Susanna Dyre-Greensite fra Folkebevægelsen mod EU i Danmark, Einar Frogner fra Nei til EU i Norge og Per Hernmar fra Folkrörelsen Nej till EU i Sverige møttes sammen med styret i Nei til EU i Oslo 3. juni 2023.

Verden er større enn EU 

Et Norden fristilt fra EU er vårt langsiktige mål. For miljøets skyld.  

Norden har tradisjonelt vært en pådriver for ambisiøse miljøregler og naturvern. Gjennom medlemskapet i EU har vi sett at rollen som internasjonal pådriver har blitt svekket for Sverige, Danmark og Finland. I EØS-landet Norge begrunner myndighetene gjerne egen passivitet med at man vil avvente hva EU gjør. EU-regelverk har dessuten svekket nasjonale regler blant annet for kjemikalier og står i veien for at landene innfører egne og strengere miljøkrav uten å måtte vente på Brussel. 

Nærmere 95 prosent av verdens befolkning er ikke med i EU. Det viktigste internasjonale samarbeidet for miljø og klima skjer utenfor EU, ikke minst i regi av FN, deriblant Parisavtalen om klimagasser (2015) og naturavtalen fra Montreal (2022). Mens Sverige, Danmark og Finland «sitter på gangen» fordi EU forhandler på vegne av medlemslandene, kan Norge spille en aktiv rolle som selvstendig part i dette internasjonale samarbeidet. 

EUs klimapolitikk bærer preg av svak gjennomføringsevne. Clima Action Tracker, som vurderer om land og regioner har gode nok tiltak for å nå internasjonale klimamål, karakteriserer EUs politikk som «utilstrekkelig» (https://climateactiontracker.org). Mye av utslippskuttene siden 1990-tallet har kommet som følge av avindustrialisering, redusert lønnsomhet knyttet til utvinning av kull, import av biobrensel og svak økonomisk vekst – og ikke på grunn av en målrettet klimapolitikk. 

Verden står overfor både en naturmangfoldkrise og en klimakrise. Klimapolitikken må ikke sette disse krisene opp mot hverandre.

EU-kommisjonen har en Green Deal-strategi som skal bidra til å gjøre EU klimanøytral innen 2050. Energikrisen reiser store spørsmål om hvordan EU skal nå dette målet i et system der fri flyt av varer og tjenester overstyrer alt. 

EUs energi- og klimapolitikk fører til tiltak som skaper økte utslipp eller miljøbelastninger andre steder. EU har for eksempel vedtatt at naturgass og atomkraft skal anses som bærekraftig. EU arbeider også for å hente mye mer energi, mineraler og andre ressurser fra blant annet Nord-Afrika. Ofte vil dette skje på bekostning av økonomisk og bærekraftig utvikling for lokalsamfunnene. Klima- og miljøproblemene er globale. Det er et viktig mål å ta vare på biologisk mangfold og minke fotavtrykket. 

EU-kommisjonens ser store muligheter for å hente ut råvarer i Sverige og Finland, samt Norge og Grønland. Forslaget til forordning om «kritiske råvarer» foreskriver hurtigbehandling av tillatelser til gruver og annen utvinning. Kravene til konsekvensutredning blir mer begrenset. Vi frykter en dramatisk overkjøring av miljøhensyn og demokrati. Konsekvensen av EU-forordningen vil være flere nye gruveprosjekter i Norden og dermed store naturinngrep, utslipp og nye konflikter med urbefolkningens rettigheter. 

Stort bilde i toppen: Susanna Dyre-Greensite fra Folkebevægelsen mod EU i Danmark, Einar Frogner fra Nei til EU i Norge og Per Hernmar fra Folkrörelsen Nej till EU i Sverige møttes sammen med styret i Nei til EU i Oslo 3. juni 2023. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Grønn pakt i fare

14. mars 2024

Det er ikke klimamålene, men metodene bak dem som gjør at EUs grønne skifte kjører seg fast.

– Folkestyret er sterkt truet

12. mars 2024

– Folkestyreutvalget har konkludert med at folkestyret er sterkt truet med EØS-avtalen, sa Fanny Voldnes, som sitter i Folkestyreutvalget som la fram sin EØS-rapport 12. mars.  

Beholde handlefrihet til å forby GMO

26. feb. 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Tiden er inne for å skrinlegge frihandelsavtalene med Mercosur!

14. feb. 2024

De siste ukene har bønder demonstrert over store deler av Europa. Typisk aksjoneres det mot dårlige vilkår, for lav inntekt og vanskelige fremtidsutsikter, men misnøyen kan ses i sammenheng med den nyliberalistiske landbrukspolitikken EU har ført i flere tiår.

Framtida er ikke i EU

13. feb. 2024

Aktivistene i Natur og ungdom har visst glemt at Norge hadde strengere miljøkrav enn EU før innlemmelsen av EØS-avtalen.

Del 4 Konsekvenser for miljø og klima

12. feb. 2024

EØS-avtalen med sine markedsprinsipper er innrettet for å øke forbruket. EUs nye grønne giv (European Green Deal) følger samme markedsregelverk, og fremmer en vekstbasert økonomisk modell som krever et økende forbruk av en rekke innsatsfaktorer.

Naturen taper på et mineralkappløp

26. jan. 2024

Så langt har ikke EØS-direktivene reddet Førdefjorden, slik miljøorganisasjonene satset på gjennom Fjordsøksmålet. Derimot pusher EU på for at Norge skal utvinne mer mineraler, og det raskt.

Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

20. des. 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.

​​​​​​​Tatt av Wilders

12. des. 2023

EUs Green Deal blåser over ende av hard høyre-vind og dramatiske feilvurderinger.

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.