Aktivister foran departementskontorer i Oslo sentrum.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Når myndighetene ser ut til å la andre interesser overstyre både Grunnloven, Høyesterett og internasjonale konvensjoner om urfolks rettigheter, er dette svært alvorlig.

For Nei til EU inngår det å sikre den samiske urbefolkningens rettigheter og forsvar av folkestyret i vårt politiske grunnlag. Grunnloven § 108 slår fast at «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». Bestemmelsen har samme innhold som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Denne forpliktelsen ble brutt da Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet ga konsesjon til utbygging av store vindkraftparker midt i reinbeiteområdene på Fosen.

En enstemmig Høyesterett kjente høsten 2021 vedtaket ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Snart halvannet år seinere har verken staten, NVE eller utbyggerne tatt skritt for å følge opp Høyesterettsdommen. Dette har skapt forståelige reaksjoner fra reindriftssamene og miljøvernere, i den grad at det stilles spørsmål ved Norge som rettsstat.

Nei til EU er bekymret for en utviklingstendens som gir grunn til å stille slike spørsmål, ikke minst på energiområdet. Energiregelverket til EU legger føringer for forsert utbygging av vindkraft og økt tempo ved behandling av konsesjonssøknader. Regelverket har stort fokus på investorenes interesser. Dette øker sannsynligheten for at beslutninger tas uten at hensynet til lokal involvering er godt nok ivaretatt.

Jo mer Norge blir integrert i EUs energiunion, desto vanskeligere kan det bli for nasjonale myndigheter å omgjøre energivedtak som viser seg samfunnsskadelige og grunnlovsstridige.

Nei til EU har gått til sak mot staten fordi tilknytningen til EUs energiunion etter vårt syn skjedde i strid med Grunnloven og med tvilsomme forsikringer om at suverenitetsavståelsen til EU var «mindre inngripende». Ferske avgjørelser i EU-domstolen understreker at myndigheten er inngripende.

Jo mer Norge blir integrert i EUs energiunion, desto vanskeligere kan det bli for nasjonale myndigheter å omgjøre energivedtak som viser seg samfunnsskadelige og grunnlovsstridige.

Vi forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i reindriftsnæringas favør.

Stort bilde i toppen: Aktivister foran departementskontorer i Oslo sentrum. (Foto: Nei til EU / Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kjemisk cocktail uten ende

03. juni 2024

EUs kjemiregelverk REACH strekker ikke til. Det går på helsa løs når EU-kommisjonen dropper den lovede reformen.

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.