto vanskeligere kan det bli for nasjonale myndigheter å omgjøre energivedtak som viser seg samfunnsskadelige og grunnlovsstridige.

Nei til EU har gått til sak mot staten fordi tilknytningen til EUs energiunion etter vårt syn skjedde i strid med Grunnloven og med tvilsomme forsikringer om at suverenitetsavståelsen til EU var «mindre inngripende». Ferske avgjørelser i EU-domstolen understreker at myndigheten er inngripende.

Jo mer Norge blir integrert i EUs energiunion, desto vanskeligere kan det bli for nasjonale myndigheter å omgjøre energivedtak som viser seg samfunnsskadelige og grunnlovsstridige.

Vi forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i reindriftsnæringas favør.

Stort bilde i toppen: Aktivister foran departementskontorer i Oslo sentrum. (Foto: Nei til EU / Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?

Hva gjør EU i Arktis? 

07. feb. 2023

– Beslutningstakere må være forberedt på periodisk press mot sentrale norske interesser i nordområdene, skriver Jens Isak Hultgren Nielsen ut fra sin ferske masteroppgave om EU i Arktis. 

Uetterrettelig om flaskehalsinntekter, Aasland

06. feb. 2023

Det stemmer ikke når statsråden hevder at alle milliardene i flaskehalsinntekter går med til å redusere nettleia.